สิทธิ์ในการใช้งาน

เมนูหลัก เมนูย่อย Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 แสดง สถานะ
ทั่วไป
ทั่วไป
หน้าแรก
ข้อมูลสถานบริการ
ข้อมูลสถานบริการ(แก้ไข)
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ข้อมูลประชากร
ประชากรแยกกลุ่ม
บุคลากร:ประชากร
ระยะ หมู่บ้าน-หน่วยบริการ
เส้นทาง บ้าน-หน่วยบริการ
เส้นทางหน่วยงาน2
ข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลส่วนตัว
Login
Login
No Login
Logout
Login
สถิติ ข้อมูล
สถิติ ข้อมูล
อัตราป่วยผู้ป่วยใน
ข้อมูลบุคลากร
ครุภัณฑ์ รพ.สต.
ข้อมูลนักเรียน
อัตราเกิด-ตาย-เพิ่ม
ข้อมูลเกิด-ตาย(NEW)
ข้อมูล 43 แฟ้มรายวัน
สถิติผู้รับบริการ 21 แฟ้ม
สถิติผู้รับบริการ 12 แฟ้ม
สถิติผู้รับบริการ 12 แฟ้ม(2)
สถิติผู้รับบริการ 43 แฟ้ม
สถิติรับบริการ 43 แฟ้ม(วัน)
รายงาน 504
รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม
ควบคุมโรค
ควบคุมโรค
คัดกรอง DM HT
เบาหวาน-ความดันฯ
จราจรชีวิต 7 สี
ไข้เลือดออก(รง.506)
ไข้เลือดออก(43 แฟ้ม)
ไข้เลือดออก(บุคคล)
ไข้เลือดออกรายสัปดาห์
ไข้เลือดออกรายวัน
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เลือดออก(กราฟ)
ประเมินวัคซีน
ไข้เลือดออก43f-online
โรคมือเท้าปาก43f-online
ไข้เลือดออก(เว็บเดิม)
กลุ่มอุจจาระร่วง 43 แฟ้ม
ข้อมูลสนับสนุน Flu8
สถานการณ์ลูกน้ำยุงลาย
วัณโรครายใหม่
ข้อมูล FLU-DAI
ส่งเสริมฯ/โรคไม่ติดต่อ
ส่งเสริมฯ/โรคไม่ติดต่อ
หญิงตั้งครรภ์
ข้อมูลคลอด รพ.(43f)
โภชนาการ
โภชนาการ(ฟอร์มใหม่)
คัดกรอง Metabolic
อนามัยโรงเรียน
คัดกรองภาวะซึมเศร้า
ข้อมูลผู้พิการ
โภชนาการ 6-12 ปี
ตรวจพัฒนาการ(ใหม่)
พัฒนาการ DSPM-DAIM
วินิจฉัยเริ้อรังผิด
คุ้มครองฯ/อวล.
คุ้มครองฯ/อวล.
สถานประกอบกิจการฯ
ร้านขายของชำ
สถานพยาบาลเอกชน
การจ่ายยา
ประกันสุขภาพ/บริการ
ประกันสุขภาพ/บริการ
สิทธิรักษาพยาบาล
ค้นประวัติรับบริการ
บริการแผนไทย
ทันตกรรม
ข้อมูลบริการแยกตามสิทธิ์(OPvisit)
อรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์
ตรวจสอบ Person ซ้ำ
ค้นหาตำแหน่งบ้าน
หาข้อมูลในวงกลม
เพิ่ม แก้ไข พิกัดบ้าน
สมาชิก Online
สรุปข้อมูลจุดพิกัด
ดาวน์โหลดพิกัด
สิทธิการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
เกี่ยวกับระบบ
ทีมพัฒนา
Admin Tool
การใช้ประโยชน์
สรุปส่ง 43 แฟ้ม
ตรวจสอบเวอร์ชั่น JHCIS
Error 43 แฟ้ม
วัคซีน dTC
คุณภาพการให้รหัส ICD 1/10/2557-31/3/2558
รายงาน19สาเหตุ

 

สิทธิในการใช้งานข้อมูล

เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
จึงกำหนดสิทธิการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลในระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป