เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
128
 
91.73
 
29/11/2561
2
  ปลาปาก
54,702
55
 
100.54
 
31/10/2561
3
  ท่าอุเทน
58,048
33
 
56.85
 
07/09/2561
4
  บ้านแพง
34,955
14
 
40.05
 
21/08/2561
5
  ธาตุพนม
81,896
46
 
56.17
 
19/11/2561
6
  เรณูนคร
46,158
8
 
17.33
 
20/08/2561
7
  นาแก
76,746
127
 
165.48
 
24/09/2561
8
  ศรีสงคราม
69,304
68
 
98.12
 
27/11/2561
9
  นาหว้า
51,678
24
 
46.44
 
20/11/2561
10
  โพนสวรรค์
57,607
174
 
302.05
 
26/11/2561
11
  นาทม
23,301
15
 
64.37
 
22/10/2561
12
  วังยาง
15,409
17
 
110.33
 
27/11/2561
รวม
 
709,344
709
 
99.95
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com