ผลการประเมินระดับ คปสอ.

อำเภอ รหัสอำเภอ คปสอ. บันทึกผลประเมิน
[17]
ผลการประเมิน
[100]
หมายเหตุ
เมืองนครพนม
4801
คปสอ.เมืองนครพนม
33
83.52
ปลาปาก
4802
คปสอ.ปลาปาก
35
91.26
ท่าอุเทน
4803
คปสอ.ท่าอุเทน
34
85.42
บ้านแพง
4804
คปสอ.บ้านแพง
33
94.94
ธาตุพนม
4805
คปสอ.ธาตุพนม
33
94.03
เรณูนคร
4806
คปสอ.เรณูนคร
33
96.51
นาแก
4807
คปสอ.นาแก
33
93.34
ศรีสงคราม
4808
คปสอ.ศรีสงคราม
33
95.44
นาหว้า
4809
คปสอ.นาหว้า
33
89.39
โพนสวรรค์
4810
คปสอ.โพนสวรรค์
33
87.60
นาทม
4811
คปสอ.นาทม
32
89.83
วังยาง
4812
คปสอ.วังยาง
32
96.72