เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,357
0
 
0.00
 
07/11/2560
2
  ปลาปาก
53,739
53
 
98.62
 
02/12/2560
3
  ท่าอุเทน
59,040
60
 
101.63
 
20/11/2560
4
  บ้านแพง
34,903
61
 
174.77
 
27/11/2560
5
  ธาตุพนม
82,637
50
 
60.51
 
20/10/2560
6
  เรณูนคร
46,154
22
 
47.67
 
08/10/2560
7
  นาแก
76,826
7
 
9.11
 
07/09/2560
8
  ศรีสงคราม
69,106
30
 
43.41
 
13/12/2560
9
  นาหว้า
51,449
53
 
103.01
 
06/12/2560
10
  โพนสวรรค์
57,483
81
 
140.91
 
20/09/2560
11
  นาทม
23,135
25
 
108.06
 
06/11/2560
12
  วังยาง
15,242
2
 
13.12
 
11/07/2560
รวม
 
709,071
444
 
62.62
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com