ผลการประเมิน อำเภอลิขสิทธิ์

อำเภอ รหัสอำเภอ อำเภอ บันทึกผลประเมิน ผลการประเมิน
[100]
หมายเหตุ
เมืองนครพนม
4801
คปสอ.เมืองนครพนม
3
9.47
ปลาปาก
4802
คปสอ.ปลาปาก
1
9.50
ท่าอุเทน
4803
คปสอ.ท่าอุเทน
1
9.50
บ้านแพง
4804
คปสอ.บ้านแพง
1
9.50
ธาตุพนม
4805
คปสอ.ธาตุพนม
1
9.50
เรณูนคร
4806
คปสอ.เรณูนคร
1
9.50
นาแก
4807
คปสอ.นาแก
1
9.50
ศรีสงคราม
4808
คปสอ.ศรีสงคราม
1
9.50
นาหว้า
4809
คปสอ.นาหว้า
1
9.50
โพนสวรรค์
4810
คปสอ.โพนสวรรค์
2
9.96
นาทม
4811
คปสอ.นาทม
1
9.50
วังยาง
4812
คปสอ.วังยาง
1
8.00