ฐานข้อมูลประชากร

แหล่งข้อมูล
ปี พ.ศ.

พื้นที่
อำเภอ :
ตำบล :
หน่วยงาน :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป