ผลการประเมินระดับสำนักงานสาธารณสุอำเภอ

อำเภอ รหัสอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บันทึกผลประเมิน
[17]
ผลการประเมิน
[100]
หมายเหตุ
เมืองนครพนม
4801
สสอ.เมืองนครพนม
7
100.00
ปลาปาก
4802
สสอ.ปลาปาก
9
100.00
ท่าอุเทน
4803
สสอ.ท่าอุเทน
8
98.00
บ้านแพง
4804
สสอ.บ้านแพง
7
100.00
ธาตุพนม
4805
สสอ.ธาตุพนม
7
99.60
เรณูนคร
4806
สสอ.เรณูนคร
6
100.00
นาแก
4807
สสอ.นาแก
6
100.00
ศรีสงคราม
4808
สสอ.ศรีสงคราม
7
100.00
นาหว้า
4809
สสอ.นาหว้า
7
94.80
โพนสวรรค์
4810
สสอ.โพนสวรรค์
7
96.00
นาทม
4811
สสอ.นาทม
6
100.00
วังยาง
4812
สสอ.วังยาง
6
100.00