เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
140,079
11
 
7.85
 
29/06/2563
2
  ปลาปาก
53,523
39
 
72.87
 
30/06/2563
3
  ท่าอุเทน
59,280
30
 
50.61
 
02/07/2563
4
  บ้านแพง
35,027
1
 
2.85
 
17/01/2563
5
  ธาตุพนม
81,778
16
 
19.57
 
28/06/2563
6
  เรณูนคร
46,097
1
 
2.17
 
04/04/2563
7
  นาแก
77,033
13
 
16.88
 
20/06/2563
8
  ศรีสงคราม
70,215
40
 
56.97
 
27/06/2563
9
  นาหว้า
51,904
58
 
111.74
 
22/06/2563
10
  โพนสวรรค์
57,680
86
 
149.10
 
30/06/2563
11
  นาทม
23,401
8
 
34.19
 
01/07/2563
12
  วังยาง
15,433
2
 
12.96
 
16/05/2563
รวม
ภาพรวมจังหวัด
711,450
305
 
42.87
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com