สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ รพ.สต. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (152) ร้อยละ note
1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
152
100.00
2.ระดับความสำเร็จของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care ) ในชุมชน
152
100.00
3.ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ
152
100.00
4.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
152
100.00
5.ร้อยละคะแนนประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
152
100.00
6.ร้อยละคะแนนประเมินการพัฒนาระบบป้องกันระบบป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและจมน้ำแบบบูรณาการในชุมชน
152
100.00
7.ร้อยละคะแนนประเมินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN ระดับพื้นฐาน
152
100.00
8.ร้อยละคะแนนประเมินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
152
100.00
9.ร้อยละคะแนนประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
152
100.00
10.ร้อยละคะแนนประเมินความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
152
100.00
11.ร้อยละคะแนนประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้านตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
152
100.00
12.ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ
152
100.00
13.ร้อยละของการดำเนินงานอสค.
152
100.00
14.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
152
100.00
15.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
152
100.00
16.ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ ๕
152
100.00
17.ระดับการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
152
100.00