เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,357
0
 
0.00
 
08/10/2560
2
  ปลาปาก
53,739
46
 
85.60
 
23/09/2560
3
  ท่าอุเทน
59,040
55
 
93.16
 
05/10/2560
4
  บ้านแพง
34,903
53
 
151.85
 
04/10/2560
5
  ธาตุพนม
82,637
47
 
56.88
 
13/10/2560
6
  เรณูนคร
46,154
20
 
43.33
 
02/09/2560
7
  นาแก
76,826
6
 
7.81
 
26/08/2560
8
  ศรีสงคราม
69,106
26
 
37.62
 
09/10/2560
9
  นาหว้า
51,449
52
 
101.07
 
04/10/2560
10
  โพนสวรรค์
57,483
81
 
140.91
 
20/09/2560
11
  นาทม
23,135
20
 
86.45
 
06/10/2560
12
  วังยาง
15,242
2
 
13.12
 
11/07/2560
รวม
 
709,071
408
 
57.54
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com