การบันทึกผลการประเมิน รอบที่ 2/2563

ลำดับ คปสอ. KPI
ที่ประเมิน
KPI
ที่บันทึก
ร้อยละ ผลคะแนน
ประเมิน
1
เมืองนครพนม
65
65
100.00
192.80
2
ปลาปาก
65
65
100.00
196.20
3
ท่าอุเทน
65
65
100.00
197.20
4
บ้านแพง
65
65
100.00
210.20
5
ธาตุพนม
65
65
100.00
198.60
6
เรณูนคร
65
65
100.00
208.60
7
นาแก
65
65
100.00
180.40
8
ศรีสงคราม
65
65
100.00
189.80
9
นาหว้า
65
65
100.00
186.40
10
โพนสวรรค์
65
65
100.00
212.00
11
นาทม
65
65
100.00
197.00
12
วังยาง
65
65
100.00
209.40
รายตัวชี้วัด