เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
124
 
88.86
 
19/09/2561
2
  ปลาปาก
54,702
46
 
84.09
 
18/09/2561
3
  ท่าอุเทน
58,048
33
 
56.85
 
07/09/2561
4
  บ้านแพง
34,955
14
 
40.05
 
21/08/2561
5
  ธาตุพนม
81,896
43
 
52.51
 
20/09/2561
6
  เรณูนคร
46,158
8
 
17.33
 
20/08/2561
7
  นาแก
76,746
113
 
147.24
 
03/09/2561
8
  ศรีสงคราม
69,304
64
 
92.35
 
20/08/2561
9
  นาหว้า
51,678
17
 
32.90
 
01/09/2561
10
  โพนสวรรค์
57,607
168
 
291.63
 
17/09/2561
11
  นาทม
23,301
12
 
51.50
 
12/09/2561
12
  วังยาง
15,409
6
 
38.94
 
22/08/2561
รวม
 
709,344
648
 
91.35
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com