สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ คปสอ. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
12
100.00
2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.มีการให้บริการทันตกรรมครบตามเกณฑ์
12
100.00
3.ร้อยละคะแนนประเมินตามเกณฑ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
4.ร้อยละ หมู่บ้าน ตำบล โรงเรียนที่มีความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์
12
100.00
5.ร้อยละคะแนนประเมินความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
6.ร้อยละคะแนนประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12
100.00
7.ร้อยละคะแนนประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผ่านเกณฑ์
12
100.00
8.ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานยาเสพติด ผ่านเกณฑ์
12
100.00
9.ร้อยละคะแนนประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเด็กจมน้ำ
12
100.00
10.ระดับความสำเร็จการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
12
100.00
11.ร้อยละคะแนนการประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
12
100.00
12.ร้อยละคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (ตามเกณฑ์)
12
100.00
13.ร้อยละรพ.สต.ผ่านการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว
12
100.00
14.ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ
12
100.00
15.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
16.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพผ่านเกณฑ์
12
100.00
17.ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ ๕
12
100.00
18.ระดับความสำเร็จหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการสารสนเทศสุขภาพ ระดับดีมากขึ้นไป
12
100.00
19.ระดับความสำเร็จการพัฒนาผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์
12
100.00