สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ อำเภอ ทั้งหมด รับแล้ว ค้างรับ แก้ไข
1 เมืองนครพนม 159 93 4 8
2 ปลาปาก 34 19 3 2
3 ท่าอุเทน 133 117 3 5
4 บ้านแพง 98 80 1 0
5 ธาตุพนม 95 45 3 3
6 เรณูนคร 115 94 6 1
7 นาแก 78 50 7 2
8 ศรีสงคราม 178 135 3 9
9 นาหว้า 75 49 7 4
10 โพนสวรรค์ 45 35 0 1
11 นาทม 66 61 1 0
12 วังยาง 26 21 2 2
รวม 1102 799 40 37