รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน รายละเอียด
0003518001 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดนครพนม สสจ.นครพนม Info-01
0003518002 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดนครพนม สสจ.นครพนม Info-04
0051119001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเมืองนครพนม สสอ.เมืองนครพนม Info-04
0051218001 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สสอ.ปลาปาก Info-02
0051219001 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.ปลาปาก Info-02
0051418002 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418003 โครงการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418004 โครงการเพิ่มสมรรถภาพทางกายแก่บุคคลากรโดยการออกกำลังกาย สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418005 โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418006 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418007 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบ้านแพง ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418008 โครงการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-03
0051418009 โครงการพัฒนาวิชาการสู่งานประจำ สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418011 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อำเภอบ้านแพง สสอ.บ้านแพง Info-10
0051419001 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-01
0051518001 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/ผู้ใช้งานและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051518002 โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอธาตุพนม ประจำปี งบประมาณ 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051518003 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/ผู้ใช้งานและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051618001 โครงการมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพดี ออนซอนเรณูนคร (กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๒๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอเรณูนคร สสอ.เรณูนคร Info-03
0051619002 โครงการสุขภาพดีที่เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สสอ.เรณูนคร Info-02
0051718001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาแก ปี2562 สสอ.นาแก Info-04
0051818002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒(รพ.สต.นาคำ) สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริ สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818006 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-01
0051818007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818009 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-01
0051819002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ประจำปี 2561 สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051918001 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นาหว้า Info-04
0051918002 โครงการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-03
0052019001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.โพนสวรรค์ Info-03
0052019002 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.โพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สสอ.โพนสวรรค์ Info-01
0052119001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สสอ.นาทม สสอ.นาทม Info-03
0052119002 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาทม ปี ๒๕๖๒ สสอ.นาทม Info-01
0052119003 โครงการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.นาทม Info-01
0559618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาราชควาย Info-04
0561118001 โครงการสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0562718001 โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย รพ.สต.บ้านกลาง Info-01
0562818001 ส่งเสริมสมถรรนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562919001 โครงการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0562919002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0562919003 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กินอยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0562919004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในชุมชน รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0562919005 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0562919006 โครงการตำบลต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 (ตำบลท่าจำปา) รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0563019001 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย หมออนามัยครอบครัว รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-01
0563019002 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-01
0563019004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-01
0563019005 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานปี ๒๕62 รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-01
0563119001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563119002 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดีปี๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563119003 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563119004 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563119005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563119006 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0563318001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-01
0563318003 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-01
0563318004 เฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-01
0563318005 พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-01
0563318006 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2562 รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-01
0563419001 คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-01
0563419002 กลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรังเบาหวาน รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-01
0563419003 ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-01
0563419004 พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-01
0563419005 LTC รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-01
0563518001 โครงการเกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสารพิษ ประจำปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-01
0563518002 โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกลุ่มติดโรคหนอนพยาธิ ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-01
0563518003 โครงการส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทยป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-01
0563518004 โครงการมหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-01
0563518005 โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการสมวัยเด็ก 0-5 ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-01
0563619001 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง (กินเป็น ลืมป่วย) รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดง Info-01
0563619002 ป้องกันการจมน้ำ ในเด็กวัยเรียน ปี 2562 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รพ.สต.บ้านดง Info-01
0563619003 เกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสารพิษ รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดง Info-01
0563818001 ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0564019001 เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรรางจืดล้างพิษ ตำบลเวินพระบาท ปี 2562 รพ.สต.เวินพระบาท Info-01
0564019002 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.เวินพระบาท Info-01
0564019003 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก ๓ อ.๒ ส.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.เวินพระบาท Info-01
0564219001 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างจืดล้างพิษ รพ.สต.รามราช Info-01
0564219002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.รามราช Info-01
0564419001 โครงการอย น้อยคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไผ่ล้อมปี 2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-01
0564419002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-01
0564419003 โครงการชุมชนสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปี2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-01
0564419004 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตำบลไผ่ล้อม ปี2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-01
0564419005 โครงการประกวด อสม. ดีเด่นระดับประเทศ สาขา คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-01
0564519001 โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519002 โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไตวาย รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519004 โครงการอนามัยแม่และเด็กสานสายใยสู่ชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519005 โครงการเยี่ยมบ้านและบริการต่อเนื่องสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้าน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519006 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจใช้ยาปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519007 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564519008 โรงเรียน ฟ.ฟันสะอาด ปราศจาก ฟันถาวรผุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-01
0564719001 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564719002 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564719003 โครงการ fast stoke start(ส่งต่อให้ทันในวันที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564719004 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันใจให้เยาวชน รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564719005 โครงการรักตาดูแลไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพ Born TO BE วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-01
0564818001 โครงการรักษ์ไต รักษ์ตน คนเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818002 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818003 โครงการวัยรุ่นโพนทอง สดใส ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818004 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818005 โครงการตำบลโพนทองบริโภคปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818006 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564818008 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง รพ.สต.โพนทอง Info-01
0564919001 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย เพื่อนใจวัยทีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919002 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919003 เฝ้าระวังและส่งเสริมทัตนสุขภาพเด็กก่อนประถมวัย อายุ ๒-๔ ปี รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919004 สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจช่องปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919005 พัฒนาศักยภาพการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919006 ชุมชนหนองแวงร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919007 ชุมชนหนองแวงร่วมใจ ใสใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919008 ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919009 พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919010 แม่ลูกปลอดภัย ฝากครรภ์ไว และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919011 ชุมชน โรงเรียน วัด ห่วงใยใส่ใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919012 เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0564919013 ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รพ.สต.บ้านคำนกก Info-01
0565118001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118002 โครงการผู้ป่วยเรื้อรังสุขภาพดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118003 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118004 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118005 โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118006 โครงการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ใช้ยาอย่างปลอดภัย รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565118007 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565218001 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยา ลดภาวะโลกร้อน รพ.สต.นางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-01
0565218002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดัน ร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-01
0565218003 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.นางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นางัว Info-01
0565218004 โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-01
0565218005 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รพ.สต.นางัว Info-01
0565218006 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจากสถานีอนามัยสู่ชุมชมชน ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-01
0565618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-04
0566318001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบร รพ.สต.บ้านทรายมูล Info-02
0566719001 โครงการการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719002 โครงการการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี) ปี พ.ศ.๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719003 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719004 โครงการ ออกกำลังกาย ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719005 โครงการยิ้มสดใสเด็กผู้ไทฟันดี ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719007 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกและเวชปฏิบัติครอบครัว ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0567119001 โครงการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดีโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567119002 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567119003 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2562 (รพสต.โคกหินแฮ่) รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567119004 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ.2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567119005 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567119006 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-01
0567219001 โครงการสุขภาพดีที่เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 256๒ รพ.สต.บ้านนาบัว Info-01
0567219002 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”โคกหินแฮ่ ครั้งที่1 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 256๒ รพ.สต.บ้านนาบัว Info-01
0567519001 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.นาขาม Info-01
0567619001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.พระซอง Info-04
0567718001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.นาเลียง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖1 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567718002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.นาเลียง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-01
0567718003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.พระซอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-01
0567718004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.พระซอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567718005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567718006 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน(อาสาสมัคร พิทักษ์เท้า เบาหวาน) รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567718007 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567918001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มวัยทำงาน รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-01
0567918002 ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-01
0567918003 พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล ร้านค้ายุคใหม่ ใส่ใจประชาชน รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-01
0567918004 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พชต.ในระดับพื้นที่ รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-01
0568018001 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม พชต. เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568018002 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT .เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568018003 โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568018004 โครงการวัยเรียนวัยใส เด็กนาคู่ฟันดี รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568018005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568018006 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการที่สมวัยใส่ใจสุขภาพลูกหลาน รพ.สต.นาคู่ Info-01
0568218001 โครงการผู้ประกอบการอุ่นใจ ประชาชนปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-01
0568218002 โครงการชุมชนปลอดภัย รู้ทันภัยโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-01
0568219001 โครงการ ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสุงประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-01
0568219002 โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควร รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-02
0568318002 โครงการบริการด้วยใจใกล้ชิดประชาชน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครงานป้องกันอุบัติเหตุตำบลพิมาน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318004 โครงการตระ เตือน ไต ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318005 โครงการซาเล้งเร่งรุก บุกถึงบ้านต้านมะเร็งปากมดลูก/เต้านม รพ.สต.พิมาน Info-01
0568518001 กินว่างสร้างน้ำหนัก ลูกรักสุขภาพดี ปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518002 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยและสมุนไพรพื้นบ้านนำไปใช้กินใช้รักษาโรค ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน รพ.สต.พุ่มแก Info-02
0568518003 พุ่มแกร่วมใจสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในชุมชน รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518004 พุ่มแกใส่ใจร่วมกันป้องกันภัยจมน้ำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518005 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518006 อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพื่อนร้านชำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518007 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ตำบลพุ่มแกปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-04
0568618001 โครงการจัดบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-04
0568618002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-04
0568618003 โครงการพัฒนางานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงเรียนอ่อนหวานย่านเค็ม ลด เสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-10
0568719001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทางด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.ก้านเหลือง Info-01
0568818001 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568818002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-10
0568819001 ตะ เตือน ไต ห่างไกลโรคไตวาย ปี2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568819002 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยประชาชน รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568819003 โครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568918002 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0568918003 โครงการส่งเสริมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0568918004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0569018001 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.นาเลียง Info-01
0569018002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.นาเลียง Info-01
0569018003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นาเลียง Info-04
0569618001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 25๖๒ รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0570118001 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและเฝ้าระวังพัฒนาการทารกตามวัย รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118002 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118003 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118004 โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118005 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118006 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน เด็กอายุ 0-5 ปี รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118007 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570118008 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570119001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570319001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319003 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319004 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319005 โครงการชุมชนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319006 โครงการลดยาแก้ปวดด้วยการนวดแผนไทย รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319007 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319008 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570918001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-00
0573018001 สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต.โพนบก Info-04
0573519001 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573519002 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง อย่างครบวงจร ปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573519003 พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573519004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (การแปรรูปสมุนไพร) รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573519005 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573619001 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619002 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619003 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619004 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619005 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัย เพื่อการบริหารจัดการระบบบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619006 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619007 โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจผู้พิการทางจิต สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ปี 2562 รพ.สต.นาทม Info-01
0573619008 โครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลดการเกิดโรคฟันผุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573619009 โครงการสุขสมวัย ใส่ใจรักษ์สุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-01
0573719001 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719002 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719003 สร้างเสริมทักษะครูและผู้ปกครองเด็กเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719004 สร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719005 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผูป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719006 โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค METABOLIC รพ.สต.หนองซน Info-01
0573719007 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2562 รพ.สต.หนองซน Info-01
0573819001 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573819002 ประชาชนร่วมใจจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573819003 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573819004 หมอครอบครัวดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573819005 เฝ้าระวังกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573819006 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573919001 โครงการเจริญพันธ์ ทันเหตุการณ์ โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
0573919002 ผู้สูงวัย วัยสูงสุข ประจำปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
0573919003 โครงการสุขภาพดีที่มีหมอเยี่ยมบ้าน ปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
0573919004 โครงการ รักษ์สุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตวาย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ดอนเตย Info-01
0573919005 โครงการสานพลังป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
0573919006 โครงการพัฒนาสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
1071118001 โครงการเตรียมความพร้อมรับรองHA/Re-accredit HA ในระดับจังหวัดนครพนมปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118002 โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118003 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุุขอำเภอเมืองนครพนม (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118004 โครงการพัฒนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118005 โครงการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รพ.นครพนม Info-04
1071118006 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการพยาบาล รพ.นครพนม Info-02
1071118007 โครงการตรวจสุขภาพการนอนหลับในผู้ป่วยนอนกรน รพ.นครพนม Info-02
1071118008 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-02
1071118010 โครงการโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118011 โครงการรักษ์ไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118012 โครงการรบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพ.นครพนม Info-01
1071118013 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก หลักสูตรหลัก ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118014 โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118015 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.นครพนม Info-04
1071118016 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยระะกลาง (intermediate care) และคนพิการ ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118017 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118018 โครงการประชุมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.เมืองนครพนมและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118019 เส้นทางสุขภาพดีโรงพยาบาลนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118020 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการจุชีววิทยา รพ.นครพนม Info-02
1071118021 โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) รพ.นครพนม Info-02
1071119001 โครงการวางระบบการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร รพ.นครพนม รพ.นครพนม Info-01
1071119002 โครงการเริ่มดิถีปีใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน ใจสำราญสุขล้น @NKP Hospital รพ.นครพนม Info-04
1071119003 พัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล รพ.นครพนม Info-08
1071119004 พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพบริการผู้ป่วยใน ระยะที่ 1 รพ.นครพนม Info-02
1071119005 โครงการพัฒนาระบบจัดการเครือข่ายห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.นครพนม Info-02
1071119006 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน รพ.นครพนม Info-02
1071119007 โครงการรบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพ.นครพนม Info-02
1071119008 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลกรโรงพยาบาลนครพนมและเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองนครพนม รพ.นครพนม Info-01
1110418001 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพช.ปลาปาก Info-03
1110418002 โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียมเพื่อขอรับการประเมินการรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ตรต) รพช.ปลาปาก Info-01
1110418003 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอปลาปาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418004 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการให้คำปรึกษาทางสุขภาพในโรงพยาบาลปลาปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418005 โครงการอบรมพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ รพช.ปลาปาก Info-01
1110418006 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418007 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปากเรื่อง " การซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ " ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418008 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ " ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418009 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง " ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110518001 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518002 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ท่าอุเทน ปี 2562 รพช.ท่าอุเทน Info-03
1110518003 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518004 โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการวางระบบควบคุมภายใน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518005 ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพช.ท่าอุเทน Info-01
1110518006 โครงการฟันดีชีวีมีสุขทุกช่วงวัย รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518007 รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519001 พัฒนาภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-03
1110519002 การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-01
1110519003 พัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-01
1110618001 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพช.บ้านแพง Info-02
1110618002 โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดผู้สูงอายุ รพช.บ้านแพง Info-03
1110618003 โครงการลดสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง รพช.บ้านแพง Info-03
1110618004 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ รพช.บ้านแพง Info-03
1110618005 โครงการควบคุมป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ รพช.บ้านแพง Info-03
1110618006 โครงการพัฒนางานแม่และเด็กโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม รพช.บ้านแพง Info-03
1110618007 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพช.บ้านแพง Info-03
1110618008 โครงการคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สูงอายุ รพช.บ้านแพง Info-02
1110618009 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รพช.บ้านแพง Info-03
1110618010 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพช.บ้านแพง Info-03
1110618011 โครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ รพช.บ้านแพง Info-02
1110618012 พัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืนโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-03
1110618013 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-03
1110618014 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-03
1110718001 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลนาทม รพช.นาทม Info-04
1110718002 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ2562 รพช.นาทม Info-04
1110718003 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718004 โครงการสานพลังรวมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718005 โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1110718006 บริการรักษาฟื้นฟูด้วยงานแพทย์แผนไทยในชุมชนปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718007 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718008 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและคัดกรองภาวะแทรกช้อนปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-02
1110719001 โครงการควบคุมหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1110818001 ส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการจมน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร รพช.เรณูนคร Info-03
1110819001 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รพช.เรณูนคร Info-01
1110819002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเทศบาาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-02
1110819003 โครงการมหาวิชชาลัยปราชญ์อาวุโสพื้นบ้านผู้ไทเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-02
1110819004 การฟื้นฟูสภาำผู้พิการและสูงอายุเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-02
1110819005 พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-02
1110819006 การป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-03
1110819007 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รพช.เรณูนคร Info-02
1110819008 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและสาธารณภัยอำเภอเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-01
1110918001 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รพช.นาแก Info-04
1111018001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและพัฒนาระบบคุณภาพบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018002 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018003 โครงการเด็กศรีสุขใจไร้ฟันผุ ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-08
1111018004 โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ำหนักน้อย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018005 โครงการ Grand Opening STG-SRISUK CUP 2019 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018006 โครงการคัดกรองสายตาและรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-03
1111018007 โครงการเด็กศรีสุขใจไร้ฟันผุ ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-02
1111018008 : โครงการ SRISUK_CUP อยู่ดีมีแฮง เบิ่งแยง แพงกัน ผูกพันธ์ยั่งยืน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-08
1111018009 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111118001 โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดีสุขภาพดีถวายพ่อหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.นาหว้า Info-02
1111118002 โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดีสุขภาพดีถวายพ่อหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.นาหว้า Info-01
1111119001 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EMS rally โรงพยาบาลนาหว้า รพช.นาหว้า Info-02
1111119002 โครงการพัฒนาคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รพช.นาหว้า Info-03
1111218001 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111218002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219001 โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕62 รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1145118001 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118002 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118003 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118004 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118005 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118006 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118007 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและการจัดการขยะฝอยในครัวเรือนแบบครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่บุคลากร รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2562 รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145118010 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธาตุพนม ปี ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118011 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม และป้องกันควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145118012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update การใช้งานโปรแกรม Receivable claim management (RCM) และการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1145119002 โครงการสาธารณสุขธาตุพนมร่วมใจห่วงใยสุขภาพนักเรียน อำเภอธาตุพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1145119003 โครงการอย.น้อยอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1398019001 ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านนาเข Info-01
1398019002 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส รพ.สต.บ้านนาเข Info-01
1398019003 ฝากครรภ์คุณภาพและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาเข Info-01
1398019004 เด็กประถมวัยฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาเข Info-01
1398119001 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแกปี 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-01
1398119002 โครงการร้านค้ามาตรฐานผู้ประกอบการ มีความรู้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยรพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-01
1398119003 โครงการนวดเท้าต้านอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-01
1415419001 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังยาง ปี 256๒ สสอ.วังยาง Info-02
1427718001 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงติ้ว Info-01
1427819001 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-01
1427819002 พัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลเรณูใต้ ต่อเนื่อง ปี2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-01
1427819003 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.โนนอนามัย Info-01
1427819004 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-01
1427819005 ป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ รพ.สต.โนนอนามัย Info-01
2472418001 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปี 2562 รพ.สต.หนองกุง Info-01
2472418002 โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รพ.สต.หนองกุง Info-01
2472418003 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดโรคลดภัยทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองกุง Info-10
2472418004 โครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2561 รพ.สต.หนองกุง Info-01
4084018001 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานบริการ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร รพช.วังยาง Info-04
4084018002 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอวังยาง ปีงบประมาณ 2562 รพช.วังยาง Info-04
7772418001 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง อำเภอธาตุพนม ศสม.ธาตุพนม Info-04