หน้าแรก
   ข้อมูลประชากรกลางปี
   GIS ข้อมูลสุขภาพ
   HDC:Health Data Center
   สำนักบริหารการทะเบียน
ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลกลางปี 2555
   ข้อมูลกลางปี 2556
   ข้อมูลกลางปี 2557
   ข้อมูลกลางปี 2558
   ข้อมูลกลางปี 2559
   ข้อมูลกลางปี 2560
   ข้อมูลกลางปี 2561
   ข้อมูลกลางปี 2562