Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องขอ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req620349 พัชรินทร์ วงตา ขอรายชื่อรพ.และจำนวนผู้ป่วยที่รพ.ในจังหวัดนครพนมส่งต่อ 18/06/2562
Req620348 พัชรินทร์ วงตา ขอรายงานการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริการ 13/06/2562
Req620347 นันทนา ตุ้มอ่อน ขอข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 61 จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม 21/05/2562
Req620346 สิริลักษณ์ คำชมภู ขอข้อมูลผู้ป่วย asthma และ COPD 20/05/2562
Req620345 วัชรชัย อักษรครบุรี ปรับเปลี่ยนแบบตรวจร้านอาหาร 01/05/2562
Req620344 สิริลักษณ์ คำชมภู ขอข้อมูลผู้พิการ 19/04/2562
Req620343 ศศิมา แพงพา ขอข้อมูล High risk/Very high risk ตาม ICD 10 18/04/2562
Req620342 นฤมล ฤาไกรศร ขอรายชื่อผู้ป่วยโรคไต 10/04/2562
Req620341 สิริลักษณ์ คำชมภู ขอข้อมูลผู้พิการทางการได้ยินและทางสติปัญญา 25/03/2562
Req620340 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 18/03/2562
         

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463