สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ โรงพยาบาล รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1. ระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี (hos1)
1
8.33
2. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์ คตง.กำหนด (hos1)
1
8.33
3. ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ ที่ ป.ป.ท. กำหนด (hos1)
1
8.33
4. การพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 (Accreditation/ Re-accreditation) (hos1)
1
8.33
5. ร้อยละประเมินหน่วยบริการที่มีต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ผ่านเกณฑ์ (hos1)
1
8.33
6. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยผู้รับบริการ (hos1)
1
8.33
7. ระดับโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (hos1)
1
8.33
8. ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน ผลการดำเนินงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (hos1)
1
8.33
9. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดตั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) (hos1)
1
8.33
10. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (hos1)
1
8.33
11. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (hos1)
1
8.33
12. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพคลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง (ประเมินจากผู้รับบริการ) (hos1)
1
8.33
13. ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม (hos1)
1
8.33
14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (hos1)
1
8.33
$ อัตราตายทารกแรกเกิด (hos1)
1
8.33
$ อัตรามารดาตาย (hos1)
1
8.33
$ ค่าดัชนี CMI เฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (hos1)
1
8.33
$ อัตราตายของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีโอกาสรอดชีวิต Ps Score >0.75 (hos1)
1
8.33
$ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (hos1)
1
8.33
$ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community -acquired (hos1)
1
8.33
$ ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (hos1)
1
8.33
$ อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (hos1)
1
8.33
1. ระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี (hos2)
2
16.67
2. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์ คตง.กำหนด (hos2)
2
16.67
3. ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ ที่ ป.ป.ท. กำหนด (hos2)
2
16.67
4. การพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 (Accreditation/ Re-accreditation) (hos2)
2
16.67
5. ร้อยละประเมินหน่วยบริการที่มีต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ผ่านเกณฑ์ (hos2)
2
16.67
6. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยผู้รับบริการ (hos2)
2
16.67
7. ระดับโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (hos2)
2
16.67
8. ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน ผลการดำเนินงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (hos2)
2
16.67
9. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดตั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) (hos2)
2
16.67
10. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (hos2)
2
16.67
11. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (hos2)
2
16.67
12. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพคลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง (ประเมินจากผู้รับบริการ) (hos2)
2
16.67
13. ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม (hos2)
2
16.67
14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละผู้ป่วย STEMI ระยะ Gloden Period ได้รับยา SK ภานใน 30 นาที (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละการใช้ยา Antibiotic ในผู้ป่วย Sepsis ในเวลาที่กำหนด (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (hos2)
2
16.67
$ อัตราการตกเลือดของมารดาหลังคลอด (PPH) (hos2)
2
16.67
$ อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ 1 นาที (hos2)
2
16.67
$ อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ 5 นาที (Birth Asphyxia) (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดโรคไส้ติ่ง (Appendicitis) (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) (hos2)
2
16.67
$ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid Section) (hos2)
2
16.67
1. ระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี (hos3)
7
58.33
2. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์ คตง.กำหนด (hos3)
7
58.33
3. ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ ที่ ป.ป.ท. กำหนด (hos3)
7
58.33
4. การพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 (Accreditation/ Re-accreditation) (hos3)
7
58.33
5. ร้อยละประเมินหน่วยบริการที่มีต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ผ่านเกณฑ์ (hos3)
7
58.33
6. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยผู้รับบริการ (hos3)
7
58.33
7. ระดับโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (hos3)
7
58.33
8. ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน ผลการดำเนินงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (hos3)
7
58.33
9. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดตั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) (hos3)
7
58.33
10. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (hos3)
7
58.33
11. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (hos3)
7
58.33
12. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพคลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง (ประเมินจากผู้รับบริการ) (hos3)
7
58.33
13. ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม (hos3)
7
58.33
14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (hos3)
7
58.33
$ อัตราการตกเลือดของมารดาหลังคลอด (PPH) (hos3)
7
58.33
$ อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ 1 นาที (hos3)
7
58.33
$ อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ 5 นาที (Birth Asphyxia) (hos3)
7
58.33
$ ร้อยละการใช้ยา Antibiotic ผู้ป่วย Sepsis ในเวลาที่กำหนด (hos3)
7
58.33
1. ระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี (hos4)
2
16.67
2. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์ คตง.กำหนด (hos4)
2
16.67
3. ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ ที่ ป.ป.ท. กำหนด (hos4)
2
16.67
4. การพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 (Accreditation/ Re-accreditation) (hos4)
2
16.67
5. ร้อยละประเมินหน่วยบริการที่มีต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ผ่านเกณฑ์ (hos4)
2
16.67
6. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยผู้รับบริการ (hos4)
2
16.67
7. ระดับโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (hos4)
2
16.67
8. ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน ผลการดำเนินงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (hos4)
2
16.67
9. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดตั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) (hos4)
2
16.67
10. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (hos4)
2
16.67
11. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (hos4)
2
16.67
12. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพคลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง (ประเมินจากผู้รับบริการ) (hos4)
2
16.67
13. ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม (hos4)
2
16.67
14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (hos4)
2
16.67
$ คะแนนประเมินโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน (hos4)
2
16.67
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (4805)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (4805)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน (4807)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (4807)
1
8.33
# คะแนนประเมินการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และบูรณาการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร (4806)
1
8.33
# คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพและกระบวนการประเมินผล ผ่านเกณฑ์ (4806)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินชมรมผู้สูงอายุของรพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (4808)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน (4808)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# คะแนนประเมินการพัฒนาคุณภาพบัญชี (4801)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (4801)
1
8.33
# คะแนนประเมินจัดการคุณภาพข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นเลิศด้วยระบบ NCIC (4811)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5 (4803)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. (4803)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (4803)
1
8.33
# ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพตามเกณฑ์อาสาสมัครประจำครอบครัว (4802)
1
8.33
# ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# คะแนนประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (4802)
1
8.33
# คะแนนประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา (4804)
1
8.33
# คะแนนการดำเนินงานอนามัยวัยรุ่น (4804)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศวิถีศึกษา (4812)
1
8.33

hos1:รพ.นครพนม
hos2:รพ.ศรีสงคราม,รพร.ธาตุพนม
hos3:รพ.ปลาปาก,รพ.ท่าอุเทน,รพ.บ้านแพง,รพ.เรณูนคร,รพ.นาแก,รพ.นาหว้า,รพ.โพนสวรรค์
hos4:รพ.นาทม,รพ.วังยาง
# ตัวชี้วัดลิขสิทธิ์