ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รับบริการที่ : กลุ่มป่วย : ปี พ.ศ.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป