สรุปข้อมูลจุดพิกัดหลังคาเรือน

ลำดับ อำเภอ หลังคาเรือน
ทั้งหมด

จำนวนข้อมูล
จุดพิกัดหลังคาเรือน

ร้อยละ
1
 เมืองนครพนม
31,793
26,869
84.51
2
 ปลาปาก
11,266
10,070
89.38
3
 ท่าอุเทน
13,071
12,746
97.51
4
 บ้านแพง
7,807
8,139
100.00
5
 ธาตุพนม
18,572
17,345
93.39
6
 เรณูนคร
10,648
10,654
100.00
7
 นาแก
17,240
17,523
100.00
8
 ศรีสงคราม
15,761
14,778
93.76
9
 นาหว้า
10,597
10,995
100.00
10
 โพนสวรรค์
13,151
13,353
100.00
11
 นาทม
5,476
4,581
83.66
12
 วังยาง
3,622
3,476
95.97
 รวม
159,004   
150,529   
94.67   

 

สรุปรายหน่วยงาน

เลือกอำเภอ :

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป