หน้าแรก
   ข้อมูลประชากรกลางปี
   GIS ข้อมูลสุขภาพ
   HDC:Health Data Center
   สำนักบริหารการทะเบียน
ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลกลางปี 2555
   ข้อมูลกลางปี 2556
   ข้อมูลกลางปี 2557
   ข้อมูลกลางปี 2558
   ข้อมูลกลางปี 2559
   ข้อมูลกลางปี 2560
Login

User
Password
   

คำแนะนำเบื้องต้น
User และ  Password
1.ระดับสสจ.  User :  ssjรหัสสถานบริการstg  Password :pรหัสสถานบริการ
2.ระดับสสอ.  User :  ssoรหัสสถานบริการstg Password :pรหัสสถานบริการ
3.ระดับรพ.    User :  hosรหัสสถานบริการstg Password :pรหัสสถานบริการ
4.ระดับสอ.    User :  offรหัสสถานบริการstg  Password :pรหัสสถานบริการ

เช่น
สถานนีอนามัยบ้านกอไก่ รหัสสถานบริการคือ 12345
User         : off12345stg
Password  : p12345