เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
140,079
372
 
265.56
 
15/09/2562
2
  ปลาปาก
53,523
170
 
317.62
 
09/09/2562
3
  ท่าอุเทน
59,280
318
 
536.44
 
12/09/2562
4
  บ้านแพง
35,027
27
 
77.08
 
08/09/2562
5
  ธาตุพนม
81,778
352
 
430.43
 
12/09/2562
6
  เรณูนคร
46,097
89
 
193.07
 
13/09/2562
7
  นาแก
77,033
109
 
141.50
 
01/09/2562
8
  ศรีสงคราม
70,215
143
 
203.66
 
10/09/2562
9
  นาหว้า
51,904
163
 
314.04
 
09/09/2562
10
  โพนสวรรค์
57,680
396
 
686.55
 
13/09/2562
11
  นาทม
23,401
78
 
333.32
 
09/09/2562
12
  วังยาง
15,433
33
 
213.83
 
05/08/2562
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
2,250
 
316.26
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com