ตรวจสอบเวอร์ชั่นโปรแกรม JHCIS ที่หน่วยงานใช้อยู่ปัจจุบัน

รหัส หน่วยงาน เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นวันที่ หมายเหตุ
05595
 รพ.สต.บ้านหัวโพน
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05596
 รพ.สต.ตำบลนาราชควาย
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05597
 รพ.สต.บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05598
 รพ.สต.ตำบลบ้านผึ้ง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05599
 รพ.สต.บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05600
 รพ.สต.บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05601
 รพ.สต.บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05602
 รพ.สต.ตำบลอาจสามารถ
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05603
 รพ.สต.ตำบลขามเฒ่า
2.2.20141022.67
2014-12-26
 
05604
 รพ.สต.บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05605
 รพ.สต.บ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05606
 รพ.สต.ตำบลบ้านกลาง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05607
 รพ.สต.บ้านหนองจันทร์
2.2.20141016.66
2014-10-16
 
05608
 รพ.สต.ตำบลท่าค้อ
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05609
 รพ.สต.บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05610
 รพ.สต.ตำบลคำเตย
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05611
 รพ.สต.บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05612
 รพ.สต.ตำบลหนองญาติ
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05613
 รพ.สต.บ้านคำพอกตำบลหนองญาติ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05614
 รพ.สต.บ้านบัว ตำบลดงขวาง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05615
 รพ.สต.ตำบลดงขวาง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05616
 รพ.สต.บ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว
2.2.20130528.63
2014-10-22
 
05617
 รพ.สต.บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05618
 รพ.สต.ตำบลหนองฮี
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05619
 รพ.สต.บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05620
 รพ.สต.นาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05621
 รพ.สต.บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05622
 รพ.สต.บ้านโคกสูง
2.2.20131119.82
2014-07-01
 
05623
 รพ.สต.ตำบลมหาชัย
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05624
 รพ.สต.ตำบลนามะเขือ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05625
 รพ.สต.บ้านโพนสว่าง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05626
 รพ.สต.ตำบลหนองเทาใหญ่
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05627
 รพ.สต.บ้านกลาง ตำบลโนนตาล
2.2.20130528.63
2014-10-22
 
05628
 รพ.สต.บ้านโพน
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05629
 รพ.สต.ตำบลท่าจำปา
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05630
 รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05631
 รพ.สต.บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05632
 รพ.สต.ตำบลไชยบุรี
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05633
 รพ.สต.บ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05634
 รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05635
 รพ.สต.ตำบลพนอม
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05636
 รพ.สต.บ้านดง
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05637
 รพ.สต.บ้านตาลหนองเทา
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05638
 รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว ตำบลหนองเทา
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05639
 รพ.สต.บ้านพะทาย ตำบลพะทาย
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05640
 รพ.สต.บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05641
 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05642
 รพ.สต.ตำบลรามราช
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05643
 รพ.สต.บ้านหนองไฮ ตำบลรามราช
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05644
 รพ.สต.ตำบลไผ่ล้อม
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05645
 รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05647
 รพ.สต.บ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05648
 รพ.สต.ตำบลโพนทอง
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05649
 รพ.สต.บ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง
2.2.20141016.66
2014-10-22
 
05650
 รพ.สต.ตำบลหนองแวง
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05651
 รพ.สต.บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05652
 รพ.สต.บ้านนางัว ตำบลไผ่ล้อม
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05653
 รพ.สต.ตำบลฝั่งแดง
 HosXP PCU
05654
 รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05655
 รพ.สต.ตาลกุด ตำบลโพนแพง
 HosXP PCU
05656
 รพ.สต.ตำบลพระกลางทุ่ง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05657
 รพ.สต.ตำบลนาถ่อน
 HosXP PCU
05658
 รพ.สต.บ้านดงยอ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05659
 รพ.สต.ตำบลแสนพัน
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05660
 รพ.สต.ตำบลดอนนางหงษ์
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05661
 รพ.สต.ตำบลน้ำก่ำ
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05662
 รพ.สต.บ้านทู้
 HosXP PCU
05663
 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลน้ำก่ำ
 HosXP PCU
05664
 รพ.สต.บ้านอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05665
 รพ.สต.ตำบลนาหนาด
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05666
 รพ.สต.ตำบลกุดฉิม
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05667
 รพ.สต.บ้านคำผาสุก
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05668
 รพ.สต.ตำบลท่าลาด
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05669
 รพ.สต.ตำบลนางาม
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05670
 รพ.สต.บ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05671
 รพ.สต.ตำบลโคกหินแฮ่
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05672
 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05673
 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05674
 รพ.สต.บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05675
 รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลนาขาม
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05676
 รพ.สต.ตำบลพระซอง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05677
 รพ.สต.บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05678
 รพ.สต.ตำบลหนองสังข์
2.2.20141022.67
2014-12-26
 
05679
 รพ.สต.บ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05680
 รพ.สต.ตำบลนาคู่
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05682
 รพ.สต.บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05683
 รพ.สต.ตำบลพิมาน
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05684
 รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05685
 รพ.สต.ตำบลพุ่มแก
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05686
 รพ.สต.บ้านโพนตูม ตำบลก้าเหลือง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05687
 รพ.สต.ตำบลก้านเหลือง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05688
 รพ.สต.ตำบลหนองบ่อ
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05689
 รพ.สต.บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05690
 รพ.สต.บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05691
 รพ.สต.บ้านโคกสี
2.2.20130528.63
2014-05-10
 
05692
 รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลวังยาง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05693
 รพ.สต.ตำบลวังยาง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05694
 รพ.สต.ตำบลบ้านแก้ง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05695
 รพ.สต.บ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05696
 รพ.สต.ตำบลยอดชาด
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05697
 รพ.สต.บ้านนาเดื่อ
2.2.20130528.63
2014-10-22
 
05698
 รพ.สต.บ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05700
 รพ.สต.บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05701
 รพ.สต.ตำบลบ้านเอื้อง
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05702
 รพ.สต.บ้านแค ตำบลสามผง
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05703
 รพ.สต.บ้านปากยาม ตำบลสามผง
2.2.20130528.63
 
05704
 รพ.สต.ตำบลสามผง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05705
 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม
2.2.20130528.63
2014-05-10
 
05706
 รพ.สต.บ้านดอนสมอ
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05707
 รพ.สต.ตำบลบ้านข่า
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05708
 รพ.สต.บ้านขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05709
 รพ.สต.บ้านเหล่า ตำบลนาคำ
2.2.20130528.63
2014-09-29
 
05710
 รพ.สต.ตำบลนาคำ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05711
 รพ.สต.ภูกระแต ตำบลนาคำ
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05712
 รพ.สต.ตำบลโพนสว่าง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05713
 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง
2.3.20140929.64
2014-09-29
 
05714
 รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05715
 รพ.สต.บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง
2.2.20130528.63
2014-09-29
 
05716
 รพ.สต.ตำบลนางัว
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05717
 รพ.สต.บ้านอูนนา ตำบลนางัว
2.2.20141226.68
2014-12-26
 
05718
 รพ.สต.บ้านนาคอย ตำบลนางัว
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05719
 รพ.สต.บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05720
 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05721
 รพ.สต.บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05722
 รพ.สต.บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05723
 รพ.สต.บ้านเหล่าพัฒนา
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05724
 รพ.สต.บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ
2.2.20130528.63
 
05725
 รพ.สต.บ้านต้าย ตำบลโพนจาน
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05726
 รพ.สต.บ้านนาหัวบ่อ
2.2.20130528.63
2014-05-10
 
05727
 รพ.สต.โพนตูม ตำบลนาหัวบ่อ
2.2.20130528.63
2014-05-10
 
05728
 รพ.สต.บ้านดอนยาง
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05729
 รพ.สต.บ้านขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05730
 รพ.สต.บ้านโพนบก ตำบลโพนบก
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05731
 รพ.สต.ขว้างคลี
2.2.20130528.63
2014-06-23
 
05732
 รพ.สต.ตำบลบ้านค้อ
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
05733
 รพ.สต.บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
05734
 รพ.สต.บ้านนาใน
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05735
 รพ.สต.พันห่าว
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05736
 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05737
 รพ.สต.ตำบลหนองซน
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
05738
 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน
2.2.20130528.63
2014-08-24
 
05739
 รพ.สต.บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
11873
 รพ.สต.บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
13979
 รพ.สต.บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
13980
 รพ.สต.บ้านนาเข ตำบลนาเข
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
13981
 รพ.สต.สร้างติ่ว ตำบลนาแก
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
13982
 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
13983
 รพ.สต.ตำบลหนองโพธิ์
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
14277
 รพ.สต.ดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง
2.2.20130528.63
2014-07-01
 
14278
 รพ.สต.บ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้
2.2.20131119.82
2013-11-19
 
23137
 รพ.สต.โพนจาน
2.2.20130528.63
2014-07-30
 
24724
 รพ.สต.หนองกุง
2.2.20141022.67
2014-10-22
 
77714
 ศสม.ท้ายเมือง
 HosXP PCU
77715
 ศสม.ชมโขง
 HosXP PCU
77724
 ศสม.ธาตุพนม
 HosXP PCU
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป