เมนูระบบงาน


Login
Username:
Password:
 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

อันดับ
อำเภอ
ประชากร
พบผู้ป่วย
(ราย)
อัตราป่วย
(ต่อแสนประชากร)
วันที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด
1
  เมืองนครพนม
139,540
90
 
64.50
 
15/07/2561
2
  ปลาปาก
54,702
23
 
42.05
 
10/07/2561
3
  ท่าอุเทน
58,048
19
 
32.73
 
14/07/2561
4
  บ้านแพง
34,955
8
 
22.89
 
12/07/2561
5
  ธาตุพนม
81,896
7
 
8.55
 
16/07/2561
6
  เรณูนคร
46,158
5
 
10.83
 
11/07/2561
7
  นาแก
76,746
22
 
28.67
 
30/05/2561
8
  ศรีสงคราม
69,304
50
 
72.15
 
16/07/2561
9
  นาหว้า
51,678
14
 
27.09
 
07/07/2561
10
  โพนสวรรค์
57,607
121
 
210.04
 
16/07/2561
11
  นาทม
23,301
3
 
12.87
 
20/06/2561
12
  วังยาง
15,409
0
 
0.00
 
รวม
 
709,344
362
 
51.03
 

 

แผนภูมิ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่อำเภอ (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)

 

แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเดือน (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม)


 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม : Kriwoot Keawchaloon , kriwoot@gmail.com