Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องของ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req610290 พัชรินทร์ วงตา ขอข้อมูลการส่งต่อ 4 สาขา ปี 2560-2561 18/05/2561
Req610289 สุภา โสมรักษ์ ขอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 16/05/2561
Req610288 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลมารดาคลอดก่อนกำหนด (GA<37) 10/05/2561
Req610287 นฤมล ฤาไกรศร ขอจำนวนประชากรที่เสียชีวิตด้วยcode ICD I20-I25 แยกรายอำเภอ 10/05/2561
Req610286 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลผู้ป่วยเด็กpneumonia จำแนกรายโรงพยาบาล 09/05/2561
Req610285 นฤมล ฤาไกรศร รายชื่อผู้ป่วยCKD stage 5 30/04/2561
Req610284 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอก 24/04/2561
Req610283 นฤมล ฤาไกรศร ขอข้อมูลผู้ป่วย 20/04/2561
Req610282 นฤมล ฤาไกรศร ขอรายงานข้อมูลผู้ป่วยstrke under line HT และ DM 17/04/2561
Req610281 พัชรินทร์ วงตา ขอรายงาน การส่งต่อ 4 สาขา ปี 2561(มกราคม - มีนาคม) 17/04/2561
Req610280 คุณารักษ์ คำสาว สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุ0-15ปี 04/04/2561
Req610279 นฤมล ฤาไกรศร ขอข้อมูลการตาย 04/04/2561
Req610278 พัชรินทร์ วงตา ขอข้อมูลผู้ป่วย sepsis จังหวัดนครพนม ปี 2561 (ต.ค.-มี.ค.61) 03/04/2561
Req610277 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ข้อมูลคลอดก่อนกำหนด 03/04/2561
Req610276 นฤมล ฤาไกรศร จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 03/04/2561
         

หน้าที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463