สรุปการบันทึกผลการประเมินระดับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด บันทึก (12) ร้อยละ note
1. ระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5
12
100.00
2. ระดับความสำเร็จของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์ที่ปปท.กำหนด
12
100.00
3. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
12
100.00
4. ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535
12
100.00
5. ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันการทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย
12
100.00
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (4805)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (4805)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานลดโรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (4807)
1
8.33
# คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพและกระบวนการประเมินผลผ่านเกณฑ์ (4806)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ (4809)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (4808)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานอนามัยวัยทำงานของ (4808)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# คะแนนเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม (4810)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (4801)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (4801)
1
8.33
# คะแนนประเมินการจัดการคุณภาพข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นเลิศด้วยระบบ NCIC (4811)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5 (4803)
1
8.33
# ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. (4803)
1
8.33
# คะแนนประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (4803)
1
8.33
# ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพตามเกณฑ์อาสาสมัครประจำครอบครัว (4802)
1
8.33
# ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ (4802)
1
8.33
# คะแนนประเมินการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (4802)
1
8.33
# คะแนนประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา (4804)
1
8.33
# คะแนนการดำเนินงานอนามัยวัยรุ่น (4804)
1
8.33
# ร้อยละประเมินการดำเนินงานบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศวิถีศึกษา (4812)
1
8.33

# ตัวชี้วัดลิขสิทธิ์