Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องขอ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req610299 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอก 12/07/2561
Req610298 ศศิมา แพงพา ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด 05/07/2561
Req610297 เจษฎาวดี แก้วมณีชัย มูลค่าการใช้ยาของผู้ป่วยนอกจังหวัดนครพนม ปี2560 02/07/2561
Req610296 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลเด็กสูงดีสมส่วน อายุ 6-14 ปี 02/07/2561
Req610295 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูล 29/06/2561
Req610294 ปิยะ จันทร์คมคาย ขอทราบข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงาน Y96,Y97 28/06/2561
Req610293 กนกพร ไทรสุวรรณ์ การฝังยาคุมกำเนิดในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งแต่ 1 ตค.60- 21 มิย.61 21/06/2561
Req610292 ปฐมาภรณ์ อุดานนท์ ขอปรับ Website ของทุกหน่วยงานให้มี Banner และเนื้อหาเกี่ยวกับงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย 05/06/2561
Req610291 สุริยา สุวรรณมา ขอข้อมูลจำนวนหญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ท่าหัว ICDO80.0 22/05/2561
Req610290 พัชรินทร์ วงตา ขอข้อมูลการส่งต่อ 4 สาขา ปี 2560-2561 18/05/2561
         

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463