Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องของ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req600194 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอก (OP) ไตรมาส 1 ปี 2560 01/02/2560
Req600193 คุณารักษ์ คำสาว ขอข้อมูล สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ เฉพาะที่เสียชีววิตจากรถยนต์ แยกเพศ รายปี 55-59 25/01/2560
Req600192 คุณารักษ์ คำสาว ขอข้อมูล สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ เฉพาะที่เสียชีววิตจากรถยนต์ 23/01/2560
Req600191 สาวิตรี ปวรางกูร ขอข้อมูลการตาย I20-I25 19/01/2560
Req600190 ผกามาศ สุขรี ขอข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านม 12/01/2560
Req600189 สาวิตรี ปวรางกูร ข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโรคจิต แยกรายอำเภอ 11/01/2560
Req590188 สาวิตรี ปวรางกูร ขอข้อมูล 28/12/2559
Req590187 นฤมล ฤาไกรศร ขอข้อมูลeGFRแยกstageในผู้ป่วยDMHT 27/12/2559
Req590186 ยุภารัตน์ สาระภาค ขอข้อมูลเด็ก0-5ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ปีงบ 60 27/12/2559
Req590185 ยุภารัตน์ สาระภาค ขอข้อมูลตัวชี้วัด 163และ164 ให้พี่แขกด้วยนะคะ 26/12/2559
         

หน้าที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463