รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน รายละเอียด
0051918001 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) สสอ.นาหว้า Info-01
0052018001 ทดสอบ001 สสอ.โพนสวรรค์ Info-01
0559618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาราชควาย Info-01
0561118001 โครงการสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-03
0562818001 ส่งเสริมสมถรรนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0563818001 ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0565618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-01
0568318001 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคปี 2562 รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318002 โครงการบริการด้วยใจใกล้ชิดประชาชน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครงานป้องกันอุบัติเหตุตำบลพิมาน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318004 โครงการตระ เตือน ไต ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318005 โครงการซาเล้งเร่งรุก บุกถึงบ้านต้านมะเร็งปากมดลูก/เต้านม รพ.สต.พิมาน Info-01
0568518001 กินว่างสร้างน้ำหนัก ลูกรักสุขภาพดี ปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518002 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยและสมุนไพรพื้นบ้านนำไปใช้กินใช้รักษาโรค ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518003 พุ่มแกร่วมใจสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในชุมชน รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518004 พุ่มแกใส่ใจร่วมกันป้องกันภัยจมน้ำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518005 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518006 อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพื่อนร้านชำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518007 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ตำบลพุ่มแกปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568618001 โครงการจัดบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-01
0568618002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-01
0568618003 โครงการพัฒนางานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงเรียนอ่อนหวานย่านเค็ม ลด เสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-01
0568818001 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568818002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-10
0568918001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-10
0569018001 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.นาเลียง Info-01
0569018002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.นาเลียง Info-01
0569618001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 25๖๒ รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0573018001 สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต.โพนบก Info-08
1071118001 โครงการเตรียมความพร้อมรับรองHA/Re-accredit HA ในระดับจังหวัดนครพนมปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118002 โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118003 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุุขอำเภอเมืองนครพนม (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-03
1071118004 โครงการพัฒนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-08
1071118005 โครงการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รพ.นครพนม Info-09
1110518001 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518002 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ท่าอุเทน ปี 2562 รพช.ท่าอุเทน Info-01
1110518003 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรค อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-01
1110718001 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลนาทม รพช.นาทม Info-03
1110718002 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ2562 รพช.นาทม Info-02
1110718003 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-01
1110718004 โครงการสานพลังรวมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-01
1110718005 โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1111018001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและพัฒนาระบบคุณภาพบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018002 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-01
1111218001 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111218002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1145118001 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118002 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118003 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118004 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118005 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145118006 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รพร.ธาตุพนม Info-03
1145118007 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและการจัดการขยะฝอยในครัวเรือนแบบครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ รพร.ธาตุพนม Info-03
1145118008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่บุคลากร รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2562 รพร.ธาตุพนม Info-04
1427718001 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงติ้ว Info-01
2472418001 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปี 2562 รพ.สต.หนองกุง Info-01
2472418002 โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รพ.สต.หนองกุง Info-01
2472418003 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดโรคลดภัยทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองกุง Info-01
4084018001 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานบริการ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร รพช.วังยาง Info-04
7772418001 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง อำเภอธาตุพนม ศสม.ธาตุพนม Info-03