การบันทึกผลการประเมิน รอบที่ 1/2562

ลำดับ อำเภอ KPI
ที่ประเมิน
KPI
ที่บันทึก
ร้อยละ ผลคะแนน
ประเมิน
1
เมืองนครพนม
49
49
100.00
121.02
2
ปลาปาก
49
49
100.00
123.24
3
ท่าอุเทน
49
49
100.00
130.72
4
บ้านแพง
49
49
100.00
142.43
5
ธาตุพนม
49
49
100.00
133.02
6
เรณูนคร
49
49
100.00
139.11
7
นาแก
49
49
100.00
129.46
8
ศรีสงคราม
49
49
100.00
123.54
9
นาหว้า
49
49
100.00
123.49
10
โพนสวรรค์
49
49
100.00
131.75
11
นาทม
49
49
100.00
130.06
12
วังยาง
49
49
100.00
136.15
รายตัวชี้วัด