สรุปข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

จังหวัดนครพนม

       
การใช้ยาสมุนไพร
บริการแพทย์แผนไทย
(ในสถานบริการ)
บริการแพทย์แผนไทย
(นอกสถานบริการ)
บริการหญิงหลังคลอด

 

ข้อมูลบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ประมวลผลวันที่ 543

* การใช้งาน คลิกที่ชื่อหน่วยบริการ เปิด-ปิด แสดงข้อมูลรายเดือน

ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม Health Data Center Nakhonphanom