เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
7
 
5.02
 
07/01/2561
2
  ปลาปาก
54,702
0
 
0.00
 
3
  ท่าอุเทน
58,048
2
 
3.45
 
19/03/2561
4
  บ้านแพง
34,955
1
 
2.86
 
08/01/2561
5
  ธาตุพนม
81,896
1
 
1.22
 
11/02/2561
6
  เรณูนคร
46,158
1
 
2.17
 
27/01/2561
7
  นาแก
76,746
1
 
1.30
 
03/01/2561
8
  ศรีสงคราม
69,304
5
 
7.21
 
18/03/2561
9
  นาหว้า
51,678
2
 
3.87
 
28/02/2561
10
  โพนสวรรค์
57,607
3
 
5.21
 
20/03/2561
11
  นาทม
23,301
0
 
0.00
 
12
  วังยาง
15,409
0
 
0.00
 
รวม
 
709,344
23
 
3.24
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com