การบันทึกผลการประเมิน รอบที่ 1/2563

ลำดับ คปสอ. KPI
ที่ประเมิน
KPI
ที่บันทึก
ร้อยละ ผลคะแนน
ประเมิน
1
เมืองนครพนม
53
53
100.00
154.60
2
ปลาปาก
53
53
100.00
156.00
3
ท่าอุเทน
53
53
100.00
161.00
4
บ้านแพง
53
53
100.00
177.60
5
ธาตุพนม
53
53
100.00
159.60
6
เรณูนคร
53
53
100.00
160.60
7
นาแก
53
53
100.00
150.00
8
ศรีสงคราม
53
53
100.00
150.60
9
นาหว้า
53
53
100.00
167.80
10
โพนสวรรค์
53
53
100.00
168.40
11
นาทม
53
53
100.00
161.80
12
วังยาง
53
53
100.00
171.80
รายตัวชี้วัด