ผลการประเมินระดับสำนักงานสาธารณสุอำเภอ

อำเภอ รหัสอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บันทึกผลประเมิน
[17]
ผลการประเมิน
[100]
หมายเหตุ
เมืองนครพนม
4801
สสอ.เมืองนครพนม
8
73.02
ปลาปาก
4802
สสอ.ปลาปาก
8
95.66
ท่าอุเทน
4803
สสอ.ท่าอุเทน
8
98.20
บ้านแพง
4804
สสอ.บ้านแพง
8
95.05
ธาตุพนม
4805
สสอ.ธาตุพนม
8
90.30
เรณูนคร
4806
สสอ.เรณูนคร
8
97.33
นาแก
4807
สสอ.นาแก
8
79.10
ศรีสงคราม
4808
สสอ.ศรีสงคราม
8
91.93
นาหว้า
4809
สสอ.นาหว้า
8
87.10
โพนสวรรค์
4810
สสอ.โพนสวรรค์
8
87.96
นาทม
4811
สสอ.นาทม
8
92.12
วังยาง
4812
สสอ.วังยาง
8
88.60