ฐานข้อมูลประชากร

แหล่งข้อมูล
ปี พ.ศ.

ข้อมูลรวมกลุ่มตาม
ระดับแสดงผล
พื้นที่
อำเภอ :
ตำบล :
หน่วยงาน :

กลุ่มประชากร
เลือกกลุ่ม :
กำหนด
เอง
ตัวอย่าง : 35,40,45,50,55
หรือ : 17-20 อย่างไดอย่างหนึ่ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป