ผลการประเมินระดับโรงพยาบาล

อำเภอ รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน บันทึกผลประเมิน ผลการประเมิน
[100]
หมายเหตุ
เมืองนครพนม
10711
รพ.นครพนม
24
83.65
ปลาปาก
11104
รพช.ปลาปาก
22
90.22
ท่าอุเทน
11105
รพช.ท่าอุเทน
21
83.72
บ้านแพง
11106
รพช.บ้านแพง
20
85.11
ธาตุพนม
11451
รพร.ธาตุพนม
25
83.17
เรณูนคร
11108
รพช.เรณูนคร
20
88.59
นาแก
11109
รพช.นาแก
20
78.08
ศรีสงคราม
11110
รพช.ศรีสงคราม
25
79.97
นาหว้า
11111
รพช.นาหว้า
20
87.24
โพนสวรรค์
11112
รพช.โพนสวรรค์
20
88.38
นาทม
11107
รพช.นาทม
16
74.35
วังยาง
40840
รพช.วังยาง
16
85.88