สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 (ประเมิน 4 ระดับและอำเภอลิขสิทธิ์)

รหัส
อำเภอ
อำเภอ ผลประเมิน 4 ระดับ (90%) อำเภอ
ลิขสิทธิ์
(10%)
รวม
(100%)
คปสอ.
(30%)
โรงพยาบาล
(25%)
รพ.สต.
(25%)
สสอ.
(20%)
คะแนนรวม
x น.น.
(10,000)
ปรับฐาน
(90%)
ร้อยละ
x น.น.
ร้อยละ
x น.น.
ร้อยละ
x น.น.
ร้อยละ
x น.น.
4806
เรณูนคร 
98.88
2966.40
92.13
2303.25
89.50
2237.50
97.33
1946.60
9453.75
85.08
9.50
94.58
4809
นาหว้า 
95.26
2857.80
87.28
2182.00
87.86
2196.50
87.10
1742.00
8978.30
80.80
9.50
90.30
4808
ศรีสงคราม 
92.19
2765.70
91.08
2277.00
83.86
2096.50
91.93
1838.60
8977.80
80.80
9.50
90.30
4802
ปลาปาก 
92.09
2762.70
88.76
2219.00
82.14
2053.50
95.66
1913.20
8948.40
80.54
9.50
90.04
4804
บ้านแพง 
88.62
2658.60
92.91
2322.75
82.59
2064.75
95.05
1901.00
8947.10
80.52
9.50
90.02
4805
ธาตุพนม 
95.52
2865.60
89.66
2241.50
80.41
2010.25
90.30
1806.00
8923.35
80.31
9.50
89.81
4803
ท่าอุเทน 
86.36
2590.80
92.57
2314.25
80.22
2005.50
98.20
1964.00
8874.55
79.87
9.50
89.37
4811
นาทม 
84.46
2533.80
90.47
2261.75
85.19
2129.75
92.12
1842.40
8767.70
78.91
9.50
88.41
4810
โพนสวรรค์ 
93.15
2794.50
89.94
2248.50
76.30
1907.50
87.96
1759.20
8709.70
78.39
9.96
88.35
4812
วังยาง 
96.88
2906.40
84.71
2117.75
83.75
2093.75
88.60
1772.00
8889.90
80.01
8.00
88.01
4801
เมืองนครพนม 
88.54
2656.20
87.65
2191.25
78.35
1958.75
73.02
1460.40
8266.60
74.40
9.47
83.87
4807
นาแก 
89.01
2670.30
81.06
2026.50
76.55
1913.75
79.10
1582.00
8192.55
73.73
9.50
83.23