Planfin PCU Nakhonphanom

โปรแกรมจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก ง่ายในการรวบรวมตรวจสอบ จึงได้พัฒนา planfin-pcu

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. จำเป็นต้องจัดทำแผนเงินบำรุง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รพ.สต. ต้องจัดทำแผนเงินบำรุงเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และการอนุมัติแผน ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม

คู่มือการใช้ Planfin PCU
ตัวอย่างแผนเงินบำรุง รพ.สต. ที่พิมพ์จากระบบ

มีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาการใช้งานแจ้ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครพนม โทร 042-511-410 ต่อ 123