เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
140,079
12
 
8.57
 
20/07/2563
2
  ปลาปาก
53,523
29
 
54.18
 
18/08/2563
3
  ท่าอุเทน
59,280
28
 
47.23
 
02/09/2563
4
  บ้านแพง
35,027
1
 
2.85
 
17/01/2563
5
  ธาตุพนม
81,778
22
 
26.90
 
23/07/2563
6
  เรณูนคร
46,097
3
 
6.51
 
05/09/2563
7
  นาแก
77,033
20
 
25.96
 
02/09/2563
8
  ศรีสงคราม
70,215
42
 
59.82
 
18/08/2563
9
  นาหว้า
51,904
62
 
119.45
 
30/08/2563
10
  โพนสวรรค์
57,680
26
 
45.08
 
08/09/2563
11
  นาทม
23,401
10
 
42.73
 
20/07/2563
12
  วังยาง
15,433
8
 
51.84
 
01/08/2563
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
263
 
36.97
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com