รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน รายละเอียด
0003518001 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดนครพนม สสจ.นครพนม Info-01
0003518002 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดนครพนม สสจ.นครพนม Info-04
0051119001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเมืองนครพนม สสอ.เมืองนครพนม Info-04
0051119002 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สสอ.เมืองนครพนม Info-04
0051119003 โครงการชุมชนร่วมใจ ร้านค้าปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 สสอ.เมืองนครพนม Info-02
0051119004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 สสอ.เมืองนครพนม Info-02
0051218001 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สสอ.ปลาปาก Info-02
0051219001 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.ปลาปาก Info-04
0051319001 โครงการชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319002 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319003 โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ปี ๒๕๖๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319004 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยวิถีไทพะทาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319005 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรค ปี ๒๕๖๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319006 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี๒๕๖๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319007 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปี๒๕๖๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319008 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051319009 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ปี 256๒ สสอ.ท่าอุเทน Info-04
0051418002 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418003 โครงการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.บ้านแพง Info-04
0051418004 โครงการเพิ่มสมรรถภาพทางกายแก่บุคคลากรโดยการออกกำลังกาย สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418005 โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง สสอ.บ้านแพง Info-04
0051418007 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบ้านแพง ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-10
0051418008 โครงการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-02
0051418009 โครงการพัฒนาวิชาการสู่งานประจำ สสอ.บ้านแพง Info-04
0051418011 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อำเภอบ้านแพง สสอ.บ้านแพง Info-04
0051419001 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ปี 2562 สสอ.บ้านแพง Info-04
0051419002 โครงพัฒนาการชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.บ้านแพง Info-04
0051518001 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/ผู้ใช้งานและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051518002 โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอธาตุพนม ประจำปี งบประมาณ 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051518003 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/ผู้ใช้งานและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051519001 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ธาตุพนม Info-04
0051519002 โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอธาตุพนมปีงบประมาณ2562 สสอ.ธาตุพนม Info-02
0051618001 โครงการมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพดี ออนซอนเรณูนคร (กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๒๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอเรณูนคร สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619002 โครงการสุขภาพดีที่เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619003 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอเรณูนคร ปีงบประมาณ 2562 สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619004 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619005 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อำเภอเรณูนคร ปี ๒๕๖๒ สสอ.เรณูนคร Info-04
0051619006 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 สสอ.เรณูนคร Info-08
0051718001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาแก ปี2562 สสอ.นาแก Info-04
0051818002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒(รพ.สต.นาคำ) สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริ สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818006 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-01
0051818007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051818009 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-10
0051819002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ประจำปี 2561 สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819006 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051819007 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.ศรีสงคราม Info-08
0051819008 โครงการส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ศรีสงคราม Info-04
0051918001 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นาหว้า Info-10
0051918002 โครงการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-03
0051919001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สสอ.นาหว้า Info-04
0051919002 โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-10
0051919003 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย เด็กไทย แข็งแรง ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919005 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันสูง ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919006 โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919007 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919008 โครงการครอบครัวสุขสันต์พ่อแม่ลูกผูกพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919009 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919010 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919011 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในฃุมฃน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0051919012 โครงการยอมรับเข้าใจ ผู้ติดเชื้อเอซไอวี ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาหว้า Info-01
0052019001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.โพนสวรรค์ Info-04
0052019002 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.โพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สสอ.โพนสวรรค์ Info-04
0052019003 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคและ อย.น้อย อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 สสอ.โพนสวรรค์ Info-02
0052019004 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 สสอ.โพนสวรรค์ Info-04
0052019005 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สสอ.โพนสวรรค์ Info-01
0052019006 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ทีมSRRT ๔.๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สสอ.โพนสวรรค์ Info-01
0052119001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สสอ.นาทม สสอ.นาทม Info-04
0052119002 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาทม ปี ๒๕๖๒ สสอ.นาทม Info-04
0052119003 โครงการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.นาทม Info-04
0052119004 ชุมชนปลอดขยะ ที่พักน่าอาศัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปี 2562 สสอ.นาทม Info-01
0559618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาราชควาย Info-04
0560419001 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านชะโงม Info-01
0560419002 โครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค ในชุมชน ปี 2562 รพ.สต.บ้านชะโงม Info-01
0560419003 โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านชะโงม Info-01
0560419004 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านชะโงม Info-01
0560819001 โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ท่าค้อ Info-01
0560819002 โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงป่วยด้วยมาตรการ ๓ อ ๒ ส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.ท่าค้อ Info-01
0560819003 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ งบประมาณปี 2562 รพ.สต.ท่าค้อ Info-01
0561118001 โครงการสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0561219001 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองญาติ รพ.สต.หนองญาติ Info-01
0561219002 โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตำบลหนองญาติประจำปี พ.ศ.2562 รพ.สต.หนองญาติ Info-01
0561419001 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลดงขวาง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-03
0561419002 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตำบลดงขวาง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-02
0561419003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-02
0561419004 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในตำบลดงขวางปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-01
0561419005 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในตำบลดงขวางปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-02
0561419006 โครงการป้องกันภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านบัว Info-02
0561519001 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิสูง ตามวิถีชุมชน ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมา2562 รพ.สต.ดงขวาง Info-03
0561519002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ดงขวาง Info-02
0561519003 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างความปลอดภัยในชุมชน ตำบลขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ดงขวาง Info-02
0561719001 โครงการเดิน – วิ่ง เพื่อไทโพธิ์ตากสุขภาพดี ในปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านสุขเกษม Info-02
0561719002 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านสุขเกษม Info-02
0561719003 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ รพ.สต.บ้านสุขเกษม Info-02
0561719004 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ในปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านสุขเกษม Info-02
0561719005 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านสุขเกษม Info-01
0562219001 โครงการดูแลสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.โคกสูง Info-01
0562219002 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก (0-5 ปี) ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.โคกสูง Info-01
0562619001 โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทาใหญ่ Info-01
0562619002 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองเทาใหญ่ Info-01
0562619003 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทาใหญ่ Info-01
0562718001 โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย รพ.สต.บ้านกลาง Info-03
0562719001 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านกลาง Info-03
0562719002 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านกลาง Info-03
0562719003 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านกลาง Info-03
0562719004 โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.บ้านกลาง Info-02
0562719005 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีตับ รพ.สต.บ้านกลาง Info-02
0562818001 ส่งเสริมสมถรรนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโนนตาล รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819002 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลรามราช รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819003 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา "งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข" (ตำบลโนนตาล) รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819004 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา "งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข" (ตำบลรามราช) รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819005 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข (ตำบลรามราช) รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819006 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข (ตำบลโนนตาล) รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819007 โครงการโรงเรียนประถมศึกษาปราศจากฟันผุตำบลโนนตาล รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819008 โครงการโรงเรียนประถมศึกษาปราศจากฟันผุตำบลรามราช(นำร่องโรงเรียนบ้านโพนแดง) รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819009 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819010 เปลี่ยนสุขภาพลดโรคกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 3อ 2ส รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819011 เปลี่ยนสุขภาพลดโรคกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562819012 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน รพ.สต.บ้านโพน Info-04
0562919001 โครงการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ท่าจำปา Info-04
0562919002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ท่าจำปา Info-04
0562919003 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กินอยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ท่าจำปา Info-04
0562919004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในชุมชน รพ.สต.ท่าจำปา Info-04
0562919005 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน รพ.สต.ท่าจำปา Info-04
0562919006 โครงการตำบลต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 (ตำบลท่าจำปา) รพ.สต.ท่าจำปา Info-01
0563019001 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย หมออนามัยครอบครัว รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-08
0563019002 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-04
0563019004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-04
0563019005 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานปี ๒๕62 รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว Info-04
0563119001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563119002 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดีปี๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563119003 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563119004 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563119005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563119006 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-04
0563219001 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563219002 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2562 รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563219003 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563219004 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจดูแลสุขภาพ รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี๒๕๖๒ รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563219005 โครงการผู้ปกครองรุ่นใหม่ใส่ใจฟันลูกรัก รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563219006 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.ไชยบุรี Info-04
0563318001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-04
0563318003 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-04
0563318004 เฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-02
0563318005 พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-08
0563318006 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2562 รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-04
0563319001 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี2562 รพ.สต.บ้านหาดกวน Info-04
0563419001 คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-04
0563419002 กลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรังเบาหวาน รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-04
0563419003 ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-04
0563419004 พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-04
0563419005 LTC รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง Info-04
0563518001 โครงการเกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสารพิษ ประจำปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-02
0563518002 โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกลุ่มติดโรคหนอนพยาธิ ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-04
0563518003 โครงการส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทยป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-04
0563518004 โครงการมหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานความดัน ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-04
0563518005 โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการสมวัยเด็ก 0-5 ปี 2562 รพ.สต.พนอม Info-04
0563619001 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง (กินเป็น ลืมป่วย) รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดง Info-04
0563619002 ป้องกันการจมน้ำ ในเด็กวัยเรียน ปี 2562 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รพ.สต.บ้านดง Info-04
0563619003 เกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสารพิษ รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดง Info-03
0563719001 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทา Info-04
0563719002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก ๓อ.๒ส. ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทา Info-04
0563719003 แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการป้องทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม) ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทา Info-04
0563719004 ชาวหนองเทาร่วมใจควบคุมและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทา Info-04
0563719005 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองเทา Info-04
0563818001 ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0563819001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง โดย ใช้หลัก ๓ อ. ๒ ส. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหนามแก้วปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0563819002 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์เพื่อเด็กทารกแรกเกิดสุขภาพดี ปี62 รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0563819003 โครงการชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0563819004 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน แบบมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0563819005 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว Info-04
0564019001 เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรรางจืดล้างพิษ ตำบลเวินพระบาท ปี 2562 รพ.สต.เวินพระบาท Info-04
0564019002 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.เวินพระบาท Info-04
0564019003 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก ๓ อ.๒ ส.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.เวินพระบาท Info-04
0564019004 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข” (ตำบลเวินพระบาท) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.เวินพระบาท Info-04
0564119001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2562 รพ.สต.บ้านม่วง Info-01
0564119002 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ด้วยภูมิปัญญาทางแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านม่วง Info-08
0564119003 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ปี 2562 รพ.สต.บ้านม่วง Info-04
0564119004 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี ปี 2562 รพ.สต.บ้านม่วง Info-04
0564219001 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างจืดล้างพิษ รพ.สต.รามราช Info-04
0564219002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.รามราช Info-04
0564319001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564319002 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรค ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564319003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564319004 โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564319005 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564319006 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านหนองไฮ Info-04
0564419001 โครงการอย น้อยคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไผ่ล้อมปี 2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-04
0564419002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-04
0564419003 โครงการชุมชนสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปี2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-04
0564419004 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตำบลไผ่ล้อม ปี2562 รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-04
0564419005 โครงการประกวด อสม. ดีเด่นระดับประเทศ สาขา คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ไผ่ล้อม Info-04
0564519001 โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-02
0564519002 โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564519003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไตวาย รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564519004 โครงการอนามัยแม่และเด็กสานสายใยสู่ชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564519005 โครงการเยี่ยมบ้านและบริการต่อเนื่องสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้าน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564519006 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจใช้ยาปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564519007 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับชุมชน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-02
0564519008 โรงเรียน ฟ.ฟันสะอาด ปราศจาก ฟันถาวรผุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง Info-04
0564719001 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564719002 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564719003 โครงการ fast stoke start(ส่งต่อให้ทันในวันที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564719004 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันใจให้เยาวชน รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564719005 โครงการรักตาดูแลไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพ Born TO BE วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโคกพะธาย Info-04
0564818001 โครงการรักษ์ไต รักษ์ตน คนเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818002 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี รพ.สต.โพนทอง Info-02
0564818003 โครงการวัยรุ่นโพนทอง สดใส ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818004 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818005 โครงการตำบลโพนทองบริโภคปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818006 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.โพนทอง Info-04
0564818008 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง รพ.สต.โพนทอง Info-09
0564919009 พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-04
0564919010 แม่ลูกปลอดภัย ฝากครรภ์ไว และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-04
0564919011 ชุมชน โรงเรียน วัด ห่วงใยใส่ใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-08
0564919012 เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค รพ.สต.บ้านคำนกก Info-04
0564919013 ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รพ.สต.บ้านคำนกก Info-04
0564919014 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำนกก Info-04
0564919015 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านคำนกกก ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำนกก Info-03
0565019001 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย เพื่อนใจวัยทีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-99
0565019002 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-99
0565019003 เฝ้าระวังและส่งเสริมทัตนสุขภาพเด็กก่อนประถมวัย อายุ ๒-๔ ปี รพ.สต.หนองแวง Info-03
0565019004 สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจช่องปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-99
0565019005 พัฒนาศักยภาพการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-02
0565019006 ชุมชนหนองแวงร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019007 ชุมชนหนองแวงร่วมใจ ใสใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองแวง Info-99
0565019008 ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน รพ.สต.หนองแวง Info-99
0565019009 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย เพื่อนใจวัยทีน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019010 ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019011 ชุมชนหนองแวงร่วมใจ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019012 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019013 สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจช่องปาก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-04
0565019014 จัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.หนองแวง ปี 2562 รพ.สต.หนองแวง Info-03
0565118001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118002 โครงการผู้ป่วยเรื้อรังสุขภาพดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118003 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118004 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118005 โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118006 โครงการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ใช้ยาอย่างปลอดภัย รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565118007 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-04
0565119001 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านนาพระชัย ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนาพระชัย Info-01
0565218001 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยา ลดภาวะโลกร้อน รพ.สต.นางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-04
0565218002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดัน ร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-04
0565218003 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.นางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นางัว Info-09
0565218004 โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-04
0565218005 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รพ.สต.นางัว Info-04
0565218006 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจากสถานีอนามัยสู่ชุมชมชน ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.สต.นางัว Info-04
0565319001 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ในตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.ฝั่งแดง Info-01
0565618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-04
0565619001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-01
0565619002 ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-01
0565619003 ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 0– 5 ปี รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-01
0565619004 ให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ รพ.สต.พระกลางทุ่ง Info-01
0565819001 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (ลดขยะ ช่วยโลก ลดโรค) ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงยอ Info-01
0565819002 ผู้นำสุขภาพห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงยอ Info-01
0565819003 โครงการร้านขายของชำมาตรฐาน ผู้ประกอบการมีความรู้ สู่การบริโภคอย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงยอ Info-01
0565819004 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงยอ Info-01
0565919001 โครงการการดูแลสุขภาพแบบวิถีแพทย์แผนไทยตำบลแสนพัน ปี 2562 รพ.สต.แสนพัน Info-08
0565919002 โครงการเกษตรกรแสนพันร่วมใจลดการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชปี 2562 รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919003 โครงการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ตำบลแสนพัน ปี๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919005 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919006 โครงการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919007 โครงการชะลอไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ ๑-๓ ตำบล แสนพัน ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919008 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและพัฒนาการเด็กสมวัย รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919009 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตำบลแสนพันปี ๒๕๖๒ รพ.สต.แสนพัน Info-04
0565919010 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรตำบลแสนพัน ปี 2562 รพ.สต.แสนพัน Info-04
0566318001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบร รพ.สต.บ้านทรายมูล Info-04
0566619001 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.กุดฉิม Info-99
0566619002 ทดสอบ รพ.สต.กุดฉิม Info-99
0566719001 โครงการการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-04
0566719002 โครงการการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี) ปี พ.ศ.๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-02
0566719003 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-01
0566719004 โครงการ ออกกำลังกาย ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-04
0566719005 โครงการยิ้มสดใสเด็กผู้ไทฟันดี ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-02
0566719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-03
0566719008 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-04
0566719009 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามจำหน่ายในร้านค้าในชุมชน ปี พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-04
0566719010 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบบูรณาการตำบลเรณูปี 2562 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-03
0566719011 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.คำผาสุก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำผาสุก Info-04
0566919002 โครงการแผนงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ไข้ซิการ์ในชุมชน รพ.สต.นางาม ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-03
0566919003 โครงการส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาการสมวัย โภชนาการดี ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919004 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.นางาม ปแี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919005 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919006 โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรคเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919007 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919008 โครการอบรมงานคุ้ัมครองผู้บริโภคอาหารและยาในโรงเรียน(อย.น้อย) ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919009 โครงการอบรมการนวดไทย รพ.สต.นางาม ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0566919010 โครงการลดภาวะเสี่่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปี.๒๕๖๒ รพ.สต.นางาม Info-04
0567019001 โครงการเฝ้าระวังปัญหาอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019002 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนายอ Info-03
0567019003 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019004 โครงการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019005 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019006 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019007 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567019008 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต.บ้านนายอ Info-04
0567119001 โครงการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดีโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119002 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119003 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2562 (รพสต.โคกหินแฮ่) รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119004 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ.2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119005 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119006 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119007 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ปี 2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567119008 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”โคกหินแฮ่ ครั้งที่1 ปี2562 รพ.สต.โคกหินแฮ่ Info-04
0567219002 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”โคกหินแฮ่ ครั้งที่1 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 256๒ รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567219003 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567219004 โครงการเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567219005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567219006 โครงการควบคุมโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี และพยาธิใบไม้ในตับปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาบัว Info-02
0567219007 ชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567219008 โครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านนาบัว Info-04
0567319001 โครงการอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-04
0567319002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-04
0567319003 โครงการควบคุมและป้องกันและค้นหาผู้ป่วยโรควัณโรคในชุมชน รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-02
0567319004 โครงการเฝ้าระวังป้องกันค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกโรคท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-02
0567319005 โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อม รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-04
0567319006 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-04
0567319007 โครงการบูรณาการ การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยไทหนองย่างชิ้น ปี 2562 รพ.สต.หนองย่างชิ้น Info-01
0567419001 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน"ภายใต้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN" รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419002 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419003 โครงการบูรณาการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคห่างไกลอุจจาระร่วง อย่างมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419004 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ Care Giver ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419005 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวปี พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419006 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ ปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419007 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419008 โครงการเสริมสร้างพลังใจในผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ปี พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419009 ครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-04
0567419010 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.นาบั่ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาบั่ว Info-03
0567519001 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.นาขาม Info-01
0567519002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและลดปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วย โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี๒๕๖2 รพ.สต.นาขาม Info-04
0567519003 โครงการเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ปี ๒๕๖2 รพ.สต.นาขาม Info-01
0567519004 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียน ตำบลนาขาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาขาม Info-01
0567519005 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลนาขาม ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาขาม Info-01
0567519006 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”นาขาม ครั้งที่๑ เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาขาม Info-01
0567619001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.พระซอง Info-04
0567619002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดและชะลอโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.พระซอง Info-04
0567619003 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนและการจมน้ำ ปีงบประมาณ 256๒ รพ.สต.พระซอง Info-04
0567619004 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ลดโรคติดต่อ ลดขยะ ในชุมชน รพ.สต.พระซอง Info-10
0567619005 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพศ” ยิ่งคุย ยิ่งเข้าใจ ป้องกันปัญหาแม่วัยใส และการป้องกันปัญหายาเสพติด ปี 2562 รพ.สต.พระซอง Info-01
0567619006 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้สตรีพระซอง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ป้องกันภัยร้ายโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562 รพ.สต.พระซอง Info-01
0567718001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.นาเลียง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖1 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-10
0567718002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.นาเลียง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-01
0567718003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.พระซอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-01
0567718004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.พระซอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-04
0567718005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-04
0567718006 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน(อาสาสมัคร พิทักษ์เท้า เบาหวาน) รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-04
0567718007 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖2 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-04
0567719001 เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2562 รพ.สต.บ้านดงอินำ Info-01
0567819001 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567819002 วัยรุ่น รักอย่างสร้างสรรค์ รู้ป้องกันท้องก่อนวัยอันควร ปี 1 รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567819003 ตรวจภายในปีละครั้ง เฝ้าระวังภัยโรคมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567819004 ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้กระบวนการเสริมพลัง รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567819005 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567819006 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รพ.สต.หนองสังข์ Info-04
0567918001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มวัยทำงาน รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-04
0567918002 ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-04
0567918003 โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปในงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-04
0567918004 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พชต.ในระดับพื้นที่ รพ.สต.บ้านนาฉันทะ Info-04
0568018003 โครงการตรวจโครงการตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นาคู่ Info-10
0568018004 โครงการวัยเรียนวัยใส เด็กนาคู่ฟันดี รพ.สต.นาคู่ Info-04
0568018005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อป้องโรคไตวายและภาวะแทรกซ้อนในปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) รพ.สต.นาคู่ Info-10
0568018006 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการที่สมวัยใส่ใจสุขภาพลูกหลาน รพ.สต.นาคู่ Info-10
0568019001 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม พชต.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลนาคู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาคู่ Info-08
0568218001 โครงการผู้ประกอบการอุ่นใจ ประชาชนปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-04
0568218002 โครงการชุมชนปลอดภัย รู้ทันภัยโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-04
0568219001 โครงการ ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสุงประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-04
0568219002 โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควร รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-04
0568219003 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย Info-04
0568318002 โครงการบริการด้วยใจใกล้ชิดประชาชน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครงานป้องกันอุบัติเหตุตำบลพิมาน รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318004 โครงการตระ เตือน ไต ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.พิมาน Info-01
0568318005 โครงการซาเล้งเร่งรุก บุกถึงบ้านต้านมะเร็งปากมดลูก/เต้านม รพ.สต.พิมาน Info-01
0568419001 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 (ต่อเนื่องปี 2) รพ.สต.หนองหอยใหญ่ Info-01
0568518001 แม่-ลูกรักสุขภาพดี ด้วยบัดดี้ อสม. ปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-04
0568518002 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยและสมุนไพรพื้นบ้านนำไปใช้กินใช้รักษาโรค ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน รพ.สต.พุ่มแก Info-04
0568518003 พุ่มแกร่วมใจสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในชุมชน รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518004 พุ่มแกใส่ใจร่วมกันป้องกันภัยจมน้ำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518005 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518006 อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพื่อนร้านชำ รพ.สต.พุ่มแก Info-01
0568518007 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ตำบลพุ่มแกปี 2562 รพ.สต.พุ่มแก Info-04
0568618001 โครงการจัดบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-04
0568618002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-04
0568618003 โครงการพัฒนางานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงเรียนอ่อนหวานย่านเค็ม ลด เสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-10
0568619001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านโพนตูม Info-04
0568719001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทางด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 รพ.สต.ก้านเหลือง Info-04
0568818001 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.หนองบ่อ Info-01
0568818002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-10
0568819001 ตะ เตือน ไต ห่างไกลโรคไตวาย ปี2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-02
0568819002 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยประชาชน รพ.สต.หนองบ่อ Info-10
0568819003 โครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 รพ.สต.หนองบ่อ Info-10
0568819004 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน รพ.สต.หนองบ่อ Info-03
0568918002 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0568918003 โครงการส่งเสริมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0568918004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดงขวาง Info-04
0569018001 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.นาเลียง Info-01
0569018002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.นาเลียง Info-03
0569018003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นาเลียง Info-04
0569419001 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนปลอดภัยน่าใช้ ตำบลบ้านแก้ง ปี 2562 รพ.สต.บ้านแก้ง Info-01
0569419002 ตรวจหาสารพิษตกค้างในเกษตร ตำบลบ้านแก้ง ปี 2562 รพ.สต.บ้านแก้ง Info-01
0569419003 ชุมชนร่วมใจ คัดแยก ลด ละ ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลบ้านแก้ง ปี 2562 รพ.สต.บ้านแก้ง Info-01
0569419004 อบรมแกนนำอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(กสม.) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลบ้านแก้ง ปี 2562 รพ.สต.บ้านแก้ง Info-01
0569519001 ผู้ป่วยเบาหวานสนุกสนานกับการออกกำลังกาย รพ.สต.คำพี้ Info-03
0569519002 ผู้ป่วยเบาหวานไม่ทรมานกับการขาดยา รพ.สต.คำพี้ Info-02
0569519003 โครงการแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดสุดยอดความรู้ดูแลลูก รพ.สต.คำพี้ Info-01
0569618001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 25๖๒ รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0569619001 ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก ปี ๒๕๖๒ รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0569619002 โครงการส่งเสริมทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0569619003 ปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.ยอดชาด Info-04
0570118001 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและเฝ้าระวังพัฒนาการทารกตามวัย รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570118002 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570118003 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570118004 โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570118005 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-02
0570118006 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน เด็กอายุ 0-5 ปี รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570118007 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-03
0570118008 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-04
0570119001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านเซียงเซา Info-01
0570319001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319003 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319004 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319005 โครงการชุมชนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319006 โครงการลดยาแก้ปวดด้วยการนวดแผนไทย รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319007 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570319008 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2562 รพ.สต.บ้านปากยาม Info-01
0570519001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังปี 2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519003 โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519004 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519005 โครงการร้านค้ายุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปี 2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519006 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก ปี2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519007 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี2562 รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570519008 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข( Happy Workplace)รพ.สต.ท่าบ่อ รพ.สต.บ้านท่าบ่อ Info-01
0570619001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังปี 2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619003 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619004 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก ปี2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619005 โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619006 โครงการชุมชนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570619007 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2562 รพ.สต.บ้านดอนสมอ Info-04
0570918001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-00
0570919001 โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านเหล่า อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-02
0570919002 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919003 โครงการ วิ่ง เดิน ปั่น เพื่อสุขภาพดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919004 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-02
0570919005 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919006 โครงการส่งเสริมพัฒนการเด็กอายุ 0 – 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919007 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์เพื่อลูกรัก น้ำหนักดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919008 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อลดพุงลดโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0570919009 โครงการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนและป้องกันเด็กจมน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านเหล่า Info-04
0571019001 โครงการชุมชนร่วมใจ เลิกบริโภคปลาดิบ ปลาร้าดิบ ปลาส้มดิบ ปี 2562 รพ.สต.นาคำ Info-02
0571019002 ชุมชนปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562 รพ.สต.นาคำ Info-01
0571019003 โครงการควบคุมป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.นาคำ Info-08
0571019004 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิคและบาสโลบ รพ.สต.นาคำ Info-04
0571019005 โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย รพ.สต.นาคำ Info-02
0571019006 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ปี 2562 รพ.สต.นาคำ Info-08
0571019007 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 รพ.สต.นาคำ Info-01
0571119001 โครงการส่งเสริมคุณภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและ เด็กทารกแรกเกิดมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านภูกระแต Info-04
0571119002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนดูแลห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านภูกระแต Info-04
0571119003 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยอายุแรกเกิด– ๖ ปี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านภูกระแต Info-04
0571119004 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกและจัดการสิ่งแวดล้อม สะอาดปราศจากโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านภูกระแต Info-04
0571119005 โครงการพัฒนาศักยภาพ FDA Card อย.ระวังภัยแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน ปี2562 รพ.สต.บ้านภูกระแต Info-04
0571419001 โครงการชุมชนก้าวไกล ใส่ใจการบริโภค ปีงบประมาณ ๒๕6๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419002 โครงการชุมชนร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ปี 256๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419003 โครงการชุมชนสามัคคี ลด ละ เลิก กินปลาดิบ ปลาร้าดิบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419004 โครงการปั่นอุ่นไอรักและปั่นเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียวสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419005 โครงการประชาชนใส่ใจลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419006 โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยทีมหมอครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419007 โครงการคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจลูกน้อย เพื่อพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 256๒ รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-04
0571419008 โครงการองค์กรแห่งความสุข ( Happy Workplace) รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม Info-01
0571519001 โครงการชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519002 โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.หาดแพง ปี 2562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519003 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ปี 2562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519004 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสมวัย รพ.สต.หาดแพง ปี 2562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519005 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนรไพรในชุมชน เพือลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 252 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519006 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571519007 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 562 รพ.สต.บ้านหาดแพง Info-04
0571919001 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กโดยชุมชนแบบต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919002 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919003 โครงการโภชนาการตามเกณฑ์ พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919004 โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919005 โครงการชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919007 โครงการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กด้วยสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919008 โครงการจัดการขยะและมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919009 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0571919010 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านดอนแดง Info-01
0572619001 โครงการชุมชนปลอดภัย ด้วยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาหัวบ่อ ปี2562 รพ.สต.นาหัวบ่อ Info-03
0573018001 สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต.โพนบก Info-04
0573519001 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-04
0573519002 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง อย่างครบวงจร ปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-04
0573519003 พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-04
0573519004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (การแปรรูปสมุนไพร) รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-04
0573519005 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-04
0573519006 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.พันห่าว ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านพันห่าว Info-01
0573619001 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619002 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619003 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619004 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619005 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัย เพื่อการบริหารจัดการระบบบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619006 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573619007 โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจผู้พิการทางจิต สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ปี 2562 รพ.สต.นาทม Info-04
0573619008 โครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลดการเกิดโรคฟันผุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-03
0573619009 โครงการสุขสมวัย ใส่ใจรักษ์สุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.นาทม Info-04
0573719001 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719002 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719003 สร้างเสริมทักษะครูและผู้ปกครองเด็กเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719004 สร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719005 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผูป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719006 โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค METABOLIC รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719007 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2562 รพ.สต.หนองซน Info-04
0573719008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.หนองซน รพ.สต.หนองซน Info-01
0573819001 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819002 ประชาชนร่วมใจจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819003 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819004 หมอครอบครัวดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819005 เฝ้าระวังกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819006 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-04
0573819007 โครงการจัดบริการดูแลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านคำแม่นาง Info-01
0573919001 โครงการเจริญพันธ์ ทันเหตุการณ์ โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919002 ผู้สูงวัย วัยสูงสุข ประจำปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919003 โครงการสุขภาพดีที่มีหมอเยี่ยมบ้าน ปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919004 โครงการ รักษ์สุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตวาย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919005 โครงการสานพลังป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919006 โครงการพัฒนาสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-04
0573919007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.สต.ดอนเตย Info-01
1071118001 โครงการเตรียมความพร้อมรับรองHA/Re-accredit HA ในระดับจังหวัดนครพนมปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118002 โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118003 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุุขอำเภอเมืองนครพนม (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118004 โครงการพัฒนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118005 โครงการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รพ.นครพนม Info-04
1071118006 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการพยาบาล รพ.นครพนม Info-02
1071118007 โครงการตรวจสุขภาพการนอนหลับในผู้ป่วยนอนกรน รพ.นครพนม Info-02
1071118008 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-02
1071118010 โครงการโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118011 โครงการรักษ์ไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118012 โครงการรบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพ.นครพนม Info-01
1071118013 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก หลักสูตรหลัก ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118014 โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118015 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.นครพนม Info-04
1071118016 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยระะกลาง (intermediate care) และคนพิการ ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071118017 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118018 โครงการประชุมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.เมืองนครพนมและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-01
1071118019 เส้นทางสุขภาพดีโรงพยาบาลนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071118020 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการจุชีววิทยา รพ.นครพนม Info-02
1071118021 โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) รพ.นครพนม Info-02
1071119001 โครงการวางระบบการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร รพ.นครพนม รพ.นครพนม Info-02
1071119002 โครงการเริ่มดิถีปีใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน ใจสำราญสุขล้น @NKP Hospital รพ.นครพนม Info-04
1071119003 พัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล รพ.นครพนม Info-08
1071119004 พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพบริการผู้ป่วยใน ระยะที่ 1 รพ.นครพนม Info-02
1071119005 โครงการพัฒนาระบบจัดการเครือข่ายห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.นครพนม Info-02
1071119006 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน รพ.นครพนม Info-02
1071119007 โครงการรบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพ.นครพนม Info-02
1071119008 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลกรโรงพยาบาลนครพนมและเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองนครพนม รพ.นครพนม Info-04
1071119009 โครงการต้อนรับคณะกรรมการประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119010 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดนครพนม รพ.นครพนม Info-04
1071119011 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071119012 โครงการจัดบริการเครื่องดื่ม/เครื่องดื่ม-อาหารว่าง สนับสนุนหน่วยงาน และรับรอง ผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071119013 โครงการการเยี่ยมสำหรับกิจกรรมหลังการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รพ.นครพนม Info-01
1071119014 โครงการการบริการที่เป็นเลิศ รพ.นครพนม Info-04
1071119015 โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุก (โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล) โดยชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปี 2561 รพ.นครพนม Info-01
1071119016 ทอสอบ รพ.นครพนม Info-99
1071119017 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย Green&Clean Hospital โรงพยาบาลนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071119018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดกล้องผ่านท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) รพ.นครพนม Info-04
1071119019 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ณ หน่วยตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง อาคารหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รพ.นครพนม Info-04
1071119020 โครงการการประชุมดูแลด้วยรักและโภชนาการที่ดีเพื่อพัฒนาการท่สมวัย รพ.นครพนม Info-02
1071119021 โครงการการประชุมสัญจรโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.นครพนม Info-01
1071119022 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รพ.นครพนม Info-04
1071119023 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเมืองนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119024 โครงการการจัดการและการซ่อมแซมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในยูนิตทันตกรรม ประจำปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119025 โครงการพัฒนาระบบการขยายเครือข่ายการเก็บเงินผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม รพ.นครพนม Info-01
1071119026 ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนครพนม รพ.นครพนม Info-04
1071119027 โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.นครพนม Info-04
1071119028 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-01
1071119029 โครงการหลักและแผนงานการจัดหาโลหิต ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119030 โครงการดำเนินงานป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119031 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.นครพนม Info-04
1071119032 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รพ.นครพนม Info-02
1110418001 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รพช.ปลาปาก Info-03
1110418002 โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียมเพื่อขอรับการประเมินการรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ตรต) รพช.ปลาปาก Info-04
1110418003 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอปลาปาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพช.ปลาปาก Info-01
1110418004 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการให้คำปรึกษาทางสุขภาพในโรงพยาบาลปลาปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-08
1110418005 โครงการอบรมพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ รพช.ปลาปาก Info-08
1110418006 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-04
1110418007 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปากเรื่อง " การซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ " ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-04
1110418008 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ " ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-04
1110418009 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง " ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-04
1110419001 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยาให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใน อำเภอปลาปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-02
1110419002 โครงการสุดยอด อย.น้อย คปสอ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-02
1110419003 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก คปสอ.ปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-02
1110419004 โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอดรพ. ปลาปาก ประจำปี ๒๕๖2 รพช.ปลาปาก Info-02
1110419005 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดรพ. ปลาปาก ประจำปี ๒๕๖๒ รพช.ปลาปาก Info-02
1110419006 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-08
1110419007 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอำเภอปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 รพช.ปลาปาก Info-08
1110518001 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518002 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ท่าอุเทน ปี 2562 รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518003 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518004 โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการวางระบบควบคุมภายใน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518005 ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518006 โครงการฟันดีชีวีมีสุขทุกช่วงวัย รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110518007 รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519001 พัฒนาภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519002 การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519003 พัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519004 ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519005 พัฒนาระบบงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519006 พัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาผู้เสพ/ติดสารเสพติด บุหรี่และสุรา รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519007 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านการวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-08
1110519008 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519009 พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519010 พัฒนางานสารสนเทศสุขภาพ อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519011 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและซ้อมแผน ระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519012 เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาว อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-02
1110519013 คัดกรองผู้สูงอายุและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-04
1110519014 พัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรงานคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อำเภอท่าอุเทน รพช.ท่าอุเทน Info-02
1110519015 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ ปี2562 รพช.ท่าอุเทน Info-02
1110618001 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพช.บ้านแพง Info-02
1110618002 โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดผู้สูงอายุ รพช.บ้านแพง Info-04
1110618003 โครงการลดสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง รพช.บ้านแพง Info-04
1110618004 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ รพช.บ้านแพง Info-04
1110618005 โครงการควบคุมป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ รพช.บ้านแพง Info-04
1110618006 โครงการพัฒนางานแม่และเด็กโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม รพช.บ้านแพง Info-04
1110618007 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพช.บ้านแพง Info-04
1110618008 โครงการคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สูงอายุ รพช.บ้านแพง Info-02
1110618009 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รพช.บ้านแพง Info-04
1110618010 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพช.บ้านแพง Info-04
1110618011 โครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ รพช.บ้านแพง Info-02
1110618012 พัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืนโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-04
1110618013 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-04
1110618014 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-04
1110619001 พัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืนโรงพยาบาลบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-01
1110619002 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการอำเภอบ้านแพง รพช.บ้านแพง Info-04
1110718001 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลนาทม รพช.นาทม Info-04
1110718002 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ2562 รพช.นาทม Info-04
1110718003 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718004 โครงการสานพลังรวมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718005 โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1110718006 บริการรักษาฟื้นฟูด้วยงานแพทย์แผนไทยในชุมชนปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718007 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110718008 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและคัดกรองภาวะแทรกช้อนปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719001 โครงการควบคุมหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-02
1110719002 โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อป้องกันการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมประจำปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic. โรงพยาบาลนาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719004 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใส่ใจกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719005 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลนาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719006 โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-08
1110719007 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโรคจากการประกอบอาชัพและสิ่งแวดล้อมประจำมีงบประมาร 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719008 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยอำเภอนาทมปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719009 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารสุขภาพจิตอำเภอนาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719010 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน ฟันผุ แข็งแรงและฉลาด ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719011 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุอำเภอนาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-04
1110719012 โครงการสร้างสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาทมปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-03
1110719013 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คปสอ.นาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1110719014 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้งสูงอายุกลุมติดบ้านติดเตียง คปสอ.นาทม ปีงบประมาณ 2562 รพช.นาทม Info-01
1110818001 ส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการจมน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร รพช.เรณูนคร Info-04
1110819002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเทศบาาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819003 โครงการมหาวิชชาลัยปราชญ์อาวุโสพื้นบ้านผู้ไทเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819004 การฟื้นฟูสภาำผู้พิการและสูงอายุเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819005 พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819006 การป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819007 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รพช.เรณูนคร Info-04
1110819008 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและสาธารณภัยอำเภอเรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819009 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อำเภอเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819010 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย) อำเภอเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819011 โครงการ ทีม อย.ระวังภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ FDA Guard อ.เรณูนคร ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819012 โครงการต้นกล้าฟ้าใสเข้าใจวัยรุ่น 4.0 ปี 2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110819013 โครงการสุขภาพจิตศึกษาในกลุ่มผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเวชในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 รพช.เรณูนคร Info-04
1110918001 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รพช.นาแก Info-04
1110919001 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รพช.นาแก Info-04
1111018001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและพัฒนาระบบคุณภาพบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018002 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018003 โครงการเด็กศรีสุขใจไร้ฟันผุ ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018004 โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ำหนักน้อย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018005 โครงการ Grand Opening STG-SRISUK CUP 2019 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018006 โครงการคัดกรองสายตาและรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018007 โครงการเด็กศรีสุขใจไร้ฟันผุ ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018008 : โครงการ SRISUK_CUP อยู่ดีมีแฮง เบิ่งแยง แพงกัน ผูกพันธ์ยั่งยืน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111018009 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019001 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน คปสอ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019002 MSM SSK PROTECT HIV 2019 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019003 โครงการรักได้ให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์“Safety Valentine Safety Sex” อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019004 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และพัฒนาทักษะชีวิตในวัยรุ่น ในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-01
1111019005 พัฒนาศักยภาพพนักงานร้านคาราโอเกะเพื่อป้องกันโรคเอดส์ อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019006 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019007 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019008 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูล และการประเมินทางการพยาบาล ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019009 โครงการพัฒนาระบบการดูแลมารดาครรภ์เสี่ยงสูง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019010 โครงการสร้างสุขในชุมชน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111019011 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.ศรีสงคราม Info-04
1111118001 โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดีสุขภาพดีถวายพ่อหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.นาหว้า Info-02
1111118002 โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดีสุขภาพดีถวายพ่อหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.นาหว้า Info-01
1111119001 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EMS rally โรงพยาบาลนาหว้า รพช.นาหว้า Info-02
1111119002 โครงการพัฒนาคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รพช.นาหว้า Info-04
1111119003 ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางระบาดวิทยา ปี 2562 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รพช.นาหว้า Info-04
1111119004 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้วยการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลนาหว้าปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119005 โครงการ แม่ลูกผูกพัน สานฝันงานอนามัยแม่และเด็ก อบต.นาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119006 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอนาหว้า ปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119007 โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี อบต.นาหว้า ปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119008 โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งทางเดินท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (หมู่ 6-1๕ ตำบลนาหว้า) อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖2 รพช.นาหว้า Info-04
1111119009 โครงการ พัฒนาพฤติกรรมสร้างสุขภาพลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อบต.นาหว้า รพช.นาหว้า Info-01
1111119010 โครงการ พัฒนาพฤติกรรมสร้างสุขภาพลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อบต.นาหว้า รพช.นาหว้า Info-04
1111119011 โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน อบต.นาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119012 โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งทางเดินท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (หมู่ 1-5 ตำบลนาหว้า) อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖2 รพช.นาหว้า Info-04
1111119013 โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี เทศบาลตำบลนาหว้า ปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119014 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยNCDที่มีภาวะแทรกซ้อน เทศบาลนาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119015 โครงการ การพัฒนาภาคีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111119016 พัฒนารูปแบบการดูแลช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเครอข่ายมีส่วนร่วม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี 2562 รพช.นาหว้า Info-04
1111119017 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ.นาหว้าปี ๒๕๖๒ รพช.นาหว้า Info-04
1111218001 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111218002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219001 โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕62 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219002 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219003 โครงการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219004 โครงการ การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219005 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยอื่น ประจำปี 2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219006 โครงการพัฒนางานบริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอโพนสวรรค์ประจำปี 2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219007 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219008 การพัฒนาระบบบริการห้องคลอดคุณภาพ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม รพช.โพนสวรรค์ Info-04
1111219009 โครงการแก้ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-02
1111219010 โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เทศบาลตำบล) รพช.โพนสวรรค์ Info-02
1111219011 โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อบต.) รพช.โพนสวรรค์ Info-02
1111219012 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-02
1111219013 โครงการป้องกันการพยายามฆ่าตัวตาย อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-02
1111219014 โครงการเด็กโพนสวรรค์ไม่อ้วน ไม่ผอม ตำบลโพนสวรรค์ รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219015 โครงการเด็กโพนสวรรค์ไม่อ้วน ไม่ผอม ตำบลโพนสวรรค์ รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219016 โครงการเดิน-วิ่งยิ่งสุขภาพดี ตำบลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219017 โครงการเดิน-วิ่งยิ่งสุขภาพดี ตำบลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219018 โครงการอำเภอร่วมใจ ต้านภัย ห่างไกลวัณโรค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219019 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-03
1111219020 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-08
1111219021 โครงการปักธงรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ตำบลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219022 โครงการโภชนาการเด็กดีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว และชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1111219023 โครงการโภชนาการเด็กดีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว และชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพช.โพนสวรรค์ Info-01
1145118001 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118002 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118003 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุและเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รพร.ธาตุพนม Info-01
1145118004 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118005 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118006 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118007 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและการจัดการขยะฝอยในครัวเรือนแบบครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่บุคลากร รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2562 รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145118010 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธาตุพนม ปี ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145118011 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม และป้องกันควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145118012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update การใช้งานโปรแกรม Receivable claim management (RCM) และการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-02
1145119002 โครงการสาธารณสุขธาตุพนมร่วมใจห่วงใยสุขภาพนักเรียน อำเภอธาตุพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119003 โครงการอย.น้อยอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119004 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รอบ 1 และรอบ 2 ปี 2562 รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119005 ชุมชนร่วมใจหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (STOP TB) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119006 โครงการเชิงปฏิบัติการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119007 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” รพร.ธาตุพนม Info-99
1145119009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119010 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เกษตรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี ผู้บริโภคปลอดภัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปี ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119011 โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-04
1145119012 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร “ Healthy Happy Harmony Hospital ”โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1145119013 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ให้สง่างามสมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1145119014 โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพร.ธาตุพนม Info-01
1398019001 ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านนาเข Info-04
1398019002 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส รพ.สต.บ้านนาเข Info-04
1398019003 ฝากครรภ์คุณภาพและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาเข Info-04
1398019004 เด็กประถมวัยฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านนาเข Info-04
1398019005 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านนาเข Info-03
1398119001 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแกปี 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-01
1398119002 โครงการร้านค้ามาตรฐานผู้ประกอบการ มีความรู้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยรพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-04
1398119003 โครงการนวดเท้าต้านอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.สร้างติ๋ว Info-03
1415419001 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังยาง ปี 256๒ สสอ.วังยาง Info-04
1415419002 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สสอ.วังยาง สสอ.วังยาง Info-04
1415419003 โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อ.วังยาง สสอ.วังยาง Info-03
1427718001 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงติ้ว Info-01
1427819001 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819002 พัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลเรณูใต้ ต่อเนื่อง ปี2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-02
1427819003 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819004 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-03
1427819005 ป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ รพ.สต.โนนอนามัย Info-02
1427819006 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819007 ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819008 ส่งเสริมป้องกันมะเร็งปากมดลูก/โรคมะเร็งเต้านม รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819009 ป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
1427819010 ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.โนนอนามัย Info-04
2472418003 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดโรคลดภัยทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองกุง Info-10
2472418004 โครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2561 รพ.สต.หนองกุง Info-01
4084018001 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานบริการ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร รพช.วังยาง Info-04
4084018002 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอวังยาง ปีงบประมาณ 2562 รพช.วังยาง Info-04
4084019001 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 รพช.วังยาง Info-04
4084019002 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.วังยาง Info-04
4084019003 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและภาวะเสี่ยงในมารดาคลอด โรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพช.วังยาง Info-02
4084019004 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพสำหรับการพยาบาลมารดาและทารก โรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพช.วังยาง Info-02
7772418001 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง อำเภอธาตุพนม ศสม.ธาตุพนม Info-04
7772419001 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรค สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศสม.ธาตุพนม Info-02