รายงานระยะเวลาที่จังหวัดรับโครงการ - อนุมัติโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วัน หมายเหตุ
0051119001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเมืองนครพนม 11
0051418008 โครงการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ ปี 2562 3
0051618001 โครงการมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพดี ออนซอนเรณูนคร (กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๒๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21
0051619001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอเรณูนคร 1
0051718001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาแก ปี2562 4
0051818002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒(รพ.สต.นาคำ) 6
0051818003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051818004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051818005 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริ 6
0051818007 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 6
0051818008 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 6 มีแก้ไข
0051818009 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 6
0051819003 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหา 0
0051819004 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง ประจำปี 2561 0
0051918001 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14
0051918002 โครงการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อำเภอนาหว้า ประจำปีงบประมาณ 2562 32 มีแก้ไข
0052019001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2562 4
0052119001 โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สสอ.นาทม 0
0561118001 โครงการสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๒ 5
0562818001 ส่งเสริมสมถรรนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก 10
0563818001 ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก 9
0565618001 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 0
0567619001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 1
0568518007 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ตำบลพุ่มแกปี 2562 1
0568618002 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 9
0568818002 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 0
0568918002 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2562 0
0568918003 โครงการส่งเสริมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 0
0568918004 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562 7
0569018003 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 7
0569618001 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยอดชาด ปีงบประมาณ 25๖๒ 3
0573018001 สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 15 มีแก้ไข
1071118001 โครงการเตรียมความพร้อมรับรองHA/Re-accredit HA ในระดับจังหวัดนครพนมปี 2562 21
1071118003 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุุขอำเภอเมืองนครพนม (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2562 3
1071118004 โครงการพัฒนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ปีงบประมาณ 2562 9 มีแก้ไข
1071118005 โครงการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 9 มีแก้ไข
1071118015 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 0
1071118017 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 17 มีแก้ไข
1110418001 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 มีแก้ไข
1110518001 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าอุเทน 0
1110518002 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ท่าอุเทน ปี 2562 22
1110518003 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 6
1110518004 โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการวางระบบควบคุมภายใน 21 มีแก้ไข
1110518007 รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอท่าอุเทน 3
1110519001 พัฒนาภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอท่าอุเทน 0
1110618002 โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดผู้สูงอายุ 2
1110618003 โครงการลดสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 29
1110618004 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่น หุ่นดี โลกสวย ยิ้มใส ไม่ท้องก่อนวัย ไร้อุบัติเหตุ 33
1110618005 โครงการควบคุมป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2
1110618006 โครงการพัฒนางานแม่และเด็กโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 2
1110618007 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2
1110618009 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 2
1110618010 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 29
1110618012 พัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืนโรงพยาบาลบ้านแพง 4
1110618013 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลบ้านแพง 1
1110618014 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลบ้านแพง 1
1110718001 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลนาทม 17 มีแก้ไข
1110718002 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ2562 3
1110718003 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 6
1110718004 โครงการสานพลังรวมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 6
1110718006 บริการรักษาฟื้นฟูด้วยงานแพทย์แผนไทยในชุมชนปีงบประมาณ 2562 7
1110718007 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2562 6
1110818001 ส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการจมน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร 1
1110819006 การป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเรณูนคร ปี2562 1
1111018001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและพัฒนาระบบคุณภาพบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 0
1111018002 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 4
1111018004 โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ำหนักน้อย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปี 2562 10
1111018005 โครงการ Grand Opening STG-SRISUK CUP 2019 12 มีแก้ไข
1111018006 โครงการคัดกรองสายตาและรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ปี 2562 22
1111018009 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2562 14
1111218001 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 5 มีแก้ไข
1111218002 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 4
1145118004 โครงการพัฒนาทักษะการจัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม Receivable claim management (RCM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 10 มีแก้ไข
1145118005 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ 34
1145118006 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 18
1145118007 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและการจัดการขยะฝอยในครัวเรือนแบบครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ 13
1145118008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่บุคลากร รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2562 3
1145118010 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธาตุพนม ปี ๒๕๖๒ 40 มีแก้ไข
1145118012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update การใช้งานโปรแกรม Receivable claim management (RCM) และการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 26 มีแก้ไข
4084018001 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานบริการ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 0
4084018002 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอวังยาง ปีงบประมาณ 2562 0
7772418001 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง อำเภอธาตุพนม 19 มีแก้ไข
จากรับโครงการถึงอนุมัติโครงการ เฉลี่ย 8.54 วัน