สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ รพ.สต. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (152) ร้อยละ note
1. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5
40
26.32
2. คะแนนการประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
40
26.32
3. ร้อยละของคะแนนประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
40
26.32
4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
40
26.32
5. ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
40
26.32
6. คะแนนประเมินการเข้าถึงบริการและความรู้ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
40
26.32
7. คะแนนประเมินการเข้าถึงบริการและความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในครอบครัว
40
26.32
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
4
2.63
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
4
2.63
# คะแนนประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลผ่านเกณฑ์
4
2.63
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4
2.63
# คะแนนประเมินการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และบูรณาการส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร
3
1.97
# คะแนนประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพและกระบวนการประเมินผล
3
1.97
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
3
1.97
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
4
2.63
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน
4
2.63
# คะแนนเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
3
1.97
# คะแนนเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
3
1.97
# ร้อยละประเมินการพัฒนาคุณภาพบัญชี
5
3.29
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
5
3.29
# คะแนนประเมินการจัดการคุณภาพข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นเลิศด้วยระบบ NCIC
2
1.32
# ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5
4
2.63
# คะแนนประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
4
2.63
# ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพตามเกณฑ์อาสาสมัครประจำครอบครัว
3
1.97
# ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ
3
1.97
# ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ
3
1.97
# คะแนนประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
3
1.97
# คะแนนประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา
3
1.97
# คะแนนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียน
3
1.97
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศวิถีศึกษา
2
1.32
@ร้อยละภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์
40
26.32
@ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์
40
26.32
@ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด5 ครั้งคุณภาพ
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 1
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 2
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 3
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
40
26.32
@ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
40
26.32
@ร้อยละ Healthy Aging
40
26.32
@ร้อยละการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง
40
26.32
@ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3 กลุ่ม(1โรคจิต/ซึมเศร้า 2โรคเรื้อรัง 3 ติดสุรา/ยาเสพติด)
40
26.32
@ร้อยละสตรี 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในรอบ 4 ปี(2558-2561)
40
26.32
@ร้อยละสตรี 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่
40
26.32
@ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
40
26.32
@ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 1 ปี
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 2 ปี
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 3 ปี
40
26.32
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 5 ปี
40
26.32
#ชมรมผู้สูงอายุของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
3
1.97