ข้อมูลกลางปี 2557

[ข้อมูลประชากร] [ข้อมูลสถิติเกิด-ตาย] [ข้อมูลนักเรียน]

ข้อมูลด้านสาธารณสุข