สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ คปสอ. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
12
100.00
2. ร้อยละภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์
12
100.00
3. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี
12
100.00
4. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
12
100.00
5. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
12
100.00
6. ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
12
100.00
7. ร้อยละเด็กอายุ 3 ปีไม่มีฟันผุ
12
100.00
8. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดี สมส่วน
12
100.00
9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี
12
100.00
10. ร้อยละของรพ.สต.ที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
12
100.00
11. ร้อยละตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ผ่านเกณฑ์
12
100.00
12. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ต่อประชากรแสนคน)
12
100.00
13. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงและผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวังติดตาม ดูแล
12
100.00
14. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและลดโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครพนม
12
100.00
15. ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ
12
100.00
16. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
12
100.00
17. ร้อยละคะแนนการประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12
100.00
18. ร้อยละคะแนนการประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมี ส่วนร่วม
12
100.00
19. ร้อยละคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
12
100.00
20. ร้อยละคะแนนการประเมินระบบเฝ้าระวังและการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
12
100.00
21. ร้อยละของ รพ.สต./ศสช./ศสม.ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
12
100.00
22. ร้อยละคะแนนประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12
100.00
23. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
12
100.00
24. ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ
12
100.00
25. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
12
100.00
26. คปสอ.มีความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ ระดับ 5
12
100.00
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 5
12
100.00
28. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5
12
100.00
29. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
30. ร้อยละคะแนนการประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
12
100.00
31. ร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดการคุณภาพระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยี
12
100.00
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (4805)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (4805)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ (4807)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (4807)
1
8.33
# คะแนนประเมินความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และบูรณาการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร (4806)
1
8.33
# คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพและกระบวนการประเมินผลผ่านเกณฑ์ (4806)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (4808)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน (4808)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# ร้อยละการมีและใช้แผนทางการเงิน(Planfin)/ Financail Risk Score หน่วยบริการไม่มีวิกฤตทางการเงิน (4801)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (4801)
1
8.33
# คะแนนประเมินการจัดการคุณภาพข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นเลิศด้วยระบบ NCIC (4811)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5 (4803)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช (4803)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (4803)
1
8.33
# ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพตามเกณฑ์อาสาสมัครประจำครอบครัว (4802)
1
8.33
# ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# คะแนนการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตามเกณฑ์ประเมิน (4802)
1
8.33
# จำนวน รพ.สต. ดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาผ่านเกณฑ์ (4804)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยรุ่น (4804)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศวิถีศึกษา (4812)
1
8.33

# ตัวชี้วัดลิขสิทธิ์