รายการโครงการ

เลขที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายละเอียด
1
งบบริหารจัดการสสอ.เมืองนครพนม งวดที่ 1
302,142.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.เมืองนครพนม
2
งบบริหารจัดการสสอ.ปลาปาก งวดที่ 1
237,822.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.ปลาปาก
3
งบบริหารจัดการสสอ.ท่าอุเทน งวดที่ 1
275,421.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.ท่าอุเทน
4
งบบริหารจัดการสสอ.บ้านแพง งวดที่ 1
283,151.00
01/10/2558 - 31/08/2559
สสอ.บ้านแพง
5
งบบริหารจัดการสสอ.ธาตุพนม งวดที่ 1
285,060.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.ธาตุพนม
6
งบบริหารจัดการสสอ.เรณูนคร งวดที่ 1
251,588.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.เรณูนคร
7
งบบริหารจัดการ สสอ.นาแก งวดที่ 1
320,179.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.นาแก
8
งบบริหารจัดการ สสอ.ศรีสงคราม งวดที่ 1
318,198.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.ศรีสงคราม
9
งบบริหารจัดการ สสอ.นาหว้า งวดที่ 1
284,058.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.นาหว้า
10
งบบริหารจัดการ สสอ.โพนสวรรค์ งวดที่ 1
248,128.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.โพนสวรรค์
11
งบบริหารจัดการ สสอ.นาทม งวดที่ 1
265,258.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.นาทม
12
งบบริหารจัดการ สสอ.วังยาง งวดที่ 1
228,994.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.วังยาง
13
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
99,700.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
14
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม
139,000.00
01/11/2558 - 31/05/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
15
โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2559
487,315.00
01/10/2558 - 31/03/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
16
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ(Health Data Center)
200,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
17
โครงการพัฒนาบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขระดับจังหวัดนครพนม
170,600.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18
โครงการพัฒนาศักยภาพด่านอาหารและยานครพนม ปี 2559
308,000.00
01/11/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
19
โครงการบริหารจัดการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559 (การเงิน)
1,333,552.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20
โครงการบริหารจัดการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559 (งานพัสดุ)
3,722,448.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม อย.ระวังภัย(FDA Guard) และเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนครพนม ปี 2559
171,200.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
22
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี 2559
412,160.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
23
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี 2559
10,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
24
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครพนม ปี 2559
60,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
25
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดนครพนม ปี 2559
10,000.00
01/12/2558 - 31/08/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
26
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
118,200.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
27
โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยกลไก 5 ส ปี 2559
124,040.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28
โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
90,560.00
01/11/2558 - 31/01/2559
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
29
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
124,500.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
30
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จังหวัดนครพนม ปี 2559
80,000.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
31
โครงการควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน/เข้มข้นภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ปี 2559
32,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
32
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี 2559
111,200.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
33
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เชิงรุกแบบเข้มแข็ง จังหวัดนครพนม ปี 2559
213,290.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
34
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดนครพนม
135,800.00
01/11/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
35
โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
42,400.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
36
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ
66,400.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
37
ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
84,100.00
01/07/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
38
โครงการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
38,150.00
01/12/2558 - 31/08/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
39
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพชุมชนเพื่อจัดการระบบสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสุขภาพดีวิถีไทยแบบพอเพียง จังหวัดนครพนม 2559
151,100.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน
40
โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙
243,300.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน
41
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำโดยเน้นหนักกลุ่มเด้กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
100,800.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
42
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนแบบบุรณาการจังหวัดนครพนม
92,800.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
43
โครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ปี 2559
285,200.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
44
โครงการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม ปี 2559
276,400.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
45
โครงการพัฒนาการดำเนินงานอาชีวอนามัย จังหวัดนครพนม ปี 2559
157,320.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
46
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดนครพนม
30,800.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
47
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนครพนม
11,800.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
48
โครงการพัฒนาการดำเนินงานศุนย์พึ่งได้ จังหวัดนครพนม
187,220.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
49
โครงการรวมพลคนรักษ์หัวใจจังหวัดนครพนม
37,800.00
01/01/2559 - 31/07/2559
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
50
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กจังหวัดนครพนม
138,000.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
51
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๙
114,400.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
52
โครงการพัฒนาระบบบริการ คุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
79,080.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
53
โครงการพัฒนาระบบบริการ คุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
79,600.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
54
โครงการพัฒนาระบบบริการ คุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
20,000.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
55
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล
78,500.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
56
โครงการมหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพดี@นครพนม
494,000.00
01/12/2558 - 31/03/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
57
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559
63,200.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
58
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค จังหวัดนครพนม
53,700.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
59
โครงการสื่อสาธารณะเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค จังหวัดนครพนม
262,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
60
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
768,540.00
01/05/2559 - 31/12/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
61
โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการ รพ.สต.มืออาชีพ จังหวัดนครพนม
91,320.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
62
โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอรับการรับรองการพิจารณาจริยธรรมในคน จังหวัดนครพนม
36,000.00
01/02/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
63
โครงการจัดเวทีมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม
284,400.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
64
โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
225,900.00
01/02/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
65
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และรองหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
225,400.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
66
โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอของหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2559
450,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
สสอ.บ้านแพง
67
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
259,800.00
01/12/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
68
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ปี2559
742,030.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
69
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขมืออาชีพ
204,840.00
01/03/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
70
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ชายแดนและข้ามเขตแดน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
1,092,000.00
01/03/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
71
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลมารดาและทารก จังหวัดนครพนม
89,300.00
01/05/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
72
โครงการ อย.น้อย จังหวัดนครพนม ปี 2559
341,040.00
01/12/2558 - 31/08/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
73
ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางสติปัญญาเด็กไทย จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2559
27,000.00
01/05/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
74
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
107,100.00
01/01/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
75
งบบริหารจัดการสสอ.เมืองนครพนม งวดที่ 2
201,428.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.เมืองนครพนม
76
งบบริหารจัดการสสอ.ปลาปาก งวดที่ 2
158,548.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.ปลาปาก
77
งบบริหารจัดการสสอ.ท่าอุเทน งวดที่ 2
183,614.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.ท่าอุเทน
78
งบบริหารจัดการสสอ.บ้านแพง งวดที่ 2
188,768.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.บ้านแพง
79
งบบริหารจัดการสสอ.ธาตุพนม งวดที่ 2
190,040.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.ธาตุพนม
80
งบบริหารจัดการสสอ.เรณูนคร งวดที่ 2
167,725.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.เรณูนคร
81
งบบริหารจัดการสสอ.นาแก งวดที่ 2
213,452.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.นาแก
82
งบบริหารจัดการสสอ.ศรีสงคราม งวดที่ 2
212,132.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.ศรีสงคราม
83
งบบริหารจัดการสสอ.นาหว้า งวดที่ 2
189,372.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.นาหว้า
84
งบบริหารจัดการสสอ.โพนสวรรค์ งวดที่ 2
165,419.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.โพนสวรรค์
85
งบบริหารจัดการสสอ.นาทม งวดที่ 2
176,839.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.นาทม
86
งบบริหารจัดการสสอ.วังยาง งวดที่ 2
152,663.00
01/05/2559 - 30/09/2559
สสอ.วังยาง
87
โครงการพัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประจำสู่งานวิจัย
200,000.00
01/05/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
90
โครงการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2559
15,000.00
01/08/2559 - 30/09/2559
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
89
โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอางจังหวัดนครพนม
30,000.00
01/10/2558 - 30/09/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410 ต่อ 123
 ระบบบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2559 สสจ.นครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป