เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
2017
  เมืองนครพนม
140,079
0
 
0.00
 
2018
  ปลาปาก
53,523
1
 
1.87
 
17/01/2563
2019
  ท่าอุเทน
59,280
1
 
1.69
 
11/01/2563
2020
  บ้านแพง
35,027
1
 
2.85
 
17/01/2563
2021
  ธาตุพนม
81,778
2
 
2.45
 
08/01/2563
2022
  เรณูนคร
46,097
0
 
0.00
 
2023
  นาแก
77,033
0
 
0.00
 
2024
  ศรีสงคราม
70,215
1
 
1.42
 
10/01/2563
2025
  นาหว้า
51,904
0
 
0.00
 
2026
  โพนสวรรค์
57,680
0
 
0.00
 
2027
  นาทม
23,401
0
 
0.00
 
2028
  วังยาง
15,433
0
 
0.00
 
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
6
 
0.84
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com