ปีการศึกษา
ข้อมูลรวมกลุ่มตาม
ระดับการแสดงผล
พื้นที่
อำเภอ :
ตำบล :
หน่วยงาน :
กลุ่มข้อมูล
สพฐ. เทศบาลเมือง
ตชด เอกชน+อื่นๆ
เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาส
รวมนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 2
ประถม 1 2 3 4
ประถม 5 6
มัธยม 1 2 3
มัธยม 4 5 6
ปวช. 1 2 3

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป