สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ โรงพยาบาล รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre-Hospital)
12
100.00
2.ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ
12
100.00
3.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
12
100.00
4.ร้อยละคะแนนประเมินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN ระดับพื้นฐาน
12
100.00
5.ร้อยละคะแนนประเมินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
6.ร้อยละคะแนนประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
12
100.00
7.ร้อยละคะแนนประเมินความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
8.ระดับความสำเร็จของการคลอดมาตรฐาน
12
100.00
9.ร้อยละคะแนนประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้านตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
12
100.00
10.ระดับของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ
12
100.00
11.ร้อยละของการดำเนินงานอสค.
12
100.00
12.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
13.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทันตกรรม
12
100.00
14. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
15.ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ ๕
12
100.00
16.ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาล
12
100.00
17.ระดับการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
12
100.00