สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ คปสอ. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1. ร้อยละภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์
12
100.00
2. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี
12
100.00
3. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
12
100.00
4. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
12
100.00
5. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
12
100.00
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดี สมส่วน
12
100.00
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี
12
100.00
8. ร้อยละตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ผ่านเกณฑ์
12
100.00
9. ร้อยละของรพ.สต.ที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
12
100.00
10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ต่อประชากรแสนคน)
12
100.00
11. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงและผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวังติดตาม ดูแล
12
100.00
12. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและลดโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
13.ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ
12
100.00
14.ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
12
100.00
15.ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12
100.00
16. ร้อยละคะแนนการประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมี ส่วนร่วม
12
100.00
17. ร้อยละคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
12
100.00
18. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังและการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
12
100.00
19. ร้อยละของ รพ.สต./ศสช./ศสม.ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
12
100.00
20. ร้อยละคะแนนประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12
100.00
21. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
12
100.00
22. ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ
12
100.00
23. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
12
100.00
24. คปสอ.มีความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ ระดับ 5
12
100.00
25. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 3
12
100.00
26.ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5
12
100.00
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
28. ร้อยละคะแนนการประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
29. ร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยี
12
100.00