เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
13
 
9.32
 
20/05/2561
2
  ปลาปาก
54,702
1
 
1.83
 
13/05/2561
3
  ท่าอุเทน
58,048
6
 
10.34
 
20/05/2561
4
  บ้านแพง
34,955
1
 
2.86
 
08/01/2561
5
  ธาตุพนม
81,896
3
 
3.66
 
10/05/2561
6
  เรณูนคร
46,158
3
 
6.50
 
07/05/2561
7
  นาแก
76,746
1
 
1.30
 
03/01/2561
8
  ศรีสงคราม
69,304
25
 
36.07
 
20/05/2561
9
  นาหว้า
51,678
5
 
9.68
 
06/04/2561
10
  โพนสวรรค์
57,607
24
 
41.66
 
20/05/2561
11
  นาทม
23,301
1
 
4.29
 
04/05/2561
12
  วังยาง
15,409
0
 
0.00
 
รวม
 
709,344
83
 
11.70
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com