เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
140,079
258
 
184.18
 
19/07/2562
2
  ปลาปาก
53,523
108
 
201.78
 
22/07/2562
3
  ท่าอุเทน
59,280
248
 
418.35
 
22/07/2562
4
  บ้านแพง
35,027
16
 
45.68
 
19/07/2562
5
  ธาตุพนม
81,778
291
 
355.84
 
22/07/2562
6
  เรณูนคร
46,097
70
 
151.85
 
22/07/2562
7
  นาแก
77,033
31
 
40.24
 
16/07/2562
8
  ศรีสงคราม
70,215
107
 
152.39
 
18/07/2562
9
  นาหว้า
51,904
111
 
213.86
 
21/07/2562
10
  โพนสวรรค์
57,680
324
 
561.72
 
22/07/2562
11
  นาทม
23,401
47
 
200.85
 
22/07/2562
12
  วังยาง
15,433
24
 
155.51
 
14/07/2562
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
1,635
 
229.81
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com