สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (ประเมิน 4 ระดับ)
บันทึกคะแนนยังไม่ครบ ยังไม่ยืนยันผลประเมิน เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น

ลำดับ อำเภอ รพ.สต. โรงพยาบาล
(B=25%)
สสอ.
(C=20%)
คปสอ.
(D=30%)
คะแนนรวม
ร้อยละ
(A+B+C+D)
QRT PROVINCE

ปรับฐาน
(A=25%)

1
เรณูนคร
92.01
95.55
92.82
88.59
100.00
96.51
94.3055
2
บ้านแพง
97.21
93.62
96.31
85.11
100.00
94.94
93.8370
3
ปลาปาก
92.63
90.40
92.08
90.22
100.00
91.26
92.9530
4
ธาตุพนม
93.45
91.21
92.98
83.17
99.60
94.03
92.1665
5
วังยาง
89.23
77.31
85.25
85.88
100.00
96.72
91.7985
6
นาแก
95.45
93.11
95.04
78.08
100.00
93.34
91.2820
7
ศรีสงคราม
87.60
84.23
86.98
79.97
100.00
95.44
90.3695
8
นาหว้า
90.27
89.31
90.03
87.24
94.80
89.39
90.0945
9
โพนสวรรค์
88.20
90.68
88.73
88.38
96.00
87.60
89.7575
10
นาทม
92.74
93.40
92.93
74.35
100.00
89.83
88.7690
11
ท่าอุเทน
87.28
89.98
87.79
83.72
98.00
85.42
88.1035
12
เมืองนครพนม
87.61
88.48
87.75
83.65
100.00
83.52
87.9060