เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
45
 
32.25
 
19/05/2562
2
  ปลาปาก
54,702
12
 
21.94
 
19/05/2562
3
  ท่าอุเทน
58,048
68
 
117.14
 
23/05/2562
4
  บ้านแพง
34,955
7
 
20.03
 
15/05/2562
5
  ธาตุพนม
81,896
26
 
31.75
 
23/05/2562
6
  เรณูนคร
46,158
14
 
30.33
 
24/05/2562
7
  นาแก
76,746
2
 
2.61
 
17/05/2562
8
  ศรีสงคราม
69,304
28
 
40.40
 
23/05/2562
9
  นาหว้า
51,678
19
 
36.77
 
14/05/2562
10
  โพนสวรรค์
57,607
42
 
72.91
 
21/05/2562
11
  นาทม
23,301
3
 
12.87
 
08/05/2562
12
  วังยาง
15,409
4
 
25.96
 
29/04/2562
รวม
ภาพรวมจังหวัด
709,344
270
 
38.06
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com