สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1.ร้อยละคะแนนประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
12
100.00
2.ร้อยละคะแนนประเมินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
3.ร้อยละคะแนนประเมินความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
4.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
5.คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
6.ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ ๕
12
100.00
7.ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
12
100.00
8.ระดับการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
12
100.00