เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม ปี 2562อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ.นครพนม ปี 2561

อัตราป่วยต่อแสนประชากร
(ข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครพนม)

อัตราป่วย(ต่อแสนประชากร) 0 0.01-49.99 50 ขึ้นไป

 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com