Username
 
  Password
 
 

 

 

Request All
 
เงื่อนไขการค้นหา    
เลขที่ใบแจ้งงาน :
สถานะ :
วันที่ร้องขอ : คลิกเลือกวันที่ ถึง คลิกเลือกวันที่
ชื่อผู้แจ้ง :
ชื่อเรื่อง :
   
 
รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ส่งดำเนินการต่อ รออนุมัติ อนุมัติแล้วรอดำเนินการ ถูกยกเลิก ดำเนินการเรียบร้อย
         
         
สถานะ เลขที่แจ้งงาน ชื่อผู้ร้องขอ เรื่องที่ร้องขอ วันที่ร้องขอ
Req610309 นฤมล ฤาไกรศร ขอข้อมูลผู้ป่วยDMHTรายใหม่ 20/09/2561
Req610308 ปิยะ จันทร์คมคาย ขอให้ปรับ E- Report เนื่องจากรายงานไม่สมบูรณ์ 20/09/2561
Req610307 นฤมล ฤาไกรศร จำนวนประชากรที่เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง 13/09/2561
Req610306 ผกามาศ สุขรี ขอข้อมูลประชากรอายุ 50-70 ปี 30/08/2561
Req610305 ศศิมา แพงพา ขอข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี แยกรายอำเภอ 27/08/2561
Req610304 ปิยะ จันทร์คมคาย ขอทราบข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงาน Y96,Y97 23/08/2561
Req610303 ปิยะ จันทร์คมคาย ขอให้ปรับ E- Report เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อมูล 06/08/2561
Req610302 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลHct.และThalassemia 01/08/2561
Req610301 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลHct.และThalassemia 01/08/2561
Req610300 กนกพร ไทรสุวรรณ์ ขอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง+Thallassemiaผิดปกติ 31/07/2561
         

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463