รายงานระยะเวลาที่จังหวัดรับโครงการ - อนุมัติโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วัน หมายเหตุ
0051119001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเมืองนครพนม 11
0051119002 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2 มีแก้ไข
0051119003 โครงการชุมชนร่วมใจ ร้านค้าปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 31 มีแก้ไข
0051119004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 14 มีแก้ไข
0051219001 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13
0051219002 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานควบคุมภายใน การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0
0051219003 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อำเภอปลาปาก ปี 2562 0
0051319001 โครงการชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย 4
0051319002 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ 12 มีแก้ไข
0051319003 โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ปี ๒๕๖๒ 3
0051319004 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยวิถีไทพะทาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4
0051319005 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรค ปี ๒๕๖๒ 1
0051319006 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี๒๕๖๒ 3
0051319007 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปี๒๕๖๒ 6
0051319008 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 2
0051319009 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ปี 256๒ 1
0051418005 โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง 2
0051418008 โครงการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ ปี 2562 3 มีแก้ไข
0051418009 โครงการพัฒนาวิชาการสู่งานประจำ 22 มีแก้ไข
0051419001 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ปี 2562 1
0051419002 โครงพัฒนาการชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 2
0051519001 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 6 มีแก้ไข
0051519002 โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอธาตุพนมปีงบประมาณ2562 6
0051519004 โครงการพัฒนาศักยภาพและการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตอำเภอธาตุพนมแบบบูรณาการปีงบประมาณ2562 4
0051618001 โครงการมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพดี ออนซอนเรณูนคร (กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๒๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21
0051619001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอเรณูนคร 1
0051619002 โครงการสุขภาพดีที่เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 3
0051619003 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอเรณูนคร ปีงบประมาณ 2562 17
0051619004 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5
0051619005 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อำเภอเรณูนคร ปี ๒๕๖๒ 0
0051619006 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 24 มีแก้ไข
0051619007 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอเรณูนคร ปี 2562 6
0051718001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาแก ปี2562 4
0051719001 โครงการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 11
0051818002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒(รพ.สต.นาคำ) 6
0051818003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051818004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051818005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริ 6
0051818007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 6
0051818008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 6 มีแก้ไข
0051818009 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051819003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 0
0051819004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ประจำปี 2561 0
0051819006 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 0
0051819007 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มีแก้ไข
0051819008 โครงการส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 0
0051918001 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14
0051918002 โครงการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ 2562 32 มีแก้ไข
0051919001 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4
0051919002 โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2562 5
0051919003 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย เด็กไทย แข็งแรง ปีงบประมาณ 2562 39
0051919005 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันสูง ปีงบประมาณ 2562 14
0051919006 โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2562 14
0051919009 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 1
0051919010 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 5
0051919011 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในฃุมฃน ปีงบประมาณ 2562 5
0051919012 โครงการยอมรับเข้าใจ ผู้ติดเชื้อเอซไอวี ปีงบประมาณ 2562 2
0052019001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2562 4
0052019002 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.โพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25 มีแก้ไข
0052019003 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคและ อย.น้อย อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 -4
0052019004 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 0
0052019005 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10 มีแก้ไข
0052019006 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ทีมSRRT ๔.๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10 มีแก้ไข
0052019007 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใน 2
0052019008 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 มีแก้ไข
0052119001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สสอ.นาทม 0
0052119002 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาทม ปี ๒๕๖๒ 0
0052119003 โครงการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 12 มีแก้ไข
0559519001 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพน ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 14
0559719001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกุรุคุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25 มีแก้ไข
0559719002 โครงการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรตำบลกุรุคุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19
0559719003 โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุรุคุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5
0559719005 โครงการสตรีตำบลกุรุคุใส่ใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15
0559719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8
0559719007 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15
0559719008 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มีแก้ไข
0559819002 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2562 11
0559819003 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2562 6
0559819004 โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) ปีงบประมาณ 2562 6
0559819005 โครงการค้นหากลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 26 มีแก้ไข
0559819006 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ ปีงบประมาณ 2562 6
0559819007 โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 6
0559819008 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการในเด็กกลุ่ม 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2562 32 มีแก้ไข
0560019001 โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกน้อยฉลาด พัฒนาการดี 11
0560019002 โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ปีงบประมาณ 2562 4
0560019003 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 4
0560019004 โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ 5 มีแก้ไข
0560019006 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี2562 5
0560019007 โครงการชุมชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปี2562 10 มีแก้ไข
0560119001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านห้อม ปี 2562 5
0560219001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 5
0560619001 โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2562 43
0560619002 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 8 มีแก้ไข
0560619003 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนามาตรฐานร้านค้า/อาหารแผงลอย ปี 2562 8
0560619004 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ในชุมชน ปี 2562 10
0560619006 โครงการหมอครอบครัวใส่ใจประชาชน ปี 2562 13
0560819001 โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 10
0560819002 โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงป่วยด้วยมาตรการ ๓ อ ๒ ส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
0560819003 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ งบประมาณปี 2562 2
0561118001 โครงการสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๒ 5
0561219001 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองญาติ 0
0561219002 โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตำบลหนองญาติประจำปี พ.ศ.2562 35
0561219004 โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง- โรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ 2562 6
0561219005 โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 1 มีแก้ไข
0561419001 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลดงขวาง ปีงบประมาณ 2562 9
0561419002 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตำบลดงขวาง ปีงบประมาณ 2562 2
0561419003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 2
0561419005 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในตำบลดงขวางปีงบประมาณ 2562 17
0561419006 โครงการป้องกันภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 24
0561519001 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิสูง ตามวิถีชุมชน ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมา2562 0
0561519002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 8
0561519003 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างความปลอดภัยในชุมชน ตำบลขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 6
0561619003 โครงการป้องกันภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรตำบลวังตามัว 19
0561619004 โครงการการส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรในชุมชนประจำปี 2562 8 มีแก้ไข
0561619005 โครงการหมูบ้านสะอาดปราศจากโรคน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 19
0561619006 โครงการวัยรุ่นวัยใสร่วมใจป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 7
0561619007 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 12
0561719001 โครงการเดิน – วิ่ง เพื่อไทโพธิ์ตากสุขภาพดี ในปีงบประมาณ 2562 8
0561719002 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2562 6
0561719003 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ 2
0561719004 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ในปีงบประมาณ 2562 1
0561719005 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 31 มีแก้ไข
0561719006 โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง - โรคเบาหวาน ประจำปี ๒๕๖๒ 6
0561719007 โครงการหยุดคุณแม่วัยใสกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในปีงบประมาณ 2562 12 มีแก้ไข
0562219001 โครงการดูแลสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 5
0562219002 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก (0-5 ปี) ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 74
0562619003 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 39
0562619004 โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกรตำบลหนองเทาใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 39
0562718001 โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 5
0562719001 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1
0562719002 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1
0562719003 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 5
0562719004 โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก 28
0562719006 โครงการ รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2562 6
0562719007 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข” ปีงบประมาณ 2562 19
0562719008 โครงการ สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ ปีงบประมาณ 2562 13 มีแก้ไข
0562719009 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน ปี 2562 4
0562719010 เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรรางจืดล้างพิษปีงบประมาณ 2562 5
0562818001 ส่งเสริมสมถรรนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก 10
0562819001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโนนตาล 3
0562819002 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลรามราช 3
0562819003 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา "งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข" (ตำบลโนนตาล) 6
0562819005 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข (ตำบลรามราช) 6
0562819006 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข (ตำบลโนนตาล) 0
0562819007 โครงการโรงเรียนประถมศึกษาปราศจากฟันผุตำบลโนนตาล 7
0562819008 โครงการโรงเรียนประถมศึกษาปราศจากฟันผุตำบลรามราช(นำร่องโรงเรียนบ้านโพนแดง) 7
0562819009 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 6
0562819010 เปลี่ยนสุขภาพลดโรคกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 3อ 2ส 6
0562819011 เปลี่ยนสุขภาพลดโรคกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 6
0562819012 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 6
0562919001 โครงการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 5
0562919002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 6
0562919003 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กินอยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 5
0562919004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในชุมชน 1
0562919005 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน 32
0563019001 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย หมออนามัยครอบครัว 115 มีแก้ไข
0563019002 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วม 49 มีแก้ไข
0563019004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 1
0563019005 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานปี ๒๕62 1
0563119001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง 1
0563119002 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดีปี๒๕๖๒ 2
0563119004 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2
0563119005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 1
0563119006 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 1
0563219001 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ 11
0563219002 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2562 17 มีแก้ไข
0563219003 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ 6
0563219004 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจดูแลสุขภาพ รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี๒๕๖๒ 6
0563219005 โครงการผู้ปกครองรุ่นใหม่ใส่ใจฟันลูกรัก รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ 5
0563219006 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ปี ๒๕๖๒ 8
0563318001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 6
0563318003 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน 1
0563318006 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2562 6
0563319001 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี2562 12
0563419001 คุ้มครองผู้บริโภค 34
0563419002 กลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรังเบาหวาน 5
0563419003 ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 2
0563419004 พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 7
0563419005 LTC 7
0563518002 โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกลุ่มติดโรคหนอนพยาธิ ปี 2562 9
0563518003 โครงการส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทยป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานปี 2562 1
0563518004 โครงการมหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานความดัน ปี 2562 1
0563619001 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง (กินเป็น ลืมป่วย) รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ 6
0563619002 ป้องกันการจมน้ำ ในเด็กวัยเรียน ปี 2562 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 6
0563619003 เกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสารพิษ รพ.สต.บ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ 52
0563719001 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๒ 8
0563719002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก ๓อ.๒ส. ปี ๒๕๖๒ 8
0563719003 แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการป้องทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม) ปี ๒๕๖๒ 8
0563719004 ชาวหนองเทาร่วมใจควบคุมและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ 3 มีแก้ไข
0563719005 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ 1
0563818001 ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก 9
0563819001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง โดย ใช้หลัก ๓ อ. ๒ ส. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหนามแก้วปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10
0563819002 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์เพื่อเด็กทารกแรกเกิดสุขภาพดี ปี62 17
0563819003 โครงการชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย 3
0563819004 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน แบบมีส่วนร่วม 10
0563819005 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ 4 มีแก้ไข
0564019001 เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรรางจืดล้างพิษ ตำบลเวินพระบาท ปี 2562 25 มีแก้ไข
0564019002 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 4
0564019003 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก ๓ อ.๒ ส.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท ปี ๒๕๖๒ 22
0564019004 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้าครบพรรษา บุญนำพาให้มีสุข” (ตำบลเวินพระบาท) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 22
0564119003 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ปี 2562 8
0564119004 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี ปี 2562 12
0564219001 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างจืดล้างพิษ 37
0564219002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 6
0564319001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๖๒ 1
0564319002 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรค ปี ๒๕๖๒ 6
0564319003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ 10
0564319004 โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ 14
0564319005 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ปี ๒๕๖๒ 17
0564319006 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกคลอดน้ำหนักดี ปี ๒๕๖๒ 17
0564419001 โครงการอย น้อยคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไผ่ล้อมปี 2562 6
0564419002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 17 มีแก้ไข
0564419003 โครงการชุมชนสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปี2562 17
0564419004 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตำบลไผ่ล้อม ปี2562 14
0564419005 โครงการประกวด อสม. ดีเด่นระดับประเทศ สาขา คุ้มครองผู้บริโภค 6
0564519002 โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน 17
0564519003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไตวาย 17
0564519004 โครงการอนามัยแม่และเด็กสานสายใยสู่ชุมชน 5
0564519005 โครงการเยี่ยมบ้านและบริการต่อเนื่องสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้าน 5
0564519006 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 6
0564519008 โรงเรียน ฟ.ฟันสะอาด ปราศจาก ฟันถาวรผุ ประจำปีงบประมาณ 2562 14
0564519009 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านดอนสะฝางปีงบประมาณ2562 6
0564719001 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล 6
0564719002 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร 6
0564719003 โครงการ fast stoke start(ส่งต่อให้ทันในวันที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 17
0564719004 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันใจให้เยาวชน 5
0564719005 โครงการรักตาดูแลไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 17
0564719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพ Born TO BE วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ 5
0564719007 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านโคกพะธาย ปี ๒๕๖๒ 6
0564818001 โครงการรักษ์ไต รักษ์ตน คนเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 17 มีแก้ไข
0564818003 โครงการวัยรุ่นโพนทอง สดใส ใส่ใจสุขภาพ 5
0564818004 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 14
0564818005 โครงการตำบลโพนทองบริโภคปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง 6
0564818006 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 9
0564818007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 18 มีแก้ไข
0564818008 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง 45 มีแก้ไข
0564819001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ปีงบประมาณ 2562 6
0564919009 พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 17
0564919010 แม่ลูกปลอดภัย ฝากครรภ์ไว และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 5
0564919011 ชุมชน โรงเรียน วัด ห่วงใยใส่ใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 41 มีแก้ไข
0564919012 เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 6
0564919013 ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 14
0564919015 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านคำนกกก ปี ๒๕๖๒ 7
0564919016 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2562 8
0565019003 เฝ้าระวังและส่งเสริมทัตนสุขภาพเด็กก่อนประถมวัย อายุ ๒-๔ ปี 14 มีแก้ไข
0565019006 ชุมชนหนองแวงร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 มีแก้ไข
0565019009 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย เพื่อนใจวัยทีน ปีงบประมาณ 2562 0
0565019010 ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 0
0565019011 ชุมชนหนองแวงร่วมใจ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562 0
0565019012 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2562 0
0565019013 สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจช่องปาก ปีงบประมาณ 2562 0
0565019014 จัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.หนองแวง ปี 2562 6
0565118001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 17
0565118002 โครงการผู้ป่วยเรื้อรังสุขภาพดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562 17
0565118003 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 5
0565118004 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 13 มีแก้ไข
0565118005 โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปีงบประมาณ2562 5
0565118006 โครงการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ใช้ยาอย่างปลอดภัย รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ2562 45 มีแก้ไข
0565118007 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2562 6
0565119001 โครงการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านนาพระชัย ปี ๒๕๖๒ 5
0565218001 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยา ลดภาวะโลกร้อน รพ.สต.นางัว ปี 2562 6
0565218002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดัน ร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 17
0565218003 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.นางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 45 มีแก้ไข
0565218004 โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตำบลนางัว ปี 2562 9
0565218005 โครงการชุมชนต้นแบบประชาชนปลอดภัยเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 6
0565218006 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจากสถานีอนามัยสู่ชุมชมชน ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปี 2562 18 มีแก้ไข
0565319001 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ในตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ2562 5
0565319002 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ในตำบลฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 2
0565618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 0
0565819001 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (ลดขยะ ช่วยโลก ลดโรค) ปีงบประมาณ 2562 5
0565819002 ผู้นำสุขภาพห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2562 5
0565819003 โครงการร้านขายของชำมาตรฐาน ผู้ประกอบการมีความรู้ สู่การบริโภคอย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 5
0565819004 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 5
0565919001 โครงการการดูแลสุขภาพแบบวิถีแพทย์แผนไทยตำบลแสนพัน ปี 2562 25 มีแก้ไข
0565919002 โครงการเกษตรกรแสนพันร่วมใจลดการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชปี 2562 15
0565919003 โครงการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ 14
0565919004 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ตำบลแสนพัน ปี๒๕๖๒ 14
0565919005 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ 6 มีแก้ไข
0565919006 โครงการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลแสนพัน ปี ๒๕๖๒ 6
0565919007 โครงการชะลอไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ ๑-๓ ตำบล แสนพัน ปี ๒๕๖๒ 14
0565919008 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและพัฒนาการเด็กสมวัย 0
0565919009 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตำบลแสนพันปี ๒๕๖๒ 7
0565919010 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรตำบลแสนพัน ปี 2562 0
0566318001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบร 4
0566519001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบร 5
0566619001 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 0 มีแก้ไข
0566619003 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 11 มีแก้ไข
0566619006 โครงการป้งกันอุบัติเหตุจมน้ำ อุบัติเหตุจราจร ตำบลกุดฉิม ปี๒๕๖๒ 10
0566719001 โครงการการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี ๒๕๖๒ 7
0566719002 โครงการการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี) ปี พ.ศ.๒๕๖2 28
0566719003 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖2 7
0566719004 โครงการ ออกกำลังกาย ปี ๒๕๖2 2
0566719005 โครงการยิ้มสดใสเด็กผู้ไทฟันดี ปี ๒๕๖๒ 8
0566719006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1
0566719008 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปีงบประมาณ 2562 1
0566719009 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามจำหน่ายในร้านค้าในชุมชน ปี พ.ศ.2562 2
0566719010 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบบูรณาการตำบลเรณูปี 2562 1
0566719011 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.คำผาสุก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 6
0566919002 โครงการแผนงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ไข้ซิการ์ในชุมชน รพ.สต.นางาม ปี.๒๕๖๒ 1
0566919003 โครงการส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาการสมวัย โภชนาการดี ปี.๒๕๖๒ 13
0566919004 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.นางาม ปแี.๒๕๖๒ 5
0566919005 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน ปี.๒๕๖๒ 7
0566919006 โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรคเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ 2
0566919007 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี.๒๕๖๒ 2
0566919008 โครการอบรมงานคุ้ัมครองผู้บริโภคอาหารและยาในโรงเรียน(อย.น้อย) ปี.๒๕๖๒ 43 มีแก้ไข
0566919010 โครงการลดภาวะเสี่่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปี.๒๕๖๒ 6
0567019001 โครงการเฝ้าระวังปัญหาอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ 6
0567019002 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ 1
0567019003 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒ 5
0567019004 โครงการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุจราจรทางถนน 5
0567019005 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 5
0567019006 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๒ 5
0567019007 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13
0567019008 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 7
0567119001 โครงการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดีโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี2562 1
0567119002 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 2
0567119003 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2562 (รพสต.โคกหินแฮ่) 1
0567119004 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ.2562 5
0567119005 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลโคกหินแฮ่ปีงบประมาณ2562 5
0567119006 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 5
0567119007 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ปี 2562 5
0567119008 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”โคกหินแฮ่ ครั้งที่1 ปี2562 18
0567219002 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ”โคกหินแฮ่ ครั้งที่1 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 256๒ 2
0567219003 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ 2562 2
0567219004 โครงการเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนปีงบประมาณ 2562 2
0567219005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 5
0567219007 ชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 1
0567219008 โครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 2
0567319001 โครงการอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๒ 5
0567319002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 5
0567319005 โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อม 6
0567319006 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 0
0567419001 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน"ภายใต้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN" 2
0567419002 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 1
0567419003 โครงการบูรณาการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคห่างไกลอุจจาระร่วง อย่างมีส่วนร่วม 2
0567419004 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ Care Giver ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2562 2
0567419005 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวปี พ.ศ.2562 0
0567419006 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ ปี พ.ศ. 2562 5
0567419007 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2562 5
0567419008 โครงการเสริมสร้างพลังใจในผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ปี พ.ศ.2562 9
0567419009 ครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปี พ.ศ. 2562 0
0567419010 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.นาบั่ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 1
0567519002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและลดปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วย โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี๒๕๖2 5
0567619001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 1
0567619002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดและชะลอโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 2
0567619003 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนและการจมน้ำ ปีงบประมาณ 256๒ 0
0567619004 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ลดโรคติดต่อ ลดขยะ ในชุมชน 0
0567619005 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพศ” ยิ่งคุย ยิ่งเข้าใจ ป้องกันปัญหาแม่วัยใส และการป้องกันปัญหายาเสพติด ปี 2562 6
0567619006 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้สตรีพระซอง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ป้องกันภัยร้ายโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562 0
0567718004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ต.พระซอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 25๖2 4
0567718005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖2 2
0567718006 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน(อาสาสมัคร พิทักษ์เท้า เบาหวาน) 2
0567718007 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖2 2
0567719001 เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2562 12
0567819001 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี 8
0567819002 วัยรุ่น รักอย่างสร้างสรรค์ รู้ป้องกันท้องก่อนวัยอันควร ปี 1 8
0567819003 ตรวจภายในปีละครั้ง เฝ้าระวังภัยโรคมะเร็งปากมดลูก 5
0567819004 ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้กระบวนการเสริมพลัง 5
0567819005 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 มีแก้ไข
0567819006 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 4
0567918001 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มวัยทำงาน 1
0567918002 ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ด้านการแพทย์แผนไทย 1
0567918003 โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปในงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 5
0567918004 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พชต.ในระดับพื้นที่ 3
0568018003 โครงการตรวจโครงการตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี ปีงบประมาณ 2562 0
0568018004 โครงการวัยเรียนวัยใส เด็กนาคู่ฟันดี 1
0568018005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อป้องโรคไตวายและภาวะแทรกซ้อนในปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) 33 มีแก้ไข
0568018006 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการที่สมวัยใส่ใจสุขภาพลูกหลาน 7
0568019001 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม พชต.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลนาคู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 มีแก้ไข
0568218001 โครงการผู้ประกอบการอุ่นใจ ประชาชนปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 4
0568218002 โครงการชุมชนปลอดภัย รู้ทันภัยโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 2
0568219001 โครงการ ลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสุงประจำปี 2562 9
0568219002 โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควร 2
0568219003 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 5
0568318004 โครงการตระ เตือน ไต ใส่ใจสุขภาพ 6
0568318005 โครงการซาเล้งเร่งรุก บุกถึงบ้านต้านมะเร็งปากมดลูก/เต้านม 14
0568518001 แม่-ลูกรักสุขภาพดี ด้วยบัดดี้ อสม. ปี 2562 1
0568518002 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยและสมุนไพรพื้นบ้านนำไปใช้กินใช้รักษาโรค ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน 14
0568518007 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ตำบลพุ่มแกปี 2562 1
0568618001 โครงการจัดบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 121 มีแก้ไข
0568618002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 9
0568619001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 5
0568818002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 0
0568819001 ตะ เตือน ไต ห่างไกลโรคไตวาย ปี2562 10
0568819004 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 6
0568918002 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 0
0568918003 โครงการส่งเสริมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 0
0568918004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562 7
0569018002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 7
0569018003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 7
0569219001 โครงการเด็กนักเรียนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 14
0569219003 โครงการคู่หูดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 14 มีแก้ไข
0569519001 ผู้ป่วยเบาหวานสนุกสนานกับการออกกำลังกาย 4
0569519002 ผู้ป่วยเบาหวานไม่ทรมานกับการขาดยา 10
0569519003 โครงการแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดสุดยอดความรู้ดูแลลูก 11
0569618001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 25๖๒ 3
0569619001 ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก ปี ๒๕๖๒ 1
0569619002 โครงการส่งเสริมทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 2562 10
0569619003 ปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2562 5
0569819001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2562 8
0569819002 โครงการควบคุมป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 5
0569819003 โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562 4
0569819004 โครงการชุมชนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 2
0569819005 โครงการ แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ปี 2562 2
0569819006 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 8
0569819008 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 4
0570019001 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ปี ๒๕๖๒ 3
0570019002 โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี ๒๕๖๒ 1
0570019004 โครงการชุมชนยิ้มสดใสใส่ใจสุขภาพฟัน ปี ๒๕๖๒ 8
0570019006 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำในชุมชน ปี ๒๕๖๒ 7
0570019007 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี จิตแจ่มใสใจเป็นสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11
0570019009 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10
0570019011 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22
0570118001 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและเฝ้าระวังพัฒนาการทารกตามวัย 2
0570118002 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีแพทย์แผนไทย 2
0570118003 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 5
0570118004 โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค 1
0570118006 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน เด็กอายุ 0-5 ปี 1
0570118007 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3
0570118008 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 2
0570219001 ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20ปี 12
0570219002 แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปีงบประมาณ 2562 17
0570219004 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 11
0570219005 เฝ้าระวังชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 6
0570219006 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและโภชนาการ 0 – 5 ปี ปีงบประมาณ 2562 16
0570219007 ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 6
0570219010 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคอำเภอศรีสงคราม 4
0570219011 ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค จังหวัดนครพนม ปี 2562 5
0570319003 โครงการดูแลอนามัยแม่และเด็ก (ต่อเนื่อง ) 16
0570319007 โครงการชุมชนร่วมใจส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 11
0570419002 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้านทันตสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ 18
0570419003 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 2562 8
0570419007 โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ปี 2562 4
0570519001 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) 6
0570519003 โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562 0
0570519005 โครงการร้านค้ายุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปี 2562 0
0570519008 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข( Happy Workplace)รพ.สต.ท่าบ่อ 0
0570619001 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังปี 2562 8
0570619002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี2562 8
0570619003 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 16
0570619004 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก ปี2562 4
0570619005 โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562 4
0570619006 โครงการชุมชนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 4
0570619007 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2562 4
0570719001 โครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 5
0570719006 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยดรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 6
0570719007 โครงการ วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ 12
0570719008 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 17
0570719010 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะ ปีงบประมาณ 2562 6
0570719012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านทันตสุขภาพ 6
0570819002 โครงการชุมชนขามเปี้ย สุขภาพช่องปากดี 18
0570819003 โครงการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนขามเปี้ย (อฉช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 4
0570819004 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันภัย โรคไข้เลือดออกในชุมชนขามเปี้ย ปี 2562 10
0570819006 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2562 6
0570819007 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 6
0570819009 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 16
0570819010 โครงการชุมชนร่วมใจส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 6
0570819011 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 11
0570919001 โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านเหล่า อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 24
0570919002 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
0570919003 โครงการ วิ่ง เดิน ปั่น เพื่อสุขภาพดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 2
0570919005 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 9
0570919006 โครงการส่งเสริมพัฒนการเด็กอายุ 0 – 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 2
0570919007 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์เพื่อลูกรัก น้ำหนักดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
0570919008 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อลดพุงลดโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 9
0570919009 โครงการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนและป้องกันเด็กจมน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ 2562 3
0571019002 ชุมชนปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562 1
0571019003 โครงการควบคุมป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 9 มีแก้ไข
0571019004 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิคและบาสโลบ 0
0571019005 โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 9
0571019006 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ปี 2562 16 มีแก้ไข
0571019007 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 13
0571119001 โครงการส่งเสริมคุณภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและ เด็กทารกแรกเกิดมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 3
0571119002 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนดูแลห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 8
0571119003 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยอายุแรกเกิด– ๖ ปี ปีงบประมาณ 2562 4
0571119004 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกและจัดการสิ่งแวดล้อม สะอาดปราศจากโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2562 4
0571119005 โครงการพัฒนาศักยภาพ FDA Card อย.ระวังภัยแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน ปี2562 4
0571219002 โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ อสม.และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2562 6
0571219003 โครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ผู้ปกครองและผู้ดูแล เด็กอายุ 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2562 16
0571219004 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2562 5
0571419001 โครงการชุมชนก้าวไกล ใส่ใจการบริโภค ปีงบประมาณ ๒๕6๒ 40 มีแก้ไข
0571419002 โครงการชุมชนร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ปี 256๒ 4
0571419003 โครงการชุมชนสามัคคี ลด ละ เลิก กินปลาดิบ ปลาร้าดิบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4
0571419004 โครงการปั่นอุ่นไอรักและปั่นเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียวสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3
0571419005 โครงการประชาชนใส่ใจลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8
0571419006 โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยทีมหมอครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3
0571419007 โครงการคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจลูกน้อย เพื่อพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 256๒ 4
0571519001 โครงการชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 8
0571519002 โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.หาดแพง ปี 2562 3
0571519003 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ปี 2562 3
0571519004 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสมวัย รพ.สต.หาดแพง ปี 2562 4
0571519005 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนรไพรในชุมชน เพือลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 252 3 มีแก้ไข
0571519006 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 3 มีแก้ไข
0571519007 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 562 4
0571619001 โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0
0571619002 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านนางัว ปีงบประมาณ 2562 12
0571619003 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี บ้านนางัว ปีงบประมาณ 2562 12
0571619004 ใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนางัว ปีงบประมาณ 2562 12
0571619005 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 6
0571719001 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 9
0571719002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6
0571719003 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3
0571719004 โครงการเกษตรกรรมไทยรู้ภัยห่างไกลสารเคมี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21
0571719005 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
0571919001 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กโดยชุมชนแบบต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9
0571919002 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 3
0571919005 โครงการชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี ปีงบประมาณ 2562 1
0571919006 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 10
0572019001 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.โคกสะอาด ปี ๒๕๖๒ 6
0572019002 โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.โคกสะอาด ปี ๒๕๖๒ 9
0572019003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.สต.โคกสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒ 12
0572119002 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19
0572119003 โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไตระยะ3B ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19
0572119005 โครงการคุณแม่คุณภาพ ลูกน้อยฉลาดและอารมณ์ดี ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6
0572119006 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านขายของชำ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณพ.ศ.2562 6
0572119007 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยด้วยกายบริหารรำไม้พลองลดอาการปวดหลังเรื้อรัง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6
0572119008 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 32
0572219001 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุและกลุ่มเสี่ยงสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2562 32
0572219002 ฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาทารกสุขภาพดี ปี ๒๕๖๒ 6
0572419001 โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค 11
0572419003 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีแก้ไข
0572419004 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ขาดสารไอโอดีน เด็ก0-5 ปีมีพัฒนาการที่สมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6
0572419005 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในเขตตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 4
0572619001 โครงการชุมชนปลอดภัย ด้วยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาหัวบ่อ ปี2562 5
0573018001 สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 15 มีแก้ไข
0573519001 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 6
0573519002 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง อย่างครบวงจร ปี พ.ศ. 2562 5
0573519003 พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 6
0573519004 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (การแปรรูปสมุนไพร) 10
0573519005 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 3
0573519006 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.พันห่าว ปีงบประมาณ 2562 2
0573619001 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ 6
0573619002 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ 3
0573619003 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 5
0573619004 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 10
0573619005 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัย เพื่อการบริหารจัดการระบบบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ 4
0573619006 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6
0573619007 โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจผู้พิการทางจิต สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ปี 2562 5
0573619008 โครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลดการเกิดโรคฟันผุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 14 มีแก้ไข
0573619009 โครงการสุขสมวัย ใส่ใจรักษ์สุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาทม ประจำปี ๒๕๖๒ 6
0573619010 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ นาทม ปีงบประมาณ 2562 2
0573619011 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2562 6
0573719001 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 5
0573719002 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 3
0573719003 สร้างเสริมทักษะครูและผู้ปกครองเด็กเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ประจำปีงบประมาณ 2562 6
0573719004 สร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน ปีงบประมาณ 2562 6
0573719005 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผูป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 5
0573719006 โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค METABOLIC 5
0573719007 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2562 6
0573719008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.หนองซน 2
0573819001 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 6
0573819002 ประชาชนร่วมใจจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ประจำปี 2562 5
0573819003 ชุมชนก้าวไกลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 3
0573819005 เฝ้าระวังกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 5
0573819006 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2562 10
0573819007 โครงการจัดบริการดูแลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง ปีงบประมาณ 2562 2
0573919001 โครงการเจริญพันธ์ ทันเหตุการณ์ โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5
0573919002 ผู้สูงวัย วัยสูงสุข ประจำปี 2562 6
0573919003 โครงการสุขภาพดีที่มีหมอเยี่ยมบ้าน ปี 2562 4
0573919004 โครงการ รักษ์สุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตวาย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5
0573919005 โครงการสานพลังป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 6
0573919006 โครงการพัฒนาสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6
0573919007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2
1071118001 โครงการเตรียมความพร้อมรับรองHA/Re-accredit HA ในระดับจังหวัดนครพนมปี 2562 21
1071118003 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุุขอำเภอเมืองนครพนม (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2562 3
1071118004 โครงการพัฒนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2562 9 มีแก้ไข
1071118005 โครงการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 9 มีแก้ไข
1071118015 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 0
1071118017 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 17 มีแก้ไข
1071119009 โครงการต้อนรับคณะกรรมการประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ปี 2562 2
1071119010 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดนครพนม 2
1071119014 โครงการการบริการที่เป็นเลิศ 28 มีแก้ไข
1071119018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดกล้องผ่านท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) 7
1071119019 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ณ หน่วยตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง อาคารหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 12
1071119022 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 0
1071119023 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเมืองนครพนม ปี 2562 0
1071119024 โครงการการจัดการและการซ่อมแซมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในยูนิตทันตกรรม ประจำปี 2562 0
1071119027 โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3
1071119030 โครงการดำเนินงานป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดนครพนม ปี 2562 1
1071119036 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 6
1071119043 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 2 มีแก้ไข
1071119044 ดูแลเฝ้ระวังสตรีไทยให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 15 มีแก้ไข
1071119045 โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อำเภอเมือง ปี 2562 0
1071119051 โครงการสร้างเสริมและป้องกันโรค พระสงฆ์และสามเณรจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19 มีแก้ไข
1071119052 โครการเพิ่มศักยภพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ดูแลและส่งต่อผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10
1071119054 โครงการรณรงค์สื่อสารสุขภาพด้านสาธารณสุข อำเภอเมืองนครพนม 5
1071119057 โครงการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 1
1071119058 โครงการบริหารป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนครพนม 11
1110418001 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 มีแก้ไข
1110418004 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการให้คำปรึกษาทางสุขภาพในโรงพยาบาลปลาปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 8 มีแก้ไข
1110418005 โครงการอบรมพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ 8 มีแก้ไข
1110418006 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 2
1110418007 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปากเรื่อง " การซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ " ปีงบประมาณ 2562 2
1110418008 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ " ปีงบประมาณ 2562 2
1110418009 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง " ประจำปีงบประมาณ 2562 2
1110419001 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยาให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใน อำเภอปลาปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 1
1110419002 โครงการสุดยอด อย.น้อย คปสอ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 1
1110419003 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก คปสอ.ปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 3
1110419004 โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอดรพ. ปลาปาก ประจำปี ๒๕๖2 9
1110419005 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดรพ. ปลาปาก ประจำปี ๒๕๖๒ 9
1110419006 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 8 มีแก้ไข
1110419007 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายอำเภอปลาปาก ปีงบประมาณ 2562 8 มีแก้ไข
1110419008 โครงการพัฒนาวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย R2R คปสอ.ปลาปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มีแก้ไข
1110419009 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานควบคุมภายใน การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในโรงพยาบาลปลาปาก และในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1
1110518001 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าอุเทน 0
1110518002 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ท่าอุเทน ปี 2562 22
1110518003 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 6
1110518004 โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการวางระบบควบคุมภายใน 21 มีแก้ไข
1110518005 ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 5
1110518007 รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอท่าอุเทน 3
1110519001 พัฒนาภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอท่าอุเทน 0
1110519002 การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย อำเภอท่าอุเทน 7
1110519003 พัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน อำเภอท่าอุเทน 31
1110519004 ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 9
1110519005 พัฒนาระบบงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอท่าอุเทน 5
1110519006 พัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาผู้เสพ/ติดสารเสพติด บุหรี่และสุรา 23
1110519008 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง อำเภอท่าอุเทน 5 มีแก้ไข
1110519009 พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อำเภอท่าอุเทน 0
1110519010 พัฒนางานสารสนเทศสุขภาพ อำเภอท่าอุเทน 1 มีแก้ไข
1110519011 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและซ้อมแผน ระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลท่าอุเทน 1
1110519012 เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาว อำเภอท่าอุเทน 28 มีแก้ไข
1110519013 คัดกรองผู้สูงอายุและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอท่าอุเทน 0
1110519015 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ ปี2562 5
1110519016 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคในชุมชน อำเภอท่าอุเทน 2
1110519017 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา อำเภอท่าอุเทน 10
1110519020 การพัฒนาบริการทางพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 48 มีแก้ไข
1110519022 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล โรงพยาบาลท่าอุเทน 2562 48 มีแก้ไข
1110519023 พัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรงานคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อำเภอท่าอุเทน 49
1110618002 โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดผู้สูงอายุ 2
1110618003 โครงการลดสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 29
1110618004 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ 33
1110618005 โครงการควบคุมป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2
1110618006 โครงการพัฒนางานแม่และเด็กโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 2
1110618007 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2
1110618009 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 2
1110618010 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 29
1110618012 พัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืนโรงพยาบาลบ้านแพง 4
1110618013 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลบ้านแพง 1
1110618014 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลบ้านแพง 1
1110619002 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการอำเภอบ้านแพง 3
1110619003 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอบ้านแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10
1110718001 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลนาทม 17 มีแก้ไข
1110718002 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ2562 3
1110718003 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 6
1110718004 โครงการสานพลังรวมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 6
1110718006 บริการรักษาฟื้นฟูด้วยงานแพทย์แผนไทยในชุมชนปีงบประมาณ 2562 7
1110718007 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2562 6
1110718008 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและคัดกรองภาวะแทรกช้อนปีงบประมาณ 2562 33 มีแก้ไข
1110719003 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic. โรงพยาบาลนาทม ปีงบประมาณ 2562 4
1110719004 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใส่ใจกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 1
1110719005 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลนาทม ปีงบประมาณ 2562 1
1110719006 โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนปีงบประมาณ 2562 81 มีแก้ไข
1110719007 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโรคจากการประกอบอาชัพและสิ่งแวดล้อมประจำมีงบประมาร 2562 0
1110719008 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยอำเภอนาทมปีงบประมาณ 2562 15
1110719009 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารสุขภาพจิตอำเภอนาทม ปีงบประมาณ 2562 12
1110719010 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน ฟันผุ แข็งแรงและฉลาด ปีงบประมาณ 2562 8
1110719011 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุอำเภอนาทม ปีงบประมาณ 2562 6
1110719012 โครงการสร้างสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาทมปีงบประมาณ 2562 19
1110719014 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้งสูงอายุกลุมติดบ้านติดเตียง คปสอ.นาทม ปีงบประมาณ 2562 0
1110719015 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คปสอ.นาทม ปีงบประมาณ 2562 0
1110818001 ส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการจมน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร 1
1110819002 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเทศบาาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 8
1110819003 โครงการมหาวิชชาลัยปราชญ์อาวุโสพื้นบ้านผู้ไทเรณูนคร ปี2562 12
1110819004 การฟื้นฟูสภาำผู้พิการและสูงอายุเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 32
1110819005 พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี 2562 4
1110819006 การป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 1
1110819007 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
1110819008 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและสาธารณภัยอำเภอเรณูนคร ปี 2562 6
1110819009 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อำเภอเรณูนคร ปี2562 7
1110819010 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย) อำเภอเรณูนคร ปี2562 7
1110819011 โครงการ ทีม อย.ระวังภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ FDA Guard อ.เรณูนคร ปี 2562 7
1110819012 โครงการต้นกล้าฟ้าใสเข้าใจวัยรุ่น 4.0 ปี 2562 22
1110819013 โครงการสุขภาพจิตศึกษาในกลุ่มผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเวชในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 13
1110819014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาล 24 มีแก้ไข
1110819015 โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ปี 2562 24 มีแก้ไข
1110819016 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2562 24 มีแก้ไข
1110819017 ส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเขตโรงพยาบาลเรณูนคร ปี2562 3
1110819018 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0-5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เขตโรงพยาบาล ปี2562 3
1110819019 โครงการเพื่อนช่วยเพือนสุขภาพดี สูงดี สมส่วน ปี 2562 4
1110819020 โครงการเสริมสร้างศักยภาพหญิงตั้งครรภ์ โดยครอบครัวมีส่วนร่วม โรงพยาบาล ปี 2562 3
1110819021 ส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการจมน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี 2562 3
1110819022 การป้องกันปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี2562 5
1110819023 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี 2562 3
1110819024 การฟื้นฟูสภาพผู้พิการและสูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี 2562 41
1110819025 ต้นกล้าฟ้าใสเข้าใจวัยรุ่น ๔.๐ อบต.โพนทอง ปี ๒๕๖๒ 7
1110819026 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี ๒๕๖๒ 23
1110819027 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อำเภอเรณูนคร ปี ๒๕๖๒ 5
1110919001 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3
1111018001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและพัฒนาระบบคุณภาพบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 0
1111018002 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 4
1111018003 โครงการเด็กศรีสุขใจไร้ฟันผุ ปี 2562 43 มีแก้ไข
1111018004 โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ำหนักน้อย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 10
1111018005 โครงการ Grand Opening STG-SRISUK CUP 2019 12 มีแก้ไข
1111018006 โครงการคัดกรองสายตาและรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ปี 2562 22
1111018008 : โครงการ SRISUK_CUP อยู่ดีมีแฮง เบิ่งแยง แพงกัน ผูกพันธ์ยั่งยืน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 48 มีแก้ไข
1111018009 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2562 14
1111019001 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน คปสอ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 0
1111019002 MSM SSK PROTECT HIV 2019 2
1111019003 โครงการรักได้ให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์“Safety Valentine Safety Sex” อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 2
1111019004 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และพัฒนาทักษะชีวิตในวัยรุ่น ในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8
1111019005 พัฒนาศักยภาพพนักงานร้านคาราโอเกะเพื่อป้องกันโรคเอดส์ อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 1
1111019006 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค อำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2562 3
1111019007 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 1
1111019008 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูล และการประเมินทางการพยาบาล ปี 2562 6
1111019009 โครงการพัฒนาระบบการดูแลมารดาครรภ์เสี่ยงสูง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 1
1111019010 โครงการสร้างสุขในชุมชน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 5
1111019011 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1
1111019012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูล และการบริหารการจัดเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลศรีสงคราม ปี 2562 11 มีแก้ไข
1111019013 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 7
1111019014 มหกรรมการประกวดวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม คปสอ.ศรีสงคราม ปี 2562 6
1111019015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ” ในผู้ใหญ่ คปสอ.ศรีสงคราม ปี 2562 6
1111019016 โครงการฟื้นฟูทักษะการยกเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยในการปฏิบัติงาน ปี 2562 6
1111119003 ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางระบาดวิทยา ปี 2562 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 2
1111119004 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้วยการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลนาหว้าปี ๒๕๖๒ 27 มีแก้ไข
1111119005 โครงการ แม่ลูกผูกพัน สานฝันงานอนามัยแม่และเด็ก อบต.นาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ 8
1111119006 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอนาหว้า ปี ๒๕๖๒ 7
1111119007 โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี อบต.นาหว้า ปี ๒๕๖๒ 17
1111119008 โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งทางเดินท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (หมู่ 6-1๕ ตำบลนาหว้า) อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖2 0
1111119010 โครงการ พัฒนาพฤติกรรมสร้างสุขภาพลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อบต.นาหว้า 8
1111119011 โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน อบต.นาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ 3
1111119012 โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งทางเดินท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (หมู่ 1-5 ตำบลนาหว้า) อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖2 0
1111119013 โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี เทศบาลตำบลนาหว้า ปี ๒๕๖๒ 4
1111119014 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยNCDที่มีภาวะแทรกซ้อน เทศบาลนาหว้า ประจำปี ๒๕๖๒ 8
1111119015 โครงการ การพัฒนาภาคีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
1111119016 พัฒนารูปแบบการดูแลช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเครอข่ายมีส่วนร่วม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปี 2562 8 มีแก้ไข
1111119017 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ.นาหว้าปี ๒๕๖๒ 11 มีแก้ไข
1111119018 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4
1111218001 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 5 มีแก้ไข
1111218002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 4
1111219001 โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕62 5
1111219002 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 16 มีแก้ไข
1111219003 โครงการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 12 มีแก้ไข
1111219004 โครงการ การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 19 มีแก้ไข
1111219005 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยอื่น ประจำปี 2562 1
1111219006 โครงการพัฒนางานบริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอโพนสวรรค์ประจำปี 2562 1
1111219007 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มีแก้ไข
1111219008 การพัฒนาระบบบริการห้องคลอดคุณภาพ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 5
1111219009 โครงการแก้ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 34
1111219010 โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เทศบาลตำบล) 36
1111219011 โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อบต.) 36
1111219012 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 8
1111219013 โครงการป้องกันการพยายามฆ่าตัวตาย อำเภอโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8
1111219014 โครงการเด็กโพนสวรรค์ไม่อ้วน ไม่ผอม ตำบลโพนสวรรค์ 25
1111219015 โครงการเด็กโพนสวรรค์ไม่อ้วน ไม่ผอม ตำบลโพนสวรรค์ 25
1111219016 โครงการเดิน-วิ่งยิ่งสุขภาพดี ตำบลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ2562 13
1111219019 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4
1111219022 โครงการโภชนาการเด็กดีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว และชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 20
1111219023 โครงการโภชนาการเด็กดีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว และชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20
1111219025 โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (RRTTR) 6
1111219026 โครงการป้องกัน ควบคุมวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 มีแก้ไข
1145118004 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 10 มีแก้ไข
1145118005 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ 34
1145118006 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 18
1145118007 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและการจัดการขยะฝอยในครัวเรือนแบบครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ 13
1145118008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่บุคลากร รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2562 3
1145118010 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธาตุพนม ปี ๒๕๖๒ 40 มีแก้ไข
1145118012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update การใช้งานโปรแกรม Receivable claim management (RCM) และการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 26 มีแก้ไข
1145119001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
1145119002 โครงการสาธารณสุขธาตุพนมร่วมใจห่วงใยสุขภาพนักเรียน อำเภอธาตุพนมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1
1145119003 โครงการอย.น้อยอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2
1145119004 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รอบ 1 และรอบ 2 ปี 2562 12 มีแก้ไข
1145119005 ชุมชนร่วมใจหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (STOP TB) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 7
1145119006 โครงการเชิงปฏิบัติการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 7
1145119007 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 7
1145119009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” 9 มีแก้ไข
1145119011 โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3
1145119015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านจิตใจ เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11
1145119016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สำหรับบุคลากรกำลังคนรุ่นใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11
1145119017 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 25 มีแก้ไข
1145119018 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ 17
1187319001 โครงการวัยทีนวัยใสป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่างพัฒนา ปี 2562 10
1187319002 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่างพัฒนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4
1187319003 โครงการรักษ์ไตในผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่างพัฒนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4
1187319004 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 10
1187319005 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๒ 10
1398019001 ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 17
1398019002 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส 5
1398019003 ฝากครรภ์คุณภาพและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 5
1398019004 เด็กประถมวัยฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ปีงบประมาณ 2562 14
1398019005 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 7
1398119002 โครงการร้านค้ามาตรฐานผู้ประกอบการ มีความรู้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยรพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2562 5
1398119003 โครงการนวดเท้าต้านอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 7
1398319002 โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 13
1398319003 โครงการคู่หูดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงรายใหม่ ปี 2562 17 มีแก้ไข
1398319004 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ปี 2562 2
1398319005 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / มะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๒ 17 มีแก้ไข
1415419001 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังยาง ปี 256๒ 16
1415419002 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สสอ.วังยาง 1 มีแก้ไข
1415419003 โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อ.วังยาง 15
1427719001 คัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค 28 มีแก้ไข
1427719002 คุณแม่คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงติ้ว ปีงบประมาณ 2562 21
1427719004 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ รพ.สต.ดงติ้ว ปีงบประมาณ 2562 12
1427719005 เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ กายจิตผ่องใส 27
1427819001 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 6
1427819002 พัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลเรณูใต้ ต่อเนื่อง ปี2562 48
1427819003 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 6
1427819004 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 1
1427819006 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 5
1427819007 ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย 13
1427819008 ส่งเสริมป้องกันมะเร็งปากมดลูก/โรคมะเร็งเต้านม 5
1427819009 ป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี 5
1427819010 ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 5
2472418003 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดโรคลดภัยทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2562 3
4084018001 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานบริการ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 0
4084018002 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอวังยาง ปีงบประมาณ 2562 0
4084019001 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 1
4084019002 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7
4084019003 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและภาวะเสี่ยงในมารดาคลอด โรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24
4084019004 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพสำหรับการพยาบาลมารดาและทารก โรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9
4084019005 โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ โรงพยาบาลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 10
4084019006 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวังยาง ปีงบประมาณ 2562 8
4084019007 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โรงพยาบาลวังยาง ปีงบประมาณ 2562 2
4084019008 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลวังยาง ปีงบประมาณ 2562 2
7772418001 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง อำเภอธาตุพนม 19 มีแก้ไข
7772419001 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรค สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 29
จากรับโครงการถึงอนุมัติโครงการ เฉลี่ย 9.22 วัน