ผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ.บ้านแพง ประจำปี 2561 รอบที่ 1

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ
เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน   ค่า
คะแนน
ที่ได้
น้ำหนัก
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
1 2 3 4 5 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/
ระดับ
1. ร้อยละภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 10.00 18 16 14 12 10 72.00 3.00 4.17 5.00 1.00 1.00
2. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี ร้อยละ 90.00 85 87.5 90 92.5 95 352.00 351.00 99.72 5.00 1.00 1.00
3. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 15.00 7 11 15 19 23 351.00 92.00 26.21 5.00 1.00 1.00
4. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 90.00 80 85 90 95 100 88.00 85.00 96.59 4.32 2.00 1.73
5. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54.00 50 52 54 56 58 1612.00 914.00 56.70 4.35 1.00 0.87
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดี สมส่วน ร้อยละ 64.00 62 63 64 65 66 4099.00 3042.00 74.21 5.00 1.00 1.00
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี อัตรา 32.00 36 34 32 30 28 1093.00 10.00 9.15 5.00 2.00 2.00
8. ร้อยละตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60.00 40 45 50 55 60 3.00 1.00 33.33 1.00 3.00 0.60
9. ร้อยละของรพ.สต.ที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ร้อยละ 60.00 54 55 60 65 70 9.00 9.00 100.00 5.00 4.00 4.00
10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ต่อประชากรแสนคน) อัตรา 6.30 7.3 6.8 6.3 5.8 5.3 34955.00 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00
11. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงและผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวังติดตาม ดูแล ร้อยละ 70.00 60 65 70 75 80 13.00 11.00 84.62 5.00 2.00 2.00
12. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและลดโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม ร้อยละ 80.00 51 61 71 81 91 165.00 144.00 87.27 4.63 6.00 5.55
13.ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ร้อยละ 60.00 50 55 60 65 70 100.00 84.50 84.50 5.00 4.00 4.00
14.ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ร้อยละ 80.00 70 75 80 85 90 100.00 95.00 95.00 5.00 7.00 7.00
15.ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 80.00 70 75 80 85 90 100.00 92.00 92.00 5.00 8.00 8.00
16. ร้อยละคะแนนการประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมี ส่วนร่วม ร้อยละ 85.00 65 70 75 80 85 76.00 57.00 75.00 3.00 3.00 1.80
17. ร้อยละคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 85.00 65 /68 73 / 76 75 / 78 80 /83 85 / 88 35.00 32.00 91.42 5.00 4.00 4.00
18. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังและการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คะแนน 80.00 70 75 80 85 90 100.00 90.00 90.00 5.00 7.00 7.00
19. ร้อยละของ รพ.สต./ศสช./ศสม.ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 80.00 40 50 60 70 80 100.00 95.00 95.00 5.00 6.00 6.00
20. ร้อยละคะแนนประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 75.00 65 70 75 80 85 100.00 90.00 90.00 5.00 6.00 6.00
21. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 70.00 50 60 70 80 90 100.00 94.00 94.00 5.00 2.00 2.00
22. ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ ร้อยละ 70.00 50 60 70 80 90 100.00 94.00 94.00 5.00 2.00 2.00
23. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80.00 70 75 80 85 90 100.00 95.00 95.00 5.00 1.00 1.00
24. คปสอ.มีความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ ระดับ 5 ระดับ 3.00 - - 1 - 2 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00
25. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 3 ร้อยละ 20.00 10 15 20 25 30 11.00 11.00 100.00 5.00 3.00 3.00
26.ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5 ร้อยละ 80.00 76 81 86 91 96 100.00 97.50 97.50 5.00 6.00 6.00
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60.00 40 50 60 70 80 100.00 95.00 95.00 5.00 6.00 6.00
28. ร้อยละคะแนนการประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์ คะแนน 85.00 75 80 85 90 95 100.00 89.67 89.67 3.93 4.00 3.15
29. ร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยี ร้อยละ 85.00 75 80 85 90 95 10.00 9.00 90.00 4.00 4.00 3.20
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก
93.9