ข้อมูลโภชนาการ เด็กอายุ 6-12 ปี งวดรายงาน
การแสดงผล   ระดับแสดงผล
พื้นที่ อำเภอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป