Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องของ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req600241 สุภา โสมรักษ์ ขอข้อมูลสูงดี สมส่วน 13/12/2560
Req600240 สุภา โสมรักษ์ ขอข้อมูลอัตราคลอด 13/12/2560
Req600239 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ข้อมูลภาวะโลหิตจางและธาลัสซีเมียหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดนครพนม ปี2560 04/12/2560
Req600238 กลุ่มงานประกันสุขภาพ OP visit PCC หนองญาติ 30/11/2560
Req600237 นันทนา ตุ้มอ่อน ตาราง“ผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560” 29/11/2560
Req600236 ผกามาศ สุขรี ขอข้อมูลประชากรอายุ 50-70 ปี ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 22/11/2560
Req600235 นันทนา ตุ้มอ่อน ขอข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ปี 2560 จังหวัดนครพนม 17/11/2560
Req600234 สุริยา สุวรรณมา ขอข้อมูลตัวชี้วัด RDU รพ.สต. เดือน ส.ค. 60 - ต.ค. 60 09/11/2560
Req600233 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ข้อมูลผลงานบริการ ปี 2560 07/11/2560
Req600232 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลโลหิตจางหญิงตั้งครรภ์ 03/11/2560
         

หน้าที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463