ข้อมูลรวมกลุ่มตาม
ระดับแสดงผล
พื้นที่
อำเภอ :
ตำบล :
หน่วยงาน :
   

หน่วยงาน Login เพื่อดูรายชื่อและ
แสดงผลในรูปแบบ GIS

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป