GEO ITEMS FOR LIFE

    สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการ หาข้อมูลจุดเกิดเหตุในระดับหลังคาเรือน ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย และค้นหาหน่วย EMS ที่ใกล้ที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของศูนย์สั่งการ Web Browser ที่แนะนำ