การบันทึกผลการประเมิน รอบที่ 1

ลำดับ อำเภอ KPI
ที่ประเมิน
KPI
ที่บันทึก
ร้อยละ ผลคะแนน
ประเมิน
1
เมืองนครพนม
29
29
100.00
80.36
2
ปลาปาก
29
29
100.00
90.53
3
ท่าอุเทน
29
29
100.00
86.34
4
บ้านแพง
29
29
100.00
93.90
5
ธาตุพนม
29
29
100.00
84.96
6
เรณูนคร
29
29
100.00
91.53
7
นาแก
29
29
100.00
91.65
8
ศรีสงคราม
29
29
100.00
90.30
9
นาหว้า
29
29
100.00
89.73
10
โพนสวรรค์
29
29
100.00
91.28
11
นาทม
29
29
100.00
88.66
12
วังยาง
29
29
100.00
92.16
รายตัวชี้วัด