การบันทึกผลการประเมิน

รพ.สต.-QRT รพ.สต.-Prov รพ. สสอ. คปสอ.
100.00%
0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
kpi-รพ.
kpi-สสอ.
kpi-คปสอ.
สรุปภาพรวม