เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
140,079
381
 
271.99
 
14/10/2562
2
  ปลาปาก
53,523
183
 
341.91
 
28/10/2562
3
  ท่าอุเทน
59,280
336
 
566.80
 
17/11/2562
4
  บ้านแพง
35,027
30
 
85.65
 
08/09/2562
5
  ธาตุพนม
81,778
373
 
456.11
 
07/11/2562
6
  เรณูนคร
46,097
92
 
199.58
 
12/11/2562
7
  นาแก
77,033
176
 
228.47
 
10/10/2562
8
  ศรีสงคราม
70,215
153
 
217.90
 
16/11/2562
9
  นาหว้า
51,904
178
 
342.94
 
12/11/2562
10
  โพนสวรรค์
57,680
417
 
722.95
 
19/11/2562
11
  นาทม
23,401
78
 
333.32
 
09/09/2562
12
  วังยาง
15,433
39
 
252.71
 
08/10/2562
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
2,436
 
342.40
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com