เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,357
133
 
95.44
 
17/08/2560
2
  ปลาปาก
53,739
39
 
72.57
 
13/08/2560
3
  ท่าอุเทน
59,040
36
 
60.98
 
15/08/2560
4
  บ้านแพง
34,903
35
 
100.28
 
17/08/2560
5
  ธาตุพนม
82,637
33
 
39.93
 
10/08/2560
6
  เรณูนคร
46,154
18
 
39.00
 
11/08/2560
7
  นาแก
76,826
1
 
1.30
 
17/05/2560
8
  ศรีสงคราม
69,106
20
 
28.94
 
16/08/2560
9
  นาหว้า
51,449
38
 
73.86
 
08/08/2560
10
  โพนสวรรค์
57,483
71
 
123.51
 
16/07/2560
11
  นาทม
23,135
16
 
69.16
 
31/07/2560
12
  วังยาง
15,242
2
 
13.12
 
11/07/2560
รวม
 
709,071
442
 
62.34
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com