สิทธิ์ในการใช้งาน

เมนูหลัก เมนูย่อย Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 แสดง สถานะ
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
ผู้ใช้งานในระบบ
ข้อมูลส่วนบุคคล
Login
Login
No Login
Logout
Login
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายการประเมิน
กลุ่มโครงการ
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลโครงการ
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
สรุปรายชื่อโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานเบิกจ่าย
รายงานผู้บริหาร
รายงานผู้บริหาร
สรุปการเบิกจ่าย
ผังกำกับโครงการ
รายงาน/ประเมินผล
รายงาน/ประเมินผล
ประเมินผลโครงการ
รายงานประเมินโครงการ
อรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์
สิทธิในการใช้งาน
ค่าเริ่มต้นเว็บ

 

สิทธิในการใช้งานข้อมูล

เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
จึงกำหนดสิทธิการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลในระบบ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410 ต่อ 123
 ระบบบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2559 สสจ.นครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป