สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ รพ.สต. รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (152) ร้อยละ note
1. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5
152
100.00
2. คะแนนการประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
152
100.00
3. ร้อยละของคะแนนประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
152
100.00
4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
152
100.00
5. ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
152
100.00
6. คะแนนประเมินการเข้าถึงบริการและความรู้ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
152
100.00
7. คะแนนประเมินการเข้าถึงบริการและความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในครอบครัว
152
100.00
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(4805)
16
10.53
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(4805)
16
10.53
# คะแนนประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลผ่านเกณฑ์ (4807)
19
12.50
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (4807)
19
12.50
# คะแนนประเมินการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และบูรณาการส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร(4806)
10
6.58
# คะแนนประเมินการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพและกระบวนการประเมินผล(4806)
10
6.58
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(4809)
9
5.92
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก(4808)
18
11.84
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน(4808)
18
11.84
# คะแนนเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
11
7.24
# คะแนนเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม(4810)
11
7.24
# ร้อยละประเมินการพัฒนาคุณภาพบัญชี(4801)
25
16.45
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(4801)
25
16.45
# คะแนนประเมินการจัดการคุณภาพข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นเลิศด้วยระบบ NCIC (4811)
5
3.29
# ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5(4803)
17
11.18
# คะแนนประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย(4803)
17
11.18
# ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพตามเกณฑ์อาสาสมัครประจำครอบครัว(4802)
9
5.92
# ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ(4802)
9
5.92
# ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ(4802)
9
5.92
# คะแนนประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ(4802)
9
5.92
# คะแนนประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา(4804)
9
5.92
# คะแนนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียน(4804)
9
5.92
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศวิถีศึกษา(4812)
4
2.63
@ร้อยละภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์
164
107.89
@ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์( )
165
108.55
@ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด5 ครั้งคุณภาพ( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 1 ( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 2( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ไตรมาส 3( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1( )
165
108.55
@ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ( )
165
108.55
@ร้อยละ Healthy Aging( )
165
108.55
@ร้อยละการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง( )
165
108.55
@ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3 กลุ่ม(1โรคจิต/ซึมเศร้า 2โรคเรื้อรัง 3 ติดสุรา/ยาเสพติด)( )
165
108.55
@ร้อยละสตรี 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในรอบ 4 ปี(2558-2561)( )
165
108.55
@ร้อยละสตรี 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่( )
165
108.55
@ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน( )
165
108.55
@ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 1 ปี( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 2 ปี( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 3 ปี( )
165
108.55
@ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุ 5 ปี( )
165
108.55
#ชมรมผู้สูงอายุของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ(4809)
9
5.92