สรุปการบันทึกผลการประเมิน อำเภอลิขสิทธิ รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (1) ร้อยละ note
1.1.1 Green & Clean Hospital
1
100.00
1.1.2ถนนอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยว
1
100.00
1.2 คุณภาพการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของลูกข่าย (รพ.สต.)
1
100.00
2.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ อสม.ต้นแบบ
1
100.00
3.ตรวจสอบภายใน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
1
100.00
4.การดำเนินงานพัฒนางานทันตสาธารณสุข
1
100.00
5.การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
1
100.00
6.พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร
1
100.00
7.การดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1
100.00
8.การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1
100.00
9.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ
1
100.00
10.1 กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
1
100.00
10.2 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย.ระวังภัย
1
100.00
11.การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอำเภอนาทม
1
100.00
12.การพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ
1
100.00