เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
6
 
4.30
 
22/03/2562
2
  ปลาปาก
54,702
2
 
3.66
 
17/03/2562
3
  ท่าอุเทน
58,048
4
 
6.89
 
21/03/2562
4
  บ้านแพง
34,955
1
 
2.86
 
13/02/2562
5
  ธาตุพนม
81,896
2
 
2.44
 
01/03/2562
6
  เรณูนคร
46,158
0
 
0.00
 
7
  นาแก
76,746
1
 
1.30
 
03/01/2562
8
  ศรีสงคราม
69,304
8
 
11.54
 
19/03/2562
9
  นาหว้า
51,678
4
 
7.74
 
19/03/2562
10
  โพนสวรรค์
57,607
8
 
13.89
 
23/03/2562
11
  นาทม
23,301
0
 
0.00
 
12
  วังยาง
15,409
2
 
12.98
 
25/02/2562
รวม
 
709,344
38
 
5.36
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com