ตรวจสอบรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สต.

หน่วยบริการ รพ.สต. สสอ. สสจ.
05595 รพ.สต.หัวโพน
05596 รพ.สต.นาราชควาย
05597 รพ.สต.กุรุคุ
05598 รพ.สต.บ้านผึ้ง
05599 รพ.สต.บ้านนามน
05600 รพ.สต.บ้านหนองปลาดุก
05601 รพ.สต.บ้านห้อม
05602 รพ.สต.อาจสามารถ
05603 รพ.สต.ขามเฒ่า
05604 รพ.สต.บ้านชะโงม
05605 รพ.สต.บ้านชะโนด
05606 รพ.สต.บ้านกลาง
05607 รพ.สต.บ้านหนองจันทร์
05608 รพ.สต.ท่าค้อ
05609 รพ.สต.บ้านนาหลวง
05610 รพ.สต.คำเตย
05611 รพ.สต.บ้านดอนแดง
05612 รพ.สต.หนองญาติ
05613 รพ.สต.บ้านคำพอก
05614 รพ.สต.บ้านบัว
05615 รพ.สต.ดงขวาง
05616 รพ.สต.บ้านโชคอำนวย
05617 รพ.สต.บ้านสุขเกษม
13979 รพ.สต.ทุ่งมน
14277 รพ.สต.ดงติ้ว
05618 รพ.สต.หนองฮี
05619 รพ.สต.กุตาไก้
05620 รพ.สต.บ้านนาดอกไม้
05621 รพ.สต.โคกสว่าง
05622 รพ.สต.โคกสูง
05623 รพ.สต.มหาชัย
05624 รพ.สต.นามะเขือ
05625 รพ.สต.บ้านโพนสวาง
05626 รพ.สต.หนองเทาใหญ่
05627 รพ.สต.บ้านกลาง
05628 รพ.สต.บ้านโนนตาล
05629 รพ.สต.ท่าจำปา
05630 รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว
05631 รพ.สต.บ้านดอนแดง
05632 รพ.สต.ไชยบุรี
05633 รพ.สต.บ้านหาดกวน
05634 รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง
05635 รพ.สต.พนอม
05636 รพ.สต.บ้านดง
05637 รพ.สต.หนองเทา
05638 รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว
05639 รพ.สต.พะทาย
05640 รพ.สต.เวินพระบาท
05641 รพ.สต.บ้านม่วง
05642 รพ.สต.รามราช
05643 รพ.สต.บ้านหนองไฮ
05644 รพ.สต.ไผ่ล้อม
05645 รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง
05647 รพ.สต.บ้านโคกพะธาย
05648 รพ.สต.โพนทอง
05649 รพ.สต.บ้านคำนกก
05650 รพ.สต.หนองแวง
05651 รพ.สต.บ้านนาพระชัย
05652 รพ.สต.นางัว
13980 รพ.สต.บ้านนาเข
05653 รพ.สต.ฝั่งแดง
05654 รพ.สต.โพนแพง
05655 รพ.สต.บ้านตาลกุด
05656 รพ.สต.พระกลางทุ่ง
05657 รพ.สต.นาถ่อน
05658 รพ.สต.บ้านดงยอ
05659 รพ.สต.แสนพัน
05660 รพ.สต.ดอนนางหงส์
05661 รพ.สต.น้ำก่ำ
05662 รพ.สต.บ้านทู้
05663 รพ.สต.บ้านทรายมูล
05664 รพ.สต.อุ่มเหม้า
05665 รพ.สต.บ้านนาหนาดใหญ่
05666 รพ.สต.กุดฉิม
11873 รพ.สต.โคกสว่างพัฒนา
05667 รพ.สต.บ้านคำผาสุก
05668 รพ.สต.ท่าลาด
05669 รพ.สต.นางาม
05670 รพ.สต.บ้านนายอ
05671 รพ.สต.โคกหินแฮ่
05672 รพ.สต.บ้านนาบัว
05673 รพ.สต.หนองย่างชิ้น
05674 รพ.สต.บ้านนาบั่ว
05675 รพ.สต.นาขาม
14278 รพ.สต.โนนอนามัย
05676 รพ.สต.พระซอง
05677 รพ.สต.บ้านดงอินำ
05678 รพ.สต.หนองสังข์
05679 รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
05680 รพ.สต.นาคู่
05682 รพ.สต.บ้านดงน้อย
05683 รพ.สต.พิมาน
05684 รพ.สต.หนองหอยใหญ่
05685 รพ.สต.พุ่มแก
05686 รพ.สต.บ้านโพนตูม
05687 รพ.สต.ก้านเหลือง
05688 รพ.สต.หนองบ่อ
05689 รพ.สต.บ้านดงขวาง
05690 รพ.สต.นาเลียง
05694 รพ.สต.บ้านแก้ง
05695 รพ.สต.คำพี้
13981 รพ.สต.สร้างติ๋ว
13982 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง
24724 รพ.สต.หนองกุง
05697 รพ.สต.นาเดื่อ
05698 รพ.สต.บ้านอีอูด
05700 รพ.สต.บ้านหนองผือ
05701 รพ.สต.บ้านเซียงเซา
05702 รพ.สต.บ้านแค
05703 รพ.สต.บ้านปากยาม
05704 รพ.สต.สามผง
05705 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ
05706 รพ.สต.บ้านดอนสมอ
05707 รพ.สต.บ้านข่า
05708 รพ.สต.บ้านขามเบี้ยใหญ่
05709 รพ.สต.บ้านเหล่า
05710 รพ.สต.นาคำ
05711 รพ.สต.บ้านภูกระแต
05712 รพ.สต.โพนสว่าง
05713 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์
05714 รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม
05715 รพ.สต.บ้านหาดแพง
05716 รพ.สต.นางัว
05717 รพ.สต.บ้านอูนนา
05718 รพ.สต.บ้านนาคอย
05719 รพ.สต.บ้านดอนแดง
05720 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
05721 รพ.สต.นาคูณใหญ่
05722 รพ.สต.บ้านดอนศาลา
05723 รพ.สต.บ้านดอนปอ
05724 รพ.สต.ท่าเรือ
05725 รพ.สต.บ้านต้าย
05726 รพ.สต.นาหัวบ่อ
05727 รพ.สต.บ้านโพนตูม
05728 รพ.สต.บ้านดอนยาง
05729 รพ.สต.บ้านขามเตี้ยใหญ่
05730 รพ.สต.โพนบก
05731 รพ.สต.บ้านขว้างคลี
05732 รพ.สต.บ้านค้อ
05733 รพ.สต.บ้านห้วยไห
05734 รพ.สต.นาใน
23137 รพ.สต.โพนจาน
05735 รพ.สต.บ้านพันห่าว
05736 สอน.นาทม
05737 รพ.สต.หนองซน
05738 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง
05739 รพ.สต.ดอนเตย
05691 รพ.สต.โคกสี
05692 รพ.สต.บ้านนาขาม
05696 รพ.สต.ยอดชาด
13983 รพ.สต.หนองโพธิ์